Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Beleidsregel meergeneratiewonen Best 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel meergeneratiewonen Best 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-2017Beleidsregel meergeneratiewoningen Best 2017

05-12-2017

gmb-2017-217633

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel meergeneratiewonen Best 2017

 

Beleid meergeneratiewonen 2017. Regels voor meewerken aan samen wonen van meer generaties in familieverband.

Het college kan middels een omgevingsvergunning (artikel 2.12 lid 1, sub a onder 2, resp. 3 van de Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) medewerking verlenen aan het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorende bouwwerken bij een woning waarin een tweede huishouden wordt gevoerd onder de volgende voorwaarden:

 

 • -

  Meergeneratiewonen in familieverband dient plaats te vinden in of direct aansluitend aan de woning dan wel een bijgebouw en geldt alleen indien een van de partijen de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

 • -

  Realisering dient plaats te vinden binnen bestaande bouwmassa dan wel binnen de uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt of valt binnen de vergunningvrije regelgeving voor bouwen.

 • -

  Maximaal 80 m2 van het hoofdgebouw en/of bijbehorend bouwwerk mag worden gebruikt ten behoeve van het tweede huishouden.

 • -

  Er sprake blijft van één woning vanuit planologisch oogpunt.

 • -

  Er wordt voorzien in de toename van het aantal parkeerplaatsen volgens de parkeernorm, waarbij bij voorkeur het parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.

 • -

  Er dient een verklaring te worden ingevuld en ondertekend waarbij de familierelatie wordt aangetoond.

 • -

  Zodra één van de generaties het pand/perceel verlaat moet dit weer voor bewoning door één generatie worden gebruikt.

 • -

  Er mag niet kadastraal worden gesplitst.

 • -

  Aan het tijdelijk gebruik in relatie tot het meergeneratiewonen kan nimmer recht worden ontleend voor een definitief gebruik als twee woningen;

 • -

  Aan het gebruik kan nimmer recht worden ontleend op woningsplitsing.

 • -

  Wanneer in de toekomst mantelzorg noodzakelijk is, dan wordt het gedeelte dat bestemd is voor het 2e huishouden gebruikt ten behoeve van mantelzorg.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 december 2017