Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zundert

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zundert 2017.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZundert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zundert 2017.
CiteertitelVerordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5.1 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

31-10-2017

gmb-2017-218209

Z17-003900 en ZD17046138

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zundert 2017.

De raad van de gemeente Zundert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 05-09-2017;

gehoord het advies van de Ronde d.d. 10-10-2017;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

 

Overwegende dat: de verordening de kwaliteit regelt van de door en in opdracht van het college van burgemeester en wethouders vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken( VTH) van het omgevingsrecht.

 

besluit:

 

Vast te stellen:

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zundert 2017.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

 • b.

  betrokken wetten: de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;

 • c.

  kwaliteitscriteria: de in de landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde vigerende kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;

 • d.

  basistaken en plustaken: taken waarvan de uitvoering bij wet of in opdracht van het college van burgemeester en wethouders is opgedragen aan de OMWB;

 • e.

  thuistaken: taken die worden uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  kwaliteitsvoorwaarden: de in lokaal verband te hanteren voorwaarden, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze verordening, die van toepassing zijn op de uitvoering en handhaving van de thuistaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 2 Kwaliteit

Artikel 3 Betrokkenheid van de raad

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de door de gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 4 Kwaliteitsdoelen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht gestelde doelen.

 • 2.

  De doelen, waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, bedoeld in lid 1, hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de dienstverlening;

  • b.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • c.

   de financiën.

Artikel 5 Kwaliteitsborging

 • 1.

  Op de uitvoering en handhaving van de basistaken en plustaken zijn de kwaliteitscriteria van toepassing.

 • 2.

  Op de uitvoering en handhaving van de thuistaken zijn de kwaliteitsvoorwaarden van toepassing.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt nadere criteria vast op basis van de kwaliteitsvoorwaarden.

 • 4.

  Over de naleving van de kwaliteitscriteria en kwaliteitsvoorwaarden doet het college van burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

 • 5.

  Voor zover de kwaliteitscriteria en/of kwaliteitsvoorwaarden niet zijn of konden worden nageleefd, doet het college van burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd mededeling aan de gemeenteraad.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 31-10-2017,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. J.J. Rochat L.C. Poppe-de Looff

Bijlage Kwaliteitsvoorwaarden Verordening kwaliteit vergunning, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zundert 2017

Voor de volgende kwaliteitsvoorwaarden, genoemd in bijlage 1, stelt het college van B&W, op basis van artikel 5, derde lid van de verordening, nadere criteria vast:

1. Dienstverlening;

o beleid en strategie:

 er moet een bestuurlijk vastgesteld VTH beleid zijn;

 het VTH beleid is vertaald in een uitvoeringsprogramma.

 er moet een bestuurlijk vastgestelde en actuele risicoanalyse en prioriteitstelling voor VTH Wabo taken aanwezig zijn;

 de risicoanalyse en prioriteitstelling is een coproductie van bestuur, management en medewerkers;

 de risicoanalyse en prioriteitstelling is vertaald in uitvoeringskaders;

 de risicoanalyse, prioriteitstelling en uitvoeringskaders zijn actief gecommuniceerd naar medewerkers.

o Klantwaardering:

 vaststellen van en uitvoering geven aan een methodiek voor het periodiek meten van de klantwaardering van burgers en bedrijven voor de VTH Wabo-dienstverlening en van de waardering van samenwerkingspartners op de VTH Wabo-taken.

 

2. Uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

o processen:

 actueel houden van procesbeschrijvingen, protocollen en werkinstructies voor elke VTH Wabo taak.;

 beschikbaar hebben van checklists ter ondersteuning van de uitvoering en handhaving;

 beschikbaar zijn van modelbrieven, modelverslagen en andere sjablonen.

o medewerkers:

 volgens de indeling van deskundigheidsgebieden van de kwaliteitscriteria inzicht geven in opleiding, ervaring, kennis en specialismen van medewerkers die een bijdrage leveren aan VTH Wabo producten.

o informatievoorziening:

 digitalisering is leidend voor interne en externe informatie uitwisseling;

 informatievoorziening is in overeenstemming met maatschappelijke ontwikkelingen.

 Informatiebeleid als basis voor informatisering;

 Digitale zaak- en klantdossiers;

 Gebruik van authentieke gegevens uit de basisregistraties;

 Registreren en archiveren van documenten met gegevens van objecten;

 Uitwisseling gegevens met opdrachtgevers en ketenpartners.

 

3. Financiën;

 strategie, beleid en externe en interne ontwikkelingen van de VTH Wabo-taken zijn vertaald in de meerjarenbegroting.

 

4. Waardering

Tevredenheidsonderzoek:

 Vaststellen van en uitvoering geven aan een methodiek voor het periodiek meten van de tevredenheid van medewerkers, burgers, bedrijven en samenwerkingspartners binnen het vakgebied VTH Wabo.