Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Beleidsregel Starterslening 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Starterslening 2017
CiteertitelBeleidsregel Starterslening 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpBeleidsregel Starterslening 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening Starterslening 2017, artikel 4 en 5

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2018Nieuwe regeling

25-10-2017

gmb-2017-232509

2016-031523

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Starterslening 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van Startersleningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Verordening Starterslening 2017;

 

Vastgesteld op 25 september 2017;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen beleidsregel Starterslening 2017

In te trekken beleidsregel Starterslening 2015

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1  

 • 1.

  Verstrekking van de Starterslening vindt plaats in de vorm van een lening verstrekt door Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

 • 2.

  Het college heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan de in artikel 1 lid a van de verordening bedoelde aanvrager Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 5 van de verordening bedoelde woningen.

 

Artikel 2  

 • 1.

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast op basis van de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening, met een maximum van € 25.000,- (inclusief 1,5% afsluitprovisie) per lening.

 • 2.

  Voor de Starterslening geldt dat de verwervingskosten van het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger mogen zijn dan € 245.000,-.

 

HOOFDSTUK 2 AANVRAAG EN TOEKENNING

Artikel 3  

 • 1.

  Aanvragen om een starterslening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 2.

  Het college toetst of de in artikel 1, aanhef en onder a, van de Verordening bedoelde aanvrager die een verzoek indient voor een lening voldoet aan de criteria en stuurt, in geval de aanvrager voldoet, een op naam gesteld aanvraagformulier toe.

 • 3.

  Het college stuurt het toewijzings- of afwijzingsbesluit aan de aanvrager.

 

HOOFSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 4  

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 

Artikel 5  

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel Starterslening 2017”.

 

 

Aldus ondertekend op 25 oktober 2017

Het college voornoemd,

N.J.H. Scheltens B.H.M. Link

secretaris burgemeester

Toelichting Beleidsregel

 

Artikel 2

Deze bepaling biedt het college instrumenten om de hoogte van de Starterslening te bepalen en eveneens om het marktsegment te concretiseren. Door dit op te nemen in een beleidsregel ontstaat flexibiliteit.