Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Scheldestromen

Peilbesluit Campen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Scheldestromen
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Campen
CiteertitelPeilbesluit Campen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenPeilenkaart Campen Antwoordnota zienswijzen ontw peilbessluit Campen Hydrologisch onderzoeksrapport Campen Oplegnotitie Hydrologisch onderzoeksrapport Campen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5.2 van de Waterwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2017nieuw besluit

16-11-2017

wsb-2017-11092

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Campen

 

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie

: Waterschap Scheldestromen

Officiële naam regeling

: Peilbesluit