Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ermelo

Besluit van de wethouder van de gemeente Ermelo, de directeur van UWOON en de voorzitter van de huurdersorganisatie De Groene Draad houdende Jaarafspraken 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieErmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de wethouder van de gemeente Ermelo, de directeur van UWOON en de voorzitter van de huurdersorganisatie De Groene Draad houdende Jaarafspraken 2018
CiteertitelJaarafspraken 2018
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Woningwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2017nieuwe regeling

11-12-2017

gmb-2017-228613

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de wethouder van de gemeente Ermelo, de directeur van UWOON en de voorzitter van de huurdersorganisatie De Groene Draad houdende Jaarafspraken 2018

Gemeente Ermelo, woningcorporatie UWOON en huurdersorganisatie De Groene Draad hebben op 31 oktober 2016 de raamovereenkomst prestatieafspraken 2017-2021 ondertekend. Hierin zijn de kaderafspraken voor de periode 2017-2021 opgenomen over de volgende thema’s:

 • Beschikbaarheid en betaalbaarheid

 • Duurzaamheid

 • Wonen-welzijn-zorg

 • Huisvesting urgente en bijzondere doelgroepen

 • Leefbaarheid en burgerparticipatie

 

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over borging en de samenwerking met elkaar.

 

Jaarlijks worden er op basis van relevante thema’s en vraagstukken concrete afspraken voor het daaropvolgende jaar gemaakt. Als basis voor de jaarafspraken levert UWOON, conform de Woningwet 2015, voor 1 juli aan de gemeente een meerjarig overzicht van de voorgenomen werkzaamheden (bod) aan.

 

De drie partijen zijn de volgende afspraken voor 2018 met elkaar overeengekomen:

 

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

 

Onderwerp

Uitvoering/

Initiatiefnemer

Afspraak

Toevoeging woningvoorraad

UWOON

UWOON en de gemeente Ermelo spannen zich gezamenlijk in om t/m 2020 150 sociale huurwoningen te realiseren, waarvan maximaal 30 tijdelijke woningen. In 2018 worden de volgende projecten gerealiseerd:

 • Kerklaan/Postlaantje: start bouw 31 woningen (oplevering in 2019)

 • De Driesprong: start bouw 24 woningen (oplevering in 2019, onder voorbehoud besluitvorming UWOON)

 • De Schakel: onderzoek naar de realisatie van 10 wooneenheden

 

Doel: vraaggericht uitbreiden van de sociale huurwoningvoorraad

Toevoeging woningvoorraad

Gemeente

De gemeente en UWOON overleggen over potentiële locaties voor woningbouw, regulier en tijdelijk. Voor de woningbouw t/m 2020 worden concrete locaties aangewezen waarvan de haalbaarheid aan de hand van een SWOT-analyse wordt vastgesteld. Voor locaties na 2020 wordt een lijst met potentiële locaties opgesteld, die tenminste één keer per jaar wordt geactualiseerd.

 

Doel: vraaggericht uitbreiden van de sociale huurwoningvoorraad

Verkoop huurwoningen

UWOON

UWOON verkoopt huurwoningen volgens haar Vastgoedsturingsbeleid. Voor 2018 wordt verwacht dat dit om maximaal 2 à 3 woningen gaat. De woningen worden verkocht aan de zittende huurder of nadat de huur van de woning is opgezegd. Het aantal woningen dat verkocht wordt, wordt in navolgende jaren ook weer aan de voorraad toegevoegd.

 

Doel: het beperkt houden van het verkoopprogramma, waardoor het aantal sociale huurwoningen op peil blijft

Tijdelijke woonruimte /

Taakstelling vergunninghouders

Gemeente

De gecombineerde werkgroep tijdelijke huisvesting/huisvesting vergunninghouders wordt voortgezet (8 tot 10 x per jaar). In dit overleg worden de mogelijkheden, voorgang en knelpunten van het realiseren van tijdelijke huisvestingsvormen mogelijk maken. Eens per kwartaal wordt de stand huisvesting vergunninghouders gemonitord.

 

Doel: op korte termijn huisvesting realiseren voor spoedzoekers, waaronder starters, mensen die uitstromen uit de zorg, arbeidsmigranten, vergunninghouders, etc.

