Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Aanwijzingsbesluit inzake het bezigen van vuurwerk 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inzake het bezigen van vuurwerk 2017
CiteertitelAanwijzingsbesluit inzake het bezigen van vuurwerk 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Pijnacker-Nootdorp/CVDR602413/CVDR602413_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2017Nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2017-233682

17INT13873

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inzake het bezigen van vuurwerk 2017

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 

gezien het advies van het politieoverleg 4 december 2017;

 

overwegende dat:

 • -

  het tijdens de jaarwisseling tussen 18.00 uur en 02.00 uur is toegestaan overal consumentenvuurwerk af te steken;

 • -

  het op bepaalde plaatsen niet wenselijk is dat er consumentenvuurwerk wordt afgestoken;

 • -

  op 8 december 2015 al verzorgings- en verpleeghuizen, kerken en Randstadrailhaltes en een straal van 100 meter daar omheen zijn aangewezen als zogenoemde ‘vuurwerkvrijezones’;

 • -

  het op bepaalde plaatsen tot overlast en grote kans op vernielingen leidt als daar consumentenvuurwerk wordt afgestoken;

 • -

  dit locaties betreft waar kwetsbare personen woonachtig zijn zoals verzorgings- en verpleeghuizen en locaties waar veel mensen bij elkaar komen of knooppunten in de verkeersontsluiting voor voetgangers en fietsers;

gelet op gelet op artikel 2:73, eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp 2017 (verder de APV);

besluit:

 

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit inzake het bezigen van vuurwerk 2017:

Artikel 1

Als plaatsen zoals bedoeld in artikel 2:73, eerste lid, van de APV waarop het bepaalde in dit besluit van toepassing is, worden aangewezen verzorgings- en verpleeghuizen, kerken en Randstadrailhaltes en een straal van 100 meter daar om heen, alsmede fiets- en voetgangerstunnels.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit inzake het bezigen van vuurwerk 2017”.

Artikel 3

Het “Aanwijzingsbesluit inzake het bezigen van vuurwerk” van 8 december 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Vastgesteld in de vergadering van 19 december 2017

de secretaris,

drs. J.P.R.Woudstra

de burgemeester,

mw. F.Ravestein