Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeenten Elburg en Nunspeet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Commissie Bezwaarschriften gemeenten Elburg en Nunspeet
CiteertitelVerordening Commissie Bezwaarschriften
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 96 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-201901-05-2019wijziging artikel 4 lid 1 en artikel 6, lid 1,2 en 4

13-05-2019

gmb-2019-120437

01-12-201717-05-2019nieuwe regeling

27-11-2017

gmb-2017-214604

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeenten Elburg en Nunspeet  

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Elburg;

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van het college van 27 september 2017,

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 96 Gemeentewet en artikel 14 en 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

besluiten vast te stellen:

de verordening Commissie Bezwaarschriften gemeenten Elburg en Nunspeet

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

b. commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie

1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raden, de colleges en de burgemeesters van de gemeenten Elburg en Nunspeet.

2. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van, dan wel die betrekking hebben op:

a. een wettelijk voorschrift over belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

b. artikel 4:18 van de AWB, tenzij het bezwaar zich mede richt tegen de beschikking op de aanvraag;

c. titel 4.4 ‘bestuursrechtelijke geldschulden’ van de AWB, tenzij het bezwaar zich mede richt tegen de beschikking op de aanvraag.

Artikel 3. Samenstelling van de commissie

1. De commissie bestaat uit drie kamers en die behandelen bezwaarschriften op het terrein van:

- kamer één de ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, milieu, verkeer, de Algemene plaatselijke verordening en overig algemeen en bijzonder bestuursrecht;

- kamer twee het sociale zekerheidsrecht, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet;

- kamer drie de rechtspositie van het personeel

2. Elke kamer bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een verwerend bestuursorgaan en geen ingezetenen zijn van de gemeente Elburg of Nunspeet.

3. De voorzitter en leden worden door de colleges van Elburg en Nunspeet benoemd, geschorst en ontslagen.

4. De colleges kunnen een aantal plaatsvervangende leden benoemen. Voor hen zijn de voor de leden gegeven bepalingen van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

5. De kamers regelen de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4. Secretaris

1. De secretaris van de commissie is een door het college van de gemeente Elburg of Nunspeet aangewezen persoon.

2. De colleges wijzen de secretarissen aan.

3. Op aanwijzing van de voorzitter van de desbetreffende kamer verricht de secretaris alle werkzaamheden die dienstig zijn aan het functioneren van de desbetreffende kamer.

Artikel 5. Zittingsduur

1. De voorzitter en de commissieleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden.

2. De voorzitter en de commissieleden kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

3. De aftredende of ontslag nemende voorzitter of commissieleden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6. Vergoeding

1. De commissieleden ontvangen op grond van hun bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied een vergoeding per dagdeel van € 175,-.

2. De (plaatsvervangend) voorzitters en van de commissie ontvangen op grond van hun bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied een vergoeding per dagdeel van € 200,-.

3. Daarnaast worden de reiskosten van de leden en de voorzitters vergoed voor een bedrag van

€ 0,28 per kilometer.

Artikel 7. Bemiddeling

De commissie onderzoekt of de zaak in de minne kan worden geschikt voordat de zaak in behandeling wordt genomen. De secretaris verricht daartoe de nodige handelingen.

Artikel 8. Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden op grond van de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter:

a. artikel 2:1, tweede lid;

b. artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

c. artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

d. artikel 7:4, tweede lid;

e. artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 9. Vooronderzoek

1. De voorzitter is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen op de hoorzitting te verschijnen. Als daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college van de betrokken gemeente vereist.

Artikel 10. Hoorzitting

1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

3. Als de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 11. Uitnodiging zitting

1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

2. Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

3. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12. Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat minimaal twee leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 13. Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de commissieleden nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift als daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 14. Openbaarheid zitting

1. De zitting van kamer 1 is openbaar.

2. De zitting van kamer 2 en 3 is niet openbaar.

3. De deuren kunnen worden gesloten als de voorzitter of een van de aanwezige leden van kamer 1 het nodig oordeelt of als een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

4. Als de voorzitter vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

Artikel 15. Verslaglegging

1. Het verslag van de hoorzitting als bedoeld in artikel 7:7 Awb bestaat uit een digitale geluidsopname.

2. De secretaris van de commissie maakt op basis van de geluidsopname een schriftelijke samenvatting van het besprokene wanneer een gerechtelijke instantie of appellant daar om verzoekt in geval van een (hoger) beroepsprocedure.

Artikel 16. Nader onderzoek

1. Als na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift toegezonden aan de commissieleden, het verwerend orgaan en de belanghebbenden.

3. De commissieleden, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17. Raadkamer en advies

1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

3. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

4. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

5. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

6. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 18. Uitbrengen advies en verdaging

1. Het advies wordt, onder medezending van het verslag, bedoeld in artikel 15 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift moet beslissen.

2. Als naar het oordeel van de voorzitter een termijn van twaalf weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 19. Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks vóór 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeenten Elburg en Nunspeet verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 20. Intrekking oude regeling

De Verordening Commissie Bezwaarschriften Elburg en Nunspeet (vastgesteld op 26 januari 2015) wordt ingetrokken.

Artikel 21. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 december 2017.

Artikel 22. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Commissie Bezwaarschriften.

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

in zijn vergadering van 27 november 2017

de voorzitter, de griffier,

J.N. Rozendaal M.C. Luiting.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders,

In de vergadering van 26 september 2017

De burgemeester, de secretaris

H. Dijksma J.K.C. van der Jagt

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 26 september 2017

de burgemeester,

H. Dijksma