Woonruimteverdeling

UWOON

De gezamenlijke woningcorporaties op de Noord-Veluwe stellen een eens per jaar een rapportage over de woonruimteverdeling op. Naast deze rapportage verstrekt UWOON de gemeente minimaal twee maal per jaar cijfermatige informatie over de slaagkans in Ermelo, inschrijftijden en mutatiegraad. UWOON en de gemeente overleggen over een format.

 

Doel: vergroten van het inzicht in het functioneren van de huurwoningmarkt.

Vergroten slaagkans

& doorstroming

UWOON

UWOON voert samen met de gemeente en de Groene draad een onderzoek uit naar (creatieve) manieren om de slaagkans van woningzoekenden te vergroten tot 40% in 2026. Voor dit onderzoek wordt o.a. de input van huurders/woningzoekenden gevraagd. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de mogelijkheden om door te stromen naar vrije sector huurwoningen (vanaf €711) en koopwoningen. Het onderzoek leidt tot een concreet pakket aan maatregelen, waarvan de eerste uiterlijk in 2019 kunnen worden uitgevoerd (evt. volgens een pilot). Voorafgaand aan het onderzoek wordt de definitie van slaagkans aan de hand van de regionale rapportage woonruimteverdeling gezamenlijk vastgesteld.

 

Doel: vergroten van de slaagkans voor verschillende groepen woningzoekenden.

Jaarlijkse huurverhoging

UWOON

UWOON overlegt in januari met De Groene Draad over de jaarlijkse huurverhoging.

 

Doel: het realiseren van huurbeleid passend bij marktontwikkelingen en landelijke regelgeving.

 

Duurzaamheid

 

Onderwerp

Uitvoering/

Initiatiefnemer

Afspraak

Verhogen energielabel

UWOON

De aanpak bestaat uit drie onderdelen:

 • Bij 229 huurwoningen worden energetische maatregelen getroffen om het energielabel te verhogen, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting van UWOON en geldende wet- en regelgeving (o.a. Flora- en Faunawet). Dit aantal is inclusief de vanuit 2017 i.v.m. de flora- en faunawet doorgeschoven woningen. De maatregelen leiden er toe dat de woningen in 2021 tenminste label C hebben, er geen woningen meer zijn met D,E,F of G-labels en het woningbezit van UWOON in de gemeente Ermelo gemiddeld label B krijgt.

 

De onderstaande tabel inzicht in de ontwikkeling van de energielabels in de komende 5 jaar.

 

 • Ermelo

  Label A+

  Label A

  Label B

  Label C

  Label D

  Label E

  Label F

  Label G

  Ultimo 2017

  1%

  17%

  22%

  44%

  13%

  1%

  1%

  1%

  Ultimo 2018

  1%

  17%

  22%

  46%

  12%

  1%

  1%

  1%

  2018

  1%

  17%

  22%

  52%

  7%

  1%

  1%

  1%

  2019

  1%

  17%

  22%

  55%

  5%

  0%

  1%

  0%

  2020

  1%

  17%

  22%

  58%

  3%

  0%

  0%

  0%

  2021

  1%

  17%

  22%

  61%

  0%

  0%

  0%

  0%

   

 • UWOON biedt huurders van eengezinswoningen op hun eigen verzoek, bij mutatie en bij planmatig onderhoud de mogelijkheid om zonnepanelen op hun dak te laten aanbrengen. In 2018 neemt UWOON 30% van de aanschafkosten voor haar rekening; de overige kosten worden verrekend in de servicekosten bij de huur. Voorwaarde voor het plaatsen van zonnepanelen is dat het technisch mogelijk is en dat het voldoende rendement overlevert. In de bovenstaande tabel is het plaatsen van zonnepanelen en het effect op de energielabels niet verwerkt.

 • Wanneer UWOON een complex grootschalig renoveert, onderzoekt UWOON de mogelijkheid om voor dit complex een hoger energielabel (dan C) te realiseren.

 

Doel: vergroten van de energiezuinigheid van de huurwoningvoorraad.

 

Verhogen energielabel

UWOON

Bij bovenstaande projecten worden energiebesparende maatregelen ook aan de eigenaren van omliggende woningen aangeboden. Dit is alleen mogelijk als in de directe omgeving vergelijkbare woningen aanwezig zijn. De gemeente ondersteunt deze opschaling financieel en door middel van communicatie. In 2018 bepalen UWOON en de gemeente of hiervoor een geschikte pilot is aan te wijzen.

