Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WerkSaam Westfriesland

Verordening bijdragen gemeenten aan commerciële activiteiten WerkSaam Westfriesland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkSaam Westfriesland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening bijdragen gemeenten aan commerciële activiteiten WerkSaam Westfriesland
CiteertitelVerordening bijdragen gemeenten aan commerciële activiteiten WerkSaam Westfriesland
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

14-12-2017

bgr-2017-770

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bijdragen gemeenten aan commerciële activiteiten WerkSaam Westfriesland

 

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland, gevestigd te Hoorn;

 

Gelet op artikel 27, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland;

 

Gelezen het voorstel Bonus/Malus regeling van het dagelijks bestuur WerkSaam Westfriesland d.d. 14 september 2017;

 

Overwegende dat WerkSaam Westfriesland bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot de wijze waarop gemeenten bijdragen aan de commerciële activiteiten van WerkSaam Westfriesland;

 

besluit:

 

 • 1.

  vast te stellen met ingang van 1 januari 2018 de Verordening bijdragen gemeenten aan commerciële activiteiten WerkSaam Westfriesland;

 • 2.

  in te trekken de Regeling bijdragen gemeenten aan commerciële activiteiten WerkSaam Westfriesland die is vastgesteld door het AB op 10 december 2015.

   

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemeen bestuur: algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland;

 • b.

  Dagelijks bestuur: dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland;

 • c.

  Regiogemeenten: de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec);

 • d.

  WerkSaam: De gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland.

Artikel 2. Totale opdrachtvolume

Het totale opdrachtvolume is een opdrachtbedrag met een totale omzet van € 3.1 miljoen per jaar, met een jaarlijkse prijsindexatie die is vastgelegd in de regioafspraken GR-en. Onder omzet wordt verstaan, opdrachten die:

• aansluiten op de taakvelden van WerkSaam;

• die geschikt zijn voor de inzet van de doelgroep die WerkSaam bedient.

Artikel 3. Verdeelsleutel

De bijdrage per gemeente wordt berekend op basis van het aantal inwoners. Dit aantal wordt genomen op basis van 1 januari van het jaar waarin de begroting wordt opgesteld.

Artikel 4. Bonus / Malus

Gemeenten die een lager opdrachtbedrag realiseren dan zij op basis van de verdeelsleutel zouden moeten realiseren, betalen 50% van het verschil aan WerkSaam. Gemeenten die een hoger opdrachtbedrag realiseren ontvangen een bonus als de totale toegevoegde waarde van WerkSaam hoger is dan begroot. Het bonusbedrag is het verschil tussen de gerealiseerde en de begrote toegevoegde waarde. De bonus wordt verdeeld naar rato van de extra gerealiseerde omzet per gemeente.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018 en wordt aangehaald als: Verordening bijdragen gemeenten aan commerciële activiteiten WerkSaam Westfriesland.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 december 2017,

 

 

De vicevoorzitter, D. te Grotenhuis

 

De directeur, M.J. Dölle