Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Teylingen

Verordening Fonds voorkomen huisuitzetting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTeylingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Fonds voorkomen huisuitzetting
CiteertitelVerordening Fonds voorkomen huisuitzettingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

30-11-2017

gmb-2017-225074

Z-17-021695

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Fonds voorkomen huisuitzetting

De raad van de gemeente Teylingen;

 

Gelezen het voorstel van het college;

 

Gelet op artikel 149 jo 108 van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen

 

Verordening Fonds voorkomen huisuitzetting

Artikel 1. Begripsbepalingen

College:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen.

Inwoner:

ingezetene van 18 jaar of ouder die op grond van de Wet Basis- registratie Personen (BRP) bij de gemeente is ingeschreven.

Huurachterstand:

Onder huurachterstand wordt verstaan de achterstand aan huur over de periode gelegen tussen het moment dat de woningcorporatie de incasso van de achterstallige huur opschort en het betalen van de lopende huur via de ISD Bollenstreek (convenant c.q. budgetbeheer).

Nalatige kwetsbare huurder:

De inwoner die door de woningcorporatie dreigt te worden ontruimd uit zijn woning in Teylingen vanwege een huurachterstand van tenminste twee maanden en kwetsbaar is zoals bedoeld in het Convenant ter voorkomen van huisuitzettingen.

Artikel 2. Doelgroep

De nalatige kwetsbare huurder, die een sociale huurwoning huurt van een woningcorporatie en die staat ingeschreven in het BRP van de gemeente Teylingen.

Artikel 3. Bevoegdheid

 • 1.

  Het college kan op aanvraag een bijdrage verstrekken ten behoeve van de nalatige kwetsbare huurder ter zake van een huurachterstand van ten hoogste drie maanden.

 • 2.

  Het college kan de bevoegdheid als bedoeld in lid 1 mandateren aan het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek met het recht van ondermandaat; daarbij stelt het college vooraf een uitvoeringsregeling vast.

Artikel 4. Voorwaarden

 • 1.

  Een aan de nalatige kwetsbare huurder eenmalig te verstrekken bijdrage uit het fonds kan uitsluitend worden verstrekt indien:

  • a.

   er sprake is van een huurachterstand van tenminste twee maanden en huisontruiming dreigt. De woningcorporatie heeft in dat kader minimaal één aanmaning gestuurd aan de nalatige kwetsbare huurder en een poging gedaan om deze huurder te zien en/of telefonisch te waarschuwen.

  • b.

   de nalatige kwetsbare huurder bereid is onmiddellijk in te stromen in een schulddienstverleningstraject, budgetbeheer en/of een zorgverleningstraject, voor zover dat noodzakelijk wordt beoordeeld. Hiertoe dient de nalatige kwetsbare huurder een bereidverklaring te ondertekenen.

 • 2.

  Eventuele voorliggende voorzieningen, voor zover toereikend en passend, dienen eerst ingezet te worden.

Artikel 5. Procedure

 • 1.

  De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college of een door het college aangewezen gemandateerde.

 • 2.

  De aanvraag bevat gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling.

 • 3.

  De aanvraag bevat de reden van de aanvraag.

 • 4.

  De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen; binnen een termijn van twee weken na de ontvangst wordt een besluit genomen.

 • 5.

  De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld.

 • 6.

  Alvorens te besluiten hoort het college de betrokken woningcorporatie en de lokale zorgpartners.

Artikel 6. Vorm

 • 1.

  Een bijdrage wordt in de vorm van een renteloze lening verstrekt aan de nalatige kwetsbare huurder en rechtstreeks overgemaakt aan de betrokken woningcorporatie.

 • 2.

  De wijze van terugbetaling geschiedt in overleg met de nalatige kwetsbare huurder.

 • 3.

  Voor zover de nalatige kwetsbare huurder de door hem ontvangen bijdrage niet conform de afspraken terugbetaalt, worden de eventueel daaruit voortvloeiende incassokosten gefinancierd vanuit het fonds.

Artikel 7. Hoogte van de bijdrage

 • 1.

  De hoogte van de bijdrage bedraagt maximaal het bedrag overeenkomend met 3 maanden huurachterstand maar niet meer dan € 2.250.

 • 2.

  De huur van nalatige kwetsbare huurder mag niet hoger zijn dan de maximale huur waarop huurtoeslag kan worden ontvangen.

Artikel 8. Budgetplafond fonds

Aanvragen worden slechts toegekend zolang en voor zover het daarvoor beschikbare budget toereikend is.

Artikel 9. Hardheidsclausule

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het college in de geest van deze regeling afwijken van deze verordening

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Fonds voorkomen huisuitzettingen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 november 2017.

Griffier,

R. vanDijk

voorzitter,

C.G.J.Breuer

Toelichting

 

Algemeen

 

Inleiding

Huishoudens kunnen om diverse redenen financieel in de problemen komen. Al enkele jaren is er beleid ter voorkoming van huisuitzettingen, vastgelegd in het Convenant ter voorkomen van huisuitzettingen. Om het convenant te versterken en uit te breiden, stellen we voor een fonds in te stellen ter voorkoming van huisuitzettingen.

 

De instelling van dit fonds is voortgekomen uit de laatstgehouden evaluatiegesprekken van het convenant in 2015. Alle convenantpartners zijn hierbij betrokken geweest: de woningcorporaties, de GGD HM en de ISD Bollenstreek.

 

Op basis van deze verordening wordt het college van burgemeester en wethouders aangewezen om de regeling uit te voeren. Het college zal deze bevoegdheid mandateren aan het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek) met het recht van onder mandaat.

 

Artikelsgewijze toelichting op de Verordening Fonds voorkomen huisuitzetting

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 2. Doelgroep

De regeling is bedoeld voor:

 • Inwoners van de gemeente Teylingen die zelfstandig in de gemeente Teylingen wonen in een van de woningcorporatie gehuurde sociale-huurwoning.

 • Een huurachterstand hebben van tenminste twee maanden en bij wie huisuitzetting dreigt.

 

Artikel 3. Bevoegdheid

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 4. Voorwaarden

De eerste twee maanden huurachterstand kunnen niet op het fonds worden verhaald. Het gaat om de periode erna. Het fonds beoogt de huurder in deze periode de kans en mogelijkheid te bieden om de financiële problemen beheersbaar te maken. Daarnaast wordt gekeken of de nalatige kwetsbare huurder professionele zorg of begeleiding nodig heeft.

 

Artikel 5. Procedure

De woningbouwcorporatie meldt de nalatige kwetsbare huurder aan bij de ISD, op de wijze zoals dat in het convenant het voorkomen van huisuitzettingen is geregeld en doet een melding bij het aangewezen lid van het Zorgnetwerk. De huurder dient, met advies van medewerkers vanuit het lokale zorgnetwerk een aanvraag in bij de ISD. Deze aanvraag wordt begeleid door een sociale rapportage, waarin de reden van huurachterstand en de situatie van de huurder duidelijk wordt.

De aanvraag wordt, gezien het karakter van het fonds, zo snel mogelijk in behandeling genomen. Als de aanvraag is binnengekomen bij de ISD dan vindt besluitvorming binnen twee weken plaats

 

Artikel 6

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 7. Hoogte van de bijdrage

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 8. Budgetplafond

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 9. Hardheidsclausule

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 11. Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.