 

Doel: vergroten van de energiezuinigheid van de koopwoningvoorraad.

 

Energieneutraal bouwen

UWOON

UWOON voert een twee pilots uit met de realisatie van Nul Op de Meter-woningen

 

Doel: ervaring op doen met het realiseren van NOM-woningen.

 

Inzet subsidies

Gemeente

De gemeente onderzoekt of en zo ja op welke wijze duurzaamheidssubsidies (lokaal, provinciaal) in gezet kunnen worden voor huurders.

 

Doel: huurders stimuleren tot extra duurzaamheidsmaatregelen.

 

Energiecoaches

Gemeente

De gemeente en UWOON onderzoeken gezamenlijk over de energiecoaches en het energieloket in elkaar geïntegreerd kunnen worden. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de inzet van mensen en PR-inzet.

 

Doel: duidelijkheid voor huurders en kopers waar zij terecht kunnen voor energieadvies.

 

Beschikbaar stellen gebruiksgegevens

Gemeente

De gemeente stelt aan UWOON per blok gebruiksgegevens (via de netwerkbeheerder) beschikbaar.

 

Doel: meer inzicht in het verbruik van huurders en de effecten van energiebesparende maatregelen.

 

Bijzondere woonvormen (zorg en begeleiding)

 

Onderwerp

Uitvoering/

Initiatiefnemer

Afspraak

Toegankelijkheid

UWOON

Huurders die in de buurt van voorzieningen wonen (maximaal 600 meter vanaf een supermarkt) wordt de mogelijkheid geboden om kosteloos (onder voorwaarden) kleine aanpassingen aan de woningen te laten uitvoeren om langer zelfstandig te wonen. Voor 2018 is voldoende budgettaire ruimte om aanvragen te kunnen afhandelen. In de periode 2017/2018 worden deurautomaten geplaatst in complexen aan de IJsbaanweg (2017), Kampvelderweg en Spechtstraat. UWOON en de gemeente overleggen welke communicatiemiddelen kunnen worden ingezet om de bekendheid met woningaanpassingen te vergroten.

 

Doel: woningen op maat toegankelijk maken voor bewoners. Het aanbod van toegankelijke woningen wordt vergroot.

 

Toegankelijkheid

UWOON

Bij nieuwbouwprojecten stemmen UWOON en de gemeente af welk niveau van toegankelijkheid (volgens het classificatieniveau) en domoticamaatregelen wenselijk en haalbaar zijn.

 

Doel: langer zelfstandig wonen van huurders mogelijk maken

 

Beleidsvisie wonen met zorg

Gemeente

De gemeente stelt een Beleidsvisie wonen met zorg vast. Deze visie wordt opgesteld in samenspraak met de omgeving. UWOON draait mee in de projectgroep, die voor dit traject wordt vastgesteld en brengt o.a. de resultaten van het onderzoek naar de woonsituatie van senioren (uitgevoerd in 2017) in. De Groene Draad wordt gevraagd om deel te nemen aan de klankbordgroep.

 

Doel: het opstellen van een visie op wonen en zorg, waarvoor draagvlak in de omgeving bestaat.

 

Bijzondere woonvormen

Gemeente

De gemeente onderzoekt de behoefte aan nieuwe woonconcepten, bijvoorbeeld concepten die bijdragen aan het langer zelfstandig wonen van mensen met een zorgvraag, tiny houses, etc. UWOON verleent medewerking aan deze onderzoeken.

 

Doel: huishoudens met verschillende woonvragen een plek bieden binnen de gemeente Ermelo

 

Bijzondere woonvormen

Gemeente

De gemeente en UWOON maken afspraken over het realiseren van twee Skaeve huse. Dit aantal is gebaseerd op regionale afspraken.

 

Doel: ook mensen die zodanige overlast veroorzaken dat ze in een buurt niet te handhaven zijn een dak boven hun hoofd te bieden.

 

Uitstroom zorg

Gemeente

De gemeente evalueert de regeling Uitstroom zorg en het ‘loket’ de Centrale Uitgang. De evaluatie vindt plaats in regionaal verband, waarbij zowel de gemeenten als de woningcorporaties worden betrokken.

