Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rheden

Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2018 (Verordening watertoeristenbelasting Rheden 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRheden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2018 (Verordening watertoeristenbelasting Rheden 2018)
CiteertitelVerordening watertoeristenbelasting Rheden 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening watertoeristenbelasting Rheden 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

07-11-2017

gmb-2017-223141

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2018 (Verordening watertoeristenbelasting Rheden 2018)

De raad van de gemeente Rheden;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2017;

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen: de Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2018 (Verordening watertoeristenbelasting Rheden 2018).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Deze verordening verstaat onder:

 

 • a.

  vaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie- of andere recreatieve doeleinden;

 • b.

  lengte: de lengte over alles;

 • c.

  vaste ligplaats: een ligplaats die naar plaatselijk gebruik, zulks ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders, is bestemd voor het regelmatig afmeren of ter anker leggen van eenzelfde vaartuig gedurende een periode van ten minste een maand;

 • d.

  etmaal: een aaneengesloten tijdvak van 24 uren, aanvangend om 21.00 uur;

 • e.

  maand: een aaneengesloten tijdvak van 30 etmalen;

 • f.

  seizoen: het tijdvak van 16 april tot en met 16 oktober;

 • g.

  schipper: de gezagvoerder van een vaartuig of degene die deze vervangt.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 

Ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente op vaartuigen waarvoor wegens de aanwezigheid in het watergebied van de gemeente in welke vorm dan ook een vergoeding wordt betaald door personen, die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven, wordt onder de naam watertoeristenbelasting een directe belasting geheven.

 

Artikel 3 Belastingplicht

 

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die tegen vergoeding gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 aan hem ter beschikking staande ligplaatsen dan wel op hem ter beschikking staande vaartuigen.

 

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 

 • 3.

  Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig de schipper, de eigenaar of de gebruiker van een vaartuig als in artikel 2 bedoeld dan wel een andere persoon die werkelijk verblijf houdt aan boord van een dergelijk vaartuig.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

 

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

 

 • 1.

  door degenen die verblijf houden aan boord van:

   

  • a.

   een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van bejaarden;

  • b.

   kano's, roei- en volgboten;

  • c.

   motor- en zeilboten met een lengte van ten hoogste 4 meter;

  • d.

   een vaartuig dat zich op last of bevel van de overheid in het gemeentelijke watergebied bevindt;

 • 2.

  waarvoor de gemeente belasting heft ingevolge de verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting;

 • 3.

  door degene die tijdelijk in de gemeente verblijft als deelnemer aan een zogenaamde schoolwerkweek;

 • 4.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 

De belasting wordt geheven naar het aantal etmalen dat verblijf is gehouden. Voor de toepassing van dit artikel wordt een gedeelte van een etmaal voor een vol etmaal gerekend.

 

Artikel 6 Belastingtarief

 

De belasting bedraagt per etmaal per boot € 2,28.

 

Artikel 7 Belastingtijdvak

 

Het belastingtijdvak is gelijk aan het seizoen.

 

Artikel 8 Wijze van belastingheffing

 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 9 Aanslaggrens

 

Belastingaanslagen van minder dan € 38,00 worden niet opgelegd.

 

Artikel 10 Termijnen van betaling

 

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 4:87 van de Algemene wet bestuursrecht moet de belasting worden betaald binnen zes weken nadat de beschikking is bekendgemaakt.

 

 • 2.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 11 Kwijtschelding

 

Bij de invordering van watertoeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de watertoeristenbelasting.

 

Artikel 13 Aanmeldingsplicht

 

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot verblijf verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

 

Artikel 14 Overgangsrecht

 

De 'Verordening watertoeristenbelasting Rheden 2014', vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2013, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 8 november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 15, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 15 Inwerkingtreding

 

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 

Artikel 16 Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening watertoeristenbelasting Rheden 2018'.

 

 

Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 7 november 2017, nr. 5-i.

De Steeg, 7 november 2017

De raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.