Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageAcceptatielijst milieustraat RAD Hoeksche Waard

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10.23 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2017nieuwe regeling

11-12-2018

bgr-2017-737

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard;

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard;

BESLUIT:

 • 1.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit, behorend bij de Afvalstoffenverordening van 21 november 2016;

 • 2.

  Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • 1.

  verordening: Afvalstoffenverordening van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard;

 • 2.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een inzamelzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box, ten behoeve van één huishouden;

 • 3.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een (ondergrondse) verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen: Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard, gevestigd te Westmaas.

 • 2.

  De Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard kan andere inzamelaars aanwijzen voor de inzameling van afvalstoffen, genoemd in artikel 4 van de Afvalstoffenverordening.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  Groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische

 • 2.

  Papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties. Onder oud-papier wordt in ieder geval niet verstaan drinkpakken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier.

 • 3.

  Glas: Op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen. In ieder geval wordt hier niet onder verstaan: vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL lampen en nagellakflesjes.

 • 4.

  Textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen.

 • 5.

  Kunststof en metalen verpakkingsmaterialen en drinkpakken (PMD): verpakkingen van plastic (zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen), verpakkingen van metaal of metaallegering en drinkpakken (met kunststof en/of aluminium gelamineerde kartonnen verpakkingen van vruchtensap, fris of zuivelproducten etc.).

 • 6.

  Elektrische of elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur.

 • 7.

  Klein chemisch afval: afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • 8.

  Grof huishoudelijke afvalstromen: Volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting, gewicht of samenstelling niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden. Onder grof huishoudelijke afvalstromen vallen afvalstromen zoals beschreven in de Acceptatielijst Milieustraat RAD Hoeksche Waard, met uitzondering van de afvalstromen a t/m e uit artikel 7 van de Afvalstoffenverordening. Dit afval kan worden aangeboden zoals beschreven in artikel 7, lid 2 van het Uitvoeringsbesluit.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • 1.

  Voor restafval van huishoudens een namens de inzameldienst verstrekte minicontainer voor de gebruiker van 1 perceel of een verzamelcontainer voor gebruikers van een aantal percelen;

 • 2.

  Voor GFT-afval van huishoudens een namens de inzameldienst verstrekte minicontainer voor de gebruiker van 1 perceel of een (ondergrondse)verzamelcontainer voor gebruikers van een aantal percelen;

 • 3.

  Voor oud papier en karton: een namens de inzameldienst verstrekte minicontainer, een (bij voorkeur) kartonnen doos en gebundeld (bij inzameling door kerken, scholen en/of verenigingen) en een door/ bij kerken, scholen en/of verenigingen geplaatste container of een (ondergrondse) verzamelcontainer voor gebruikers van een aantal percelen;

 • 4.

  Voor glas: een brengvoorziening glas op wijkniveau;

 • 5.

  Voor textiel : een brengvoorziening textiel op wijkniveau en bij huis-aan-huisinzameling: in plastic zakken;

 • 6.

  Voor PMD: PMD-inzamelzakken;

 • 7.

  Voor de in artikel 7, lid 2 onder f t/m h genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen de Milieustraat van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard.

Artikel 5 Frequentie van inzamelen

Krachtens artikel 7, lid 1 van de afvalstoffenverordening stelt het dagelijks bestuur de volgende frequenties vast van de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen die bij elk perceel worden ingezameld:

 • 1.

  De inzameldienst zamelt huishoudelijk restafval ten minste eenmaal per 4 weken bij elk perceel in.

 • 2.

  De inzameldienst zamelt groente- fruit- en tuinafval ten minste eenmaal per 2 weken afzonderlijk bij elk perceel in.

 • 3.

  De inzameldienst zamelt PMD ten minste eenmaal per 2 weken afzonderlijk bij of nabij elk perceel in.

 • 4.

  De inzameldienst zamelt oud papier en karton ten minste eenmaal per 4 weken afzonderlijk bij of nabij elk perceel in.