 

Doel: uitstroom vanuit de maatschappelijke zorg, beschermd wonen en overige zorg naar gewoon wonen mogelijk maken

 

Woonvormen maatschappelijke zorg

UWOON

UWOON en de gemeente staan open voor het in Ermelo realiseren van bijzondere woonvormen die op regionaal niveau worden ontwikkeld, zoals Housing First, Stap voor Stap-wonen etc. Beide partijen houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en gaan na een regionaal verzoek actief op zoek naar mogelijke locaties.

 

Doel: huisvesting bieden aan mensen die de grip op hun leven zijn kwijt geraakt en dakloos (dreigen te) raken

 

Urgente woonvragen

Gemeente

De gemeente organiseert een brainstorm met UWOON en het Sociaal Team over oplossingen voor urgente woonvragen die bij diverse cliënten leven en die om een creatieve oplossing vragen.

 

Doel: gebrek aan woonruimte een minder beperkende factor laten zijn in de trajecten van het Sociaal Team

 

 

Leefbaarheid en veiligheid

 

Onderwerp

Uitvoering/

Initiatiefnemer

Afspraak

Preventie overlast

Gemeente

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van een wijkverpleegkundige om GGZ-problematiek en eenzaamheid eerder te signaleren.

 

Doel: voorkomen van overlast door preventief te werk te gaan

 

Veilige woning- woonomgeving

UWOON

Bij nieuwbouw- en groot onderhoud/renovatieprojecten stemmen UWOON en de gemeente af welk maatregelen mogelijk en nodig zijn om te komen tot een veilige woning en woonomgeving (o.a. Politie Keurmerk Veilig wonen, ruimtelijke inrichting zoals verlichting en beplanting, het koppelen van brandmelders tussen woningen, etc.). Hiervoor worden projecten ingebracht in het brede afstemmingsoverleg dat de gemeente wekelijks organiseert.

 

Doel: het creëren van een veilige woning en woonomgeving

 

Veilig gebruik zorg

Gemeente

De gemeente en UWOON gaan in gesprek met thuiszorgorganisaties over het veilig gebruik van sleutelkastjes.

 

Doel: het verminderen van het gebruik van onveilige sleutelkastjes

 

 

Communicatie en participatie

 

Onderwerp

Uitvoering/

Initiatiefnemer

Afspraak

Huurdersparticipatie

De Groene Draad

De Groene Draad doet onderzoek naar nieuwe vormen van huurdersparticipatie. De nadruk ligt op het informeren en in gesprek gaan met huurders, o.a. via het organiseren van huurdersavonden en de website van De Groene Draad.

 

Doel: vergroten van de participatie van huurders

 

Huurdersparticipatie

De Groene Draad

UWOON en De Groene Draad zoeken de samenwerking bij het uitvoeren van projecten. De Groene Draad stelt voldoende mensen beschikbaar voor het meedraaien in maximaal 3 projecten.

 

Doel: vergroten van de betrokkenheid van huurders/huurdersorganisatie

 

Co-creatie ontwikkelingen

UWOON

UWOON doet (in haar hele werkgebied) meerdere ervaringen op met het in co-creatie met bewoners en de omgeving ontwikkelen van toekomstplannen van complexen. Onder co-creatie wordt verstaan het in nauwe samenwerking met bewoners vanaf het begin nadenken over ontwikkelingen. Na afronding van de ontwikkeling onderzoekt UWOON de doelmatigheid van de aanpak.

 

Doel: vergroten van de betrokkenheid van bewoners en de buurt bij nieuwbouw of verbouwplannen

 

Communicatieplan

UWOON

UWOON ontwikkelt in samenspraak met de gemeente een format voor een communicatieplan voor vervangende nieuwbouw/(ver)nieuwbouw. Aan de hand van dit format maakt UWOON op basis van de specifieke kenmerken van een project een communicatieplan op maat.

 

Doel: het inzetten van een doeltreffende communicatieaanpak bij nieuwbouw of verbouwplannen

 

 

De jaarafspraken 2018 zijnovereengekomen en getekend te Ermelo op 11 december 2017.

 

Namens UWOON

Mevrouw Ir. M.C.F. van Balen-Uijen

Directeur-bestuurder

Namens gemeente Ermelo

Mr. J. van den Bosch

Wethouder

Namens Huurdersorganisatie De Groene Draad

de heer T. Kroon

Voorzitter