Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

VERORDENING ELEKTRONISCHE KENNISGEVING GEMEENTE VOERENDAAL

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING ELEKTRONISCHE KENNISGEVING GEMEENTE VOERENDAAL
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving gemeente Voerendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201727-12-2017nieuwe regeling

21-12-2017

gmb-2017-232089

2017/8/14

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING ELEKTRONISCHE KENNISGEVING GEMEENTE VOERENDAAL

De raad van de gemeente Voerendaal,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen de

 

 

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Voerendaal 2018.

Artikel 1. Elektronische kennisgeving.

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op:

  • a.

   voor berichten, verzonden tot en met 26 december 2017: www.voerendaal.nl;

  • b.

   voor berichten, verzonden vanaf 27 december 2017: www.overheid.nl.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van aanvragen, ontwerpbesluiten, besluiten en meldingen.

Artikel 2. Intrekking oude verordening.

De Verordening elektronische kennisgeving gemeente Voerendaal 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 27 december 2017.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving gemeente Voerendaal.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Voerendaal d.d. 21 december 2017.

De raad van de gemeente Voerendaal,

de griffier, de voorzitter,

mr. drs. S.H.H.J. Dormans-Simons, W. Houben

Bijlage bij raadsvoorstel (zaaknr. 41835) inzake Vastststelling Verordening elektronische kennisgeving 2018

Toelichting

Algemeen

 

Berichten mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd als er niet een wettelijk voorschrift is dat anders bepaalt, zegt artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Het luidt:

 

2. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch.

 

Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 2:14 van de Awb, zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving in de gevallen waarin aanvullende kennisgeving op andere wijze niet nodig is om degenen voor wie de kennisgeving bedoeld is, voldoende te bereiken.

 

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat deze verordening alleen de kennisgeving (publicatie) van diverse berichten betreft en niet gaat over het bekendmaken van besluiten, nodig voor het in werking treden daarvan (artikel 3:40 van de Awb). Dat is uitputtend geregeld in wetten als de Bekendmakingswet, de Gemeentewet, de Awb en dergelijke. Het gaat hier alleen om de publicatie van allerhande berichten die bestemd zijn voor ‘het publiek’ – die soms besluiten kunnen inhouden – om te bewerkstelligen dat het publiek ervan kan kennisnemen.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

 

Lid 1

Dit artikel gaat over de kennisgeving, gericht op het effectief kennis kunnen nemen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen, meldingen en andere berichten, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een raadsvergadering, een inspraakavond en dergelijke. ‘Kennisgeven’ is in de Awb de algemene term voor diverse vormen van het naar buiten brengen van sommige besluiten – maar ook en vooral van andere documenten – die erop is gericht dat alle potentieel geïnteresseerden daar effectief kennis van kunnen nemen.

 

Met dit artikellid wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift teneinde kennisgevingen uitsluitend elektronisch te kunnen publiceren (art. 2:14, tweede lid, van de Awb). Het bepaalt dat de verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 

In dit artikellid wordt de mogelijkheid gecreëerd om kennisgevingen uitsluitend elektronisch te publiceren. In veel gevallen kan het echter verstandig zijn om niet te volstaan met de elektronische kennisgeving, maar bovendien te voorzien in een of meer andere wijzen van kennisgeving. Dit omdat er mensen zijn die geen toegang hebben tot het internet of die deze toegang in theorie wel hebben maar die daar niet gemakkelijk hun weg kunnen vinden en die in elk geval niet dagelijks het gemeenteblad raadplegen. Naast elektronische kennisgeving kunnen ook andere vormen van publiciteit van belang zijn vanwege een betere service aan de potentieel geïnteresseerden.

 

Het artikellid bepaalt bovendien dat een wettelijk voorschrift zich kan verzetten tegen uitsluitend elektronisch publiceren. Het is soms inderdaad wettelijk gezien onvoldoende om alleen elektronisch te publiceren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure; dan is artikel 3:12 van de Awb van toepassing. Daar wordt de materiële eis gesteld van ‘een geschikte wijze van kennisgeving’. Deze eis houdt in dat in elk geval moet worden voldaan aan de voorwaarde dat de kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit.

 

Indien in een wettelijke bepaling slechts kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad imperatief is voorgeschreven, dan dient de kennisgeving in elk geval daarin te geschieden. Publicatie in het elektronisch gemeenteblad is dan een niet verboden, aanvullende (en aanbevelenswaardige) wijze van kennisgeven. Een voorbeeld hiervan is artikel 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (maatwerkvoorschriften).

 

Aanvullende dan wel afwijkende publicatieverplichtingen blijven daarom ongewijzigd van toepassing. Voorbeelden van andere wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend publicatie in het elektronisch gemeenteblad zijn:

 • artikel 78 van de Onteigeningswet;

 • artikel 7 van de Wet voorkeursrecht gemeenten;

 • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (zie onder meer artikel 3.12) en

 • de Wet ruimtelijke ordening ((hierna: Wro) (bijv. de mededeling van de vaststelling van een bestemmingsplan moet ook plaatsvinden in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl (artikel 3.8, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wro).

 

Lid 2

Gemeenten moeten met ingang van 1 januari 2014 een elektronisch gemeenteblad hebben voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften (artikel 139 van de Gemeentewet, zoals dat luidt per genoemde datum). Tot 27 december 2017 gebruikt(e) de gemeente Voerendaal daarvoor een zelf ontwikkeld elektronisch gemeenteblad, dat voldoet aan de eisen die aan een elektronisch gemeenteblad worden gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Stcrt. 2008, 248).

Gelet op deze verplichting ligt het voor de hand dat medium te gebruiken voor álle ‘officiële’ wettelijk vereiste bekendmakingen, maar ook voor andere kennisgevingen. Per 27 december 2017 zal de gemeente Voerendaal voor het bekendmaken van álle ‘officiële’ wettelijk vereiste bekendmakingen én voor andere kennisgevingen gebruik maken de landelijke applicatie DROP.

Het gemeenteblad wordt uitgegeven op een door het college te bepalen internetadres (artikel 1, lid 1 van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Stb. 2014, 517)). In de verordening zijn de adressen opgenomen waar de elektronisch gemeentebladen tot en met 26 december 2017 en vanaf 27 december 2017 zijn te vinden.

 

Lid 3

Dit artikellid maakt de ruime betekenis van het begrip ‘berichten’ duidelijk. Zo ruim is het ook in artikel 2:14, tweede lid, van de Awb bedoeld.

Deze verordening betreft (het zij nogmaals gezegd) alleen de kennisgeving (publicatie) van de diverse berichten genoemd in dit artikellid, en gaat niet over het bekendmaken van besluiten. Zie boven, onder ‘Algemeen’.