Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Coevorden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkzaamheden kabels en leidingen Coevorden 2017
CiteertitelVerordening werkzaamheden kabels en leidingen Coevorden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Telecommunicatieverordening gemeente Coevorden 1999

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2018Nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2018-1434

collegevoorstel nr. 1415

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Coevorden 2017

De raad van de gemeente Coevorden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, bijagenr. 1415;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet;

besluit vast te stellen de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Coevorden 2017:

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  huisaansluiting: niet met andere kabels of leidingen samengebonden delen van kabels of leidingen die een verbinding vormen tussen een net dat naar zijn aard voor aansluiting van huishoudens wordt opengesteld en één onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onder a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken;

 • 2.

  kabels en leidingen: één of meer kabels of leidingen, daaronder in ieder geval begrepen dat wat onder kabels wordt verstaan in artikel 1.1, onder z, van de Telecommunicatiewet en daaronder mede begrepen lege buizen, ondergrondse en bovengrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie;

 • 3.

  openbare gronden: dat wat daaronder wordt verstaan in artikel 1.1, onder aa, van de Telecommunicatiewet;

 • 4.

  werkzaamheden van niet-ingrijpende aard: werkzaamheden inzake de aanleg, instandhouding of opruiming van een huisaansluiting;

Artikel 2 Coördinatie van werkzaamheden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn belast met de coördinatie van werkzaamheden in of op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen.

 • 2.

  Hierbij worden mede betrokken andere werkzaamheden in of op openbare gronden.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders bevorderen het medegebruik van voorzieningen, waarbij in ieder geval de technische mogelijkheden in acht worden genomen.

Artikel 3 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen in ieder geval nadere regels vaststellen met betrekking tot:

 • a.

  de eisen aan de uitvoering van werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen;

 • b.

  ordening, planning en coördinatie van werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen;

 • c.

  de omgang met kabels en leidingen in verontreinigde gronden, rond watergangen en stedelijk groen, en op verhardingen boven kabels en leidingen;

Hoofdstuk 2 Werkzaamheden inzake kabels en leidingen, uitgezonderd kabels ten dienste van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk

Artikel 4 Reikwijdte van hoofdstuk 2

Dit hoofdstuk is van toepassing op werkzaamheden in of op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen, met uitzondering van werkzaamheden die onder de reikwijdte van hoofdstuk 3 vallen.

Artikel 5 Vergunning

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders werkzaamheden uit te voeren in of op openbare gronden inzake de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels en leidingen.

 • 2.

  Het verbod zoals opgenomen in lid 1 is niet van toepassing op het uitvoeren van werkzaamheden van niet-ingrijpende aard, indien vooraf melding wordt gedaan van deze werkzaamheden bij burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Provinciale omgevingsverordening Drenthe of de waterschap keur.

Artikel 6 Beslistermijnen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag voor een vergunning binnen 8 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Als het werkzaamheden van niet-ingrijpende aard betreft beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van het eerste lid, binnen 5 werkdagen na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Een vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  de veiligheid;

 • c.

  het voorkomen of beperken van overlast;

 • d.

  de bereikbaarheid van gronden en gebouwen;

 • e.

  ondergrondse ordening;

Artikel 8 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 2.

  Deze kunnen slechts betrekking hebben op:

  • a.

   de plaats van de werkzaamheden;

  • b.

   het tijdstip van de werkzaamheden, met dien verstande dat het toegestane tijdstip van aanvang, behoudens zwaarwichtige redenen van publiek belang, niet later mag liggen dan 12 maanden na de datum van verlening van de vergunning;

  • c.

   de wijze van uitvoering van de werkzaamheden;

  • d.

   het bevorderen van medegebruik van voorzieningen;

  • e.

   het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken.

Artikel 9 Gegevensverstrekking

 • 1.

  Bij een aanvraag voor een vergunning wordt een uitvoeringsplan gevoegd.

 • 2.

  Het uitvoeringsplan omvat in ieder geval:

  • a.

   een omschrijving van de kabels en leidingen die worden aangelegd, in stand gehouden of opgeruimd, alsmede een omschrijving van de voorzieningen die worden medegebruikt of voor medegebruik worden aangelegd;

  • b.

   een omschrijving van de werkzaamheden die worden uitgevoerd;

  • c.

   de contactgegevens van degene onder wiens verantwoordelijkheid de werkzaamheden worden verricht, inclusief een contactgegeven dat gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de gehele dag bereikbaar zal zijn;

  • d.

   een opgave van het voorgenomen tijdvak waarbinnen de werkzaamheden zullen plaatsvinden en, indien van toepassing, een opgave van de fasering binnen dit tijdvak;

  • e.

   een aanduiding van de wijze waarop omwonenden en andere belanghebbenden vooraf in kennis worden gesteld van de werkzaamheden;

  • f.

   een omschrijving van de maatregelen die om reden van openbare orde, veiligheid, het voorkomen of beperken van overlast, de bereikbaarheid van gronden of gebouwen, dan wel ondergrondse ordening zijn voorgenomen.

 • 3.

  Het uitvoeringsplan wordt voorzien van één of meerdere tekeningen waarop in ieder geval de aan te leggen, in stand te houden of te verwijderen kabels en leidingen en de daartoe te verrichten werkzaamheden staan aangeduid.