 • 5.

  De inzameldienst zamelt textiel tenminste 5 maal per jaar afzonderlijk bij of nabij elk perceel in (alleen in de kernen).

 • 6.

  De inzameldienst zamelt op afroep grof huishoudelijk afval bij elk perceel in tegen een heffing als beschreven in de Verordening Reinigingsrechten.

Artikel 6 Verwerking persoonsgegevens

De RAD verwerkt persoonsgegevens in het kader van de vervulling van haar publiekrechtelijke taak. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling gebeurt onder meer voor de volgende doeleinden:

 • 1.

  Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid;

 • 2.

  Afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak);

 • 3.

  Uitgifte van inzamelmiddelen (zoals minicontainer, toegangspas, afvalpas en/of sleutel);

 • 4.

  De inning en berekening van afvalstoffenheffing;

 • 5.

  Voorkomen van afvaltoerisme;

 • 6.

  Voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens;

 • 7.

  Beheer van en controle op het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen, waaronder beheer en beveiliging van de milieustraat;

 • 8.

  Controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening;

 • 9.

  Het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen voor kostenbeheersing (zoals routeoptimalisatie);

 • 10.

  De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling;

 • 11

  Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling;

 • 12

  Het geven van voorlichting over afvalstoffen en milieu;

 • 13

  Analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen;

 • 14

  Naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen.

Artikel 7 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

1. Krachtens artikel 10 van de verordening stelt het dagelijks bestuur de volgende regels voor het gebruik van de verstrekte inzamelmiddelen vast:

 • a.

  Het beheer van de inzamelmiddelen, toegangspas en afvalpas die in bruikleen zijn verstrekt, berust bij de inzameldienst;

 • b.

  De inzameldienst is bevoegd om de minicontainer te voorzien van een chip en sticker waarop staat vermeld: een uniek nummer, barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en een huisnummer. De chip is het identificatiemiddel om de frequentie van aanbieden te registreren;

 • c.

  De door of namens de inzameldienst verstrekte inzamelmiddelen, toegangspas en/of afvalpas behoren bij de woning;

 • d.

  De gebruiker van een perceel dient zich tot de inzameldienst te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot inzamelmiddel,

 • e.

  De inzamelmiddelen blijven eigendom van de inzameldienst en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

 • f.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen, toegangspas en afvalpas als ware deze zijn eigendom. Het is niet toegestaan het identificatiemiddel (de chip(houder), containernummer en/of adressticker van het inzamelmiddel te verwijderen, te beschadigen of op enig andere wijze onleesbaar of onbruikbaar te maken;

 • g.

  De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

 • h.

  De verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water en/of een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel;

 • i.

  De inzameldienst is bevoegd om de afvalpassen voor (ondergrondse) inzamelvoorzieningen en/of andere brengvoorzieningen te koppelen aan de adresgegevens en de registratie van aanbiedingen. Deze afvalpassen zijn het identificatiemiddel om de frequentie van aanbieden te registreren.

 • j.

  Per perceel waaraan als inzamelvoorziening een (ondergrondse) verzamelcontainer is toegewezen wordt maximaal 1 afvalpas voor (ondergrondse) inzamelvoorzieningen verstrekt;

 • k.

  De gebruiker van een afvalpas blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de afvalpas voor inzamelvoorzieningen;

 • l.

  Indien een minicontainer geheel of gedeeltelijk niet geleegd kan worden door toedoen van de gebruiker of door omstandigheden buiten de schuld van de inzamelaar (o.a. vastklemmen, vastvriezen van afval) is dit voor risico van de gebruiker en zal een lediging in rekening worden gebracht.

 • m.

  In afwijking van het bepaalde onder l. wordt indien door calamiteiten (niet verwijtbaar aan de gebruiker) of door toedoen van de inzamelaar een minicontainer geheel of gedeeltelijk niet geledigd, de desbetreffende aanbieding niet in rekening gebracht.

