Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Verordening op de erfgoedcommissie Midden-Groningen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de erfgoedcommissie Midden-Groningen 2018
CiteertitelVerordening op de erfgoedcommissie Midden-Groningen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerperfgoed monumenten
Externe bijlageToelichting op de Verordening erfgoedcommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 84 van de Gemeentewet
  2. artikel 15 van de Monumentenwet 1988
  3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoogezand-Sappemeer/109917/109917_1.html
  4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Slochteren/62241/62241_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2018nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-3003

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de erfgoedcommissie Midden-Groningen 2018

 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen

Gelezen het voorstel van de colleges van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde dd. 16 mei 2017;

Gelet op de Gemeentewet artikel 84, de Monumentenwet 1988 artikel 15, de Erfgoedverordening 2010 gemeente Slochteren artikel 1, de Erfgoedverordening Hoogezand-Sappemeerartikel artikel 1 en de Wet dualisering gemeentebestuur artikel 1LL;

Besluit vast te stellen de navolgende verordening regelende de inschakeling van de erfgoedcommissie van de gemeente Midden-Groningen.

Artikel 1  

De erfgoedcommissie heeft tot taak burgemeester en wethouders van advies te dienen over:

  • a.

    Aanvragen om vergunningen als bedoeld in artikel 1 van de Monumentenwet 1988 en in artikel 1 van de Erfgoedverordening 2010 ;

  • b.

    Door burgemeester en wethouders bij reglement, als bedoeld in artikel 2, bepaalde aangelegenheden.

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders stellen een reglement vast, regelende de taak, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de erfgoedcommissie.

Artikel 3

Deze verordening kan worden aangehaald als: 'Verordening op de erfgoedcommissie Midden-Groningen 2018'.

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 januari 2018.

De voorzitter,

De griffier,