Artikel 10 Herstel openbare gronden na beëindiging werkzaamheden

Openbare gronden worden na beëindiging van de werkzaamheden in de oude staat teruggebracht, tenzij burgemeester en wethouders anders hebben besloten.

Artikel 11 Ernstige belemmeringen en storingen

 • 1.

  Het verbod, bedoeld in artikel 5, eerste lid, geldt niet voor spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van een ernstige belemmering of storing als de voorgenomen werkzaamheden schriftelijk zijn gemeld aan de burgemeester.

 • 2.

  Degene die werkzaamheden overeenkomstig het eerste lid heeft uitgevoerd, verstrekt binnen 8 weken na beëindiging van de werkzaamheden een uitvoeringsverslag aan burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Het uitvoeringsverslag omvat in ieder geval:

  • a.

   een omschrijving van de kabels en leidingen die zijn aangelegd, in stand gehouden of opgeruimd;

  • b.

   een omschrijving van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd; en

  • c.

   een aanduiding van de spoedeisende aard van de werkzaamheden.

Hoofdstuk 3 Werkzaamheden inzake kabels ten dienste van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk

Artikel 12 Reikwijdte van hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3 is van toepassing op werkzaamheden in of op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van:

 • a.

  kabels als bedoeld in artikel 1.1, onder z, van de Telecommunicatiewet, die ten dienste staan van een openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in artikel 1.1, onder h, van de Telecommunicatiewet; en

 • b.

  ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken als bedoeld in artikel 5.15 van de Telecommunicatiewet.

Artikel 13 Meldings- en beslistermijnen

 • 1.

  Het voornemen, bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet, wordt tenminste 8 weken voor de voorgenomen aanvang van de werkzaamheden bij burgemeester en wethouders gemeld.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders beslissen over de instemming, bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder b, van de Telecommunicatiewet, binnen 8 weken na de datum van ontvangst van de melding.

 • 3.

  Als het werkzaamheden van niet-ingrijpende aard betreft, wordt, in afwijking van het eerste lid, het voornemen tenminste 5 werkdagen voor de voorgenomen aanvang van de werkzaamheden bij burgemeester en wethouders gemeld.

 • 4.

  Als het werkzaamheden van niet-ingrijpende aard betreft, beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van het tweede lid, binnen 5 werkdagen na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 14 Gegevensverstrekking

 • 1.

  Bij de melding van een voornemen als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet, op grond waarvan Burgemeester en wethouders een instemmingsbesluit nemen, wordt een uitvoeringsplan gevoegd.

 • 2.

  Het uitvoeringsplan omvat in ieder geval:

  • a.

   een omschrijving van de kabels die worden aangelegd, in stand gehouden of opgeruimd, alsmede een omschrijving van de voorzieningen die worden medegebruikt of voor medegebruik worden aangelegd;

  • b.

   een omschrijving van de werkzaamheden die worden uitgevoerd;

  • c.

   de contactgegevens van degene onder wiens verantwoordelijkheid de werkzaamheden worden verricht, inclusief een contactgegeven dat gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de gehele dag bereikbaar zal zijn;

  • d.

   een opgave van het voorgenomen tijdvak waarbinnen de werkzaamheden zullen plaatsvinden en, indien van toepassing, een opgave van de fasering binnen dit tijdvak;

  • e.

   een aanduiding van de belanghebbenden die vooraf in kennis worden gesteld van de werkzaamheden;

  • f.

   een omschrijving van de maatregelen die om reden van openbare orde, veiligheid, het voorkomen of beperken van overlast, de bereikbaarheid van gronden of gebouwen, dan wel ondergrondse ordening zijn voorgenomen.

 • 3.

  Het uitvoeringsplan wordt voorzien van één of meerdere tekeningen waarop in ieder geval de aan te leggen, in stand te houden of te verwijderen kabels en de daartoe te verrichten werkzaamheden staan aangeduid.

Artikel 15 Herstel openbare gronden na beëindiging werkzaamheden

Openbare gronden worden na beëindiging van de werkzaamheden in de oude staat teruggebracht, tenzij burgemeester en wethouders anders hebben besloten.

Artikel 16 Ernstige belemmeringen en storingen

 • 1.

  Degene die spoedeisende werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.6, eerste lid, van de Telecommunicatiewet heeft uitgevoerd verstrekt binnen 8 weken na beëindiging van de werkzaamheden een uitvoeringsverslag aan burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het uitvoeringsverslag omvat in ieder geval:

  • a.

   een omschrijving van de kabels die zijn aangelegd, in stand gehouden of opgeruimd;

  • b.

   een omschrijving van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd; en

  • c.

   een aanduiding van de spoedeisende aard van de werkzaamheden.

Hoofdstuk 4 Handhaving

Artikel 17 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen personen.

Artikel 18 Strafbepaling

Overtreding van artikel 5, eerste lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 19 Intrekken oude regeling en overgangsrecht

 • 1.

  De Telecommunicatieverordening gemeente Coevorden 1999 wordt ingetrokken.

 • 2.

  De Telecommunicatieverordening gemeente Coevorden 1999 blijft van toepassing ten aanzien van aanvragen die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening.

 • 3.

  Een krachtens de Telecommunicatieverordening gemeente Coevorden 1999 verleende vergunning geldt als vergunning verleend krachtens deze verordening.

Artikel 20 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Coevorden 2017.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

19 december 2017.

De raad voornoemd,

voorzitter, griffier,

B.J. Bouwmeester J. Kuipers-Meijering