Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Gemeente Nijmegen: Aanwijzingsbesluit Boa’s Bureau Toezicht en Handhaving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Nijmegen: Aanwijzingsbesluit Boa’s Bureau Toezicht en Handhaving
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2017nieuwe regeleing

12-12-2017

gmb-2017-221544

Collegebesluit d.d. 12 december 2017, nr. 4.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Nijmegen: Aanwijzingsbesluit Boa’s Bureau Toezicht en Handhaving

Het College van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Nijmegen

 

Overwegende dat:

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebieden binnen de gemeente Nijmegen heeft aangewezen op grond van artikel 5, derde lid van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek( Wbmgp).;

Dat in verband met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de Wbmgp en de Huisvestingswet 2014 het noodzakelijk is op grond van artikel 33 van de Huisvestingswet ambtenaren aan te wijzen ;

Ambtenaren van het bureau Toezicht en Handhaving categoriaal aangewezen zijn als Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) en bevoegd zijn tot opsporing van strafbare feiten als genoemd in Domein I, openbare ruimte van Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

De intentie is om de Boa’s categoriaal aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 33, eerste lid van de Huisvestingswet 2014.

 

Besluit

 

Alle Boa’s van Bureau Toezicht en Handhaving te belasten met toezicht op de naleving en opsporing van strafbare feiten als genoemd in artikel 33, eerste lid van de Huisvestingswet 2014.

 

Nijmegen, 12 december 2017

De Gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls