Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veenendaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende aanwijzingsbesluit fietsparkeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeenendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende aanwijzingsbesluit fietsparkeren
CiteertitelAanwijzingsbesluit fietsparkeren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Veenendaal/CVDR297855/CVDR297855_4.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2017nieuwe regeling

28-02-2017

gmb-2017-228973

170228

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende aanwijzingsbesluit fietsparkeren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal;

 

overwegende dat

 

 • er overlast is van buiten de rekken gestalde (brom-)fietsen bij station Veenendaal-Centrum en Veenendaal-West;

 

 • de stations toegankelijk dienen te zijn voor de verschillende gebruikers;

 

 • de gemeente de kans op ongevallen wenst te beperken;

 

 • de gemeente het aanzien van de stad wenst te verbeteren, in dit geval de stationsomgevingen als entrees van de stad;

 

 • er voldoende stallingen beschikbaar zijn;

 

 • de invoering van de regulering kan worden gecombineerd met de optimalisering en uitbreiding van het aantal stationsstallingen bij beide stations in het kader van het programma Beter Benutten vervolg(BBv);

 

 • er overlast is van weesfietsen in de stallingen van de stations Veenendaal-Centrum en Veenendaal-West;

 

 • een maximumparkeerduur van 28 dagen een reguliere maximumtermijn is voor het stallen van fietsen bij stations;

 

 • de aanpak van weesfietsen tot meer ruimte in de stallingen leidt.

 

gelet op

het bepaalde in artikel artikel 2:52B, eerst lid, aanhef en onder a en c van de APV.

 

BESLUIT: vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit Fietsparkeren bij stations Veenendaal Centrum en West op grond van artikel 2:52B, eerst lid, aanhef en onder a en c van de APV.

Artikel 1

Op grond van artikel 2:52B, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal (APV) de volgende gebieden aan te wijzen als gebieden waarin het verboden is

(brom-)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of stallingen te laten staan:

 • -

  Stationsgebied Veenendaal Centrum (conform de tekening op bijgevoegde bijlage 1)

 • -

  Stationsgebied Veenendaal West (conform de tekening op bijgevoegde bijlage 2)

Artikel 2

Op grond van artikel 2:52B, eerste lid, aanhef en onder c, van de APV een maximumparkeerduur voor het parkeren van (brom-)fietsen in te stellen van 28 dagen voor de stallingen in de volgende stationsgebieden:

 • -

  Stationsgebied Veenendaal Centrum (conform de tekening op bijgevoegde bijlage 1)

 • -

  Stationsgebied Veenendaal West (conform de tekening op bijgevoegde bijlage 2)

Artikel 3

De gebieden genoemd onder artikel 1 en 2 zullen door middel van zoneborden worden aangeduid.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking één dag na de bekendmaking.

Vastgesteld in de vergadering van 28 februari 2017

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Gemeentesecretaris,

mevrouw drs. A.P.W. van de Klift

Burgemeester,

de heer mr. A.W. Kolff

Bijlage 1 Bezwaarclausule

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.

In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:

 • -

  uw naam, adres, datum en ondertekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is;

 • -

  de reden waarom u bezwaar instelt.

 

U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via een webformulier op de gemeente-website. Dit formulier kunt u vinden via www.veenendaal.nl → bestuur en organisatie → inspraak en meedenken → bezwaar en beroep. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is tevens meer informatie te vinden.

 

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt, kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

 

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u ook beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is tevens meer informatie te vinden.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bezwaarmogelijkheden? Via de website www.rijksoverheid.nl is de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" te downloaden. U kunt deze ook telefonisch aanvragen op 0318-538538.