Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Verordening Blijverslening gemeente Doetinchem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Blijverslening gemeente Doetinchem
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-10-2019Nieuwe regeling

21-12-2017

gmb-2017-226157

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Blijverslening gemeente Doetinchem

De raad van de gemeente Doetinchem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 december 2017;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Blijverslening gemeente Doetinchem

 

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  Blijverslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem.

 • d.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e.

  Werkelijke kosten: de kosten van advies zowel financieel als bouwkundig gebied alsmede de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Blijverslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • f.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647. 

Artikel 2 Toepassingsbereik

 

 • 1.

  De gemeente Doetinchem heeft een gemeenterekening Blijverslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Blijverslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Blijverslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

 • a.

  Soort lening:

 • -

  Voor een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt;

 • -

  Voor een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt.

 • b.

  Doelgroep Blijverslening die consumptief wordt verstrekt:

 • -

  Eigenaren-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist. Een van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar;

 • -

  Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken. Een van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar.

 • c.

  Doelgroep Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt:

 • -

  Eigenaren-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist;

 • -

  Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken.

 • d.

  Markt-/woning

 • -

  Voor het treffen van maatregelen in bestaande woningen in de gemeente Doetinchem.

 • 3.

  De aanvrager moet de wining waarvoor een Blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen.

 • 4.

  Het college kan de in het tweede lid vermelde leeftijdsgrenzen aanpassen.

 

Artikel 3 Maatregelen

 

 • 1.

  Tot de maatregelen worden gerekend:

 • a.

  Maatregelen die ondersteunen in het voorzien in behoeften die ontstaan als gevolg van ziekte of het ouder worden.

 • b.

  Maatregelen om de woning blijvend levensloopbestendig te maken.

 • c.

  Maatregelen die het veilig wonen bevorderen.

 • d.

  Het samenvoegen van twee woningen tot één levensloopbestendige woning.

 • 2.

  Van het geleende bedrag kan maximaal 20% worden aangewend aan duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen bij de directe uitvoering van de maatregelen voor de Blijverslening.

 • 3.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden of inkorten.

 

Artikel 4 Beleidsdoelen

 

Het college besluit aanvrager een Blijverslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  Mensen langer zelfstandig thuis laten wonen.

 • b.

  Een toename van de woningvoorraad van blijvend levensloopbestendige woningen.

 • c.

  Het verbeteren van de toegankelijkheid of de gebruikskwaliteit van een woning, woongebouw of woonomgeving.

 

Artikel 5 Budget

 

 • 1.

  De raad van de gemeente Doetinchem stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Blijversleningen.

 • 2.

  Blijversleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

 

Artikel 6 Bevoegdheid college

 

 • 1.

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Blijverslening toe te wijzen.

 • 2.

  Het college kan bij haar beslissing op grond van het eerste lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 3.

  Het college stelt de hoogte van de Blijverslening consumptief vast, met een minimum van

  € 2.500,- en een maximum van € 10.000,-.

 • 4.

  Het college stelt de hoogte van de Blijverslening hypothecair vast, met een minimum van

  € 2.500,- en een maximum van € 50.000,-. 

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 

 • 1.

  Een aanvraag voor een Blijverslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente digitaal beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

 • a.

  de te treffen maatregelen;

 • b.

  een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes;

 • c.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Blijverslening in, indien:

a. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften of bepalingen;

 • c.

  de Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 • d.

  de te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500,-;

 • e.

  SVn een negatieve krediettoets uitbrengt;

 • f.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen. 

Artikel 9 Krediettoets, verstrekken en beheer Blijverslening

 

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Blijverslening. 

Artikel 10 Voorwaarden SVn

 

Op een Blijverslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Blijverslening’, ‘Procedures Blijverslening’, ‘Uitvoeringsregels Blijverslening’ en ‘Toelichting op een Blijverslening’, zoals die op het moment van offreren zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Doetinchem en SVn, danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

 

Artikel 11 Kenmerken Blijverslening

 

 •  

  Consumptief

  Hypothecair

  Verstrekking

  SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente.

  SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente.

  Looptijd

  De looptijd bedraagt 10 jaar.

  • 1.

   Tot en met € 10.000,- bedraagt de looptijd 10 jaar.

  • 1.

   Vanaf € 10.001,- bedraagt de looptijd 20 jaar.

  Rentepercentage

  De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

  De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar bij een hoofdsom tot en met € 10.000,- en een rente voor 20 jaar bij hogere bedragen. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

  Betaling van rente en aflossing

  De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

  De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

  Automatische incasso is verplicht.

  De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

  De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

  Bij een aflossingsvrij deel is uitsluitend rente verschuldigd steeds te voldoen per het einde van elke maand.

  Automatische incasso is verplicht.

  Vervroegde aflossing

  Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.

  Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.

  Kosten

  Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

  Vast bedrag voor afsluitkosten.

  Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

  Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

  Akte

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

  Van de lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

  Zekerheden

  Geen. De lening wordt uitsluitend onderhands verstrekt.

  Hypothecaire zekerheid.

  Overige voorwaarden

  - Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

  • -

   Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

     

  - Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

  - Indien van toepassing kan eigen geld in het bouwkrediet gestort worden.

  • -

   Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

  • -

   De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen.

  Uitbetaling van de lening

  De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

  De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

 

Artikel 13 Bouwkrediet

 

 • 1.

  De Blijverslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte of het ondertekenen van de onderhandse akte.

 • 2.

  Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier, bij de gemeente (of daartoe aangestelde instantie) in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

 

Artikel 14 Nadere regels

 

Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

  

Artikel 15 Hardheidsclausule

 

 • 1.

  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet of de Gedragscode consumptief krediet.

Artikel 16 Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt na publicatie in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel 17 Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Blijverslening gemeente Doetinchem.

  

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 21 december 2017,

   

griffier voorzitter