 • 2. Kr

  achtens artikel 10 van der verordening stelt het dagelijks bestuur de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  Minicontainers en (ondergrondse) verzamelcontainers

 • a.

  Per perceel wordt 1 minicontainer voor de inzameling van GFT verstrekt. Een extra GFT container wordt op verzoek verstrekt. Indien de perceel meer dan 1.000 m2 bedraagt kan een derde container voor de inzameling van GFT worden aangevraagd. Het maximale aantal uit te geven GFT-containers per perceel bedraagt drie.

 • b.

  Per perceel wordt één minicontainer ten behoeve van de inzameling van restafval verstrekt. Een tweede minicontainer voor restafval kan worden aangevraagd tegen een heffing zoals beschreven in de Verordening Afvalstoffenheffing.

 • c.

  Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de minicontainer op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

 • d.

  Inzamelmiddelen dienen bij het aanbieden ter lediging goed gesloten te zijn en (ondergrondse) inzamelvoorzieningen moeten na gebruik goed (af)gesloten worden;

 • e.

  Uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen afval steken;

 • f.

  Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de minicontainer zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de minicontainer te worden verwijderd;

 • g.

  Op de dagen dat niet wordt ingezameld, dienen minicontainers op eigen terrein te worden gestald;

 • h.

  Het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 65 kilogram;

 • i.

  Er mag geen afval anders dan in het inzamelmiddel of de inzamelvoorziening worden geplaatst;

 • j.

  Op de dag van de inzameling moet de minicontainer met de opnamerand naar de weg toe worden geplaatst;

 • k.

  Per inzamelronde mag een minicontainer maar 1 keer worden aangeboden.

  Inzameling grof afval

 • l.

  De inzameling van grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparaten kan op afroep plaatsvinden; de aanbieder dient voor de inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

 • m.

  Het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel bereikbare en aangewezen aanbiedplaats in de directe nabijheid van de woning klaar te staan; 

 • n.

  Kleinere stukken grof huishoudelijk afval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet groter zijn dan 150x75x50 cm en niet zwaarder dan 25 kilogram;

  Milieustraat

 • o.

  Bij de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat is het Acceptatiereglement Milieustraat Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard van toepassing;

 • p.

  De ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op de milieustraat kunnen legitimeren;  

  PMD

 • q.

  Op de dag van de inzameling dient het ter inzameling aangeboden PMD ordelijk te geschieden door bevestiging van de inzamelzak aan de Kroonring of plaatsing van de inzamelzak op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat geen sprake van hinder, schade en/of gevaar ontstaat en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

3. In afwijking van artikel 10 van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden. 

4. Op grond van artikel 10, van de verordening zullen minicontainers die niet namens de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard zijn verstrekt, die voor lediging worden aangeboden of op de openbare ruimte zijn geplaatst, terstond en zonder nadere aanzegging in beslag worden genomen.

Artikel 8 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het dagelijks bestuur stelt de volgende regels op grond van artikel 9 van de verordening:

 • 1.

  Inzamelmiddelen dienen uitsluitend te worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag voor 08.00 uur.

 • 2.

  Inzamelmiddelen mogen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • 3.

  De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk voor 20.00 uur van de vastgestelde inzameldag, uit de openbare ruimte zijn verwijderd;

 • 4.

  Grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • 5.

  In verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 21.00 uur worden gebruikt.

Artikel 9 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden of anderszins niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, dienen de inzamelmiddelen door derden, aannemer en/of gemeente (opdrachtgever), in de directe nabijheid daarvan te worden geplaatst, op een locatie die voor de inzameldienst bereikbaar is. Dit alles in overeenstemming met de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard.

Artikel 10 Inzameling andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 11 van de verordening kan de inzameldienst ook andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen inzamelen.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen door de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 13, tweede lid, van de verordening andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 12 Ter inzameling aanbieden van andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking een dag na de bekendmaking.

Artikel 14 Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard op 20 november 2017.

Secretaris

Namens deze,

M.Huisman

Voorzitter

Namens deze,

P.J. van Leenen