Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard

Verordening Reinigingsrechten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening Reinigingsrechten 2018
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201831-12-2018nieuwe regeling

11-12-2017

bgr-2017-732

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Reinigingsrechten 2018

Het Algemeen Bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 20 november 2017;

overwegende dat in zijn vergadering van 26 juni 2017 is vastgesteld de begroting voor het dienstjaar 2018;

dat als gevolg hiervan de tarieven voor het jaar 2018 dienen te worden vastgesteld;

gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Regiona­le Afvalstoffendienst Hoeksche Waard;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderde­len a en b, van de Gemeente­wet;

besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2018

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "reinigingsrechten" worden rechten geheven zowel voor het genot van door het

dagelijks bestuur van de afval­stoffen­dienst verstrekte diensten, als voor het gebruik van voor de

openbare dienst bestemde bezittingen van de afvalstof­fen­dienst, werken of inrichtingen die bij

de Regionale Afval­stof­fendienst Hoeksche Waard in beheer of in onderhoud zijn.

 

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de diensten als bedoeld in artikel 1 verricht worden, of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

3. De tarieven, genoemd in de Tarieventabel zijn inclusief BTW voor zover de geleverde rechten en/of diensten betrekking hebben op dan wel afkomstig zijn uit een particuliere huishouding.

 

Artikel 4 Belastingtijdvak

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2. Voor de overige belastbare feiten genoemd in de Tarieventabel vindt de heffing afzonderlijk plaats per incident.

 

Artikel 5 Wijze van heffing

1. De rechten als bedoeld in de overige artikelen van de Tarieventabel worden geheven worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

Indien de belastingplicht in de loop van het belasting­jaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing

voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na

het einde van de belas­tingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten bedoeld in de overige artikelen zijn verschuldigd bij de aanvang van de

dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrich­tingen.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

1. De overige rechten moeten worden betaald:

a. ingeval van uitreiking van de kennisgeving:

op het tijdstip van uitreiking;

b. ingeval van toezending van de kennisgeving:

binnen 30 dagen na de dagtekening.

4. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belas­tingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een be­stuurlijke boete zijn het eerste, tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.

5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 9 Kwijtschelding

Voor de rechten genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Nadere regels door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsrechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

1 De ‘Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017’ wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

3 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

4 Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening reinigingsrechten 2018’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur

van de RAD Hoeksche Waard van 11 december 2017.

 

Secretaris

Namens deze,

M. Huisman

Voorzitter

Namens deze,

P.J. van Leenen