Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Aanstellings- en aanwijzingsbesluiten gemeentelijke belastingen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellings- en aanwijzingsbesluiten gemeentelijke belastingen 2017
CiteertitelAanstellings- en aanwijzingsbesluiten gemeentelijke belastingen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2017nieuwe regeling

21-11-2017

gmb-2017-216042

Collegebesluit d.d. 21 november 2017, nr. 4.5

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellings- en aanwijzingsbesluiten gemeentelijke belastingen 2017

Besluit 1: aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen;

gelet op artikel 2.1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nijmegen en het bepaalde in artikel 231 van de Gemeentewet;

besluit:

aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar:

 

I. ten behoeve van heffingsactiviteiten en inning in eerste aanleg voor parkeerbelastingen:

 • 1.

  de directeur van Park-line B.V. te ’s-Gravenhage;

 • 2.

  de directeur van Parkmobile Benelux B.V. te Diemen;

 • 3.

  de directeur van SMSparking B.V. te Best;

 • 4.

  de directeur van Yellowbrick B.V. te Amsterdam;

 • 5.

  de directeur van Sunhill technologies GmbH te Erlangen Duitsland;

 • 6.

  De directeur van MyOrder B.V. te Amsterdam.

 

II. ten behoeve van deurwaarders- en invorderingsactiviteiten:

 • 1.

  de deurwaarders en de invorderingsmedewerkers van Cannock Chase Public te Druten.

 

III. ten behoeve van heffingsactiviteiten en inning in eerste aanleg voor precario en leges:

 • 1.

  het bestuur van de Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen.

 

IV. ten behoeve van heffingsactiviteiten en inning in eerste aanleg voor parkeerbelastingen:

 • 1.

  de toezichthouders van AVN-Personeel BV te Beneden-Leeuwen;

 • 2.

  de toezichthouders van Intergarde BV te Maastricht.

 

V. ten behoeve van heffingsactiviteiten en inning in eerste aanleg voor hondenbelasting:

 • 1.

  de controleurs gemeentelijke heffingen van Legitiem B.V. te Velp.

 

 

Besluit 2: aanwijzing heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar

 

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen;

gelet op artikel 2.1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nijmegen, artikel 231 van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ);

besluit:

 

 • 1.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b van de Gemeentewet: het hoofd van of diens benoemde plaatsvervanger;

 • 2.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet: het hoofd van het bureau Gemeentebelastingen of diens benoemde plaatsvervanger;

 • 3.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ: het hoofd van of diens benoemde plaatsvervanger.

Besluit 3: aanwijzing belastingdeurwaarder

 

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen;

gelet op artikel 2.1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nijmegen en artikel 231, tweede lid sub e van de Gemeentewet;

besluit:

aan te wijzen als de belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub e, van de Gemeentewet:

 

 • 1.

  de deurwaarders in dienst van de afdeling Financiën;

 • 2.

  de deurwaarders van Cannock Chase Public te Druten.

Besluit 4: aanwijzing medewerkers belastingen

 

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen;

 

gelet op artikel 2.1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nijmegen, de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

 

besluit:

 

aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet, dan wel artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken:

 

 • 1.

  Hoofd afdeling Financiën;

 • 2.

  Bureauhoofd Gemeentebelastingen;

 • 3.

  Adjunct afdelingshoofd afdeling Juridische Zaken, tevens bureauhoofd bureau rechtsbescherming;

 • 4.

  Medewerkers bureau Gemeentebelastingen;

 • 5.

  Medewerkers juridische zaken bureau rechtsbescherming.

Dit besluit treedt in werking op 3 november 2017

Nijmegen, 24 oktober 2017

De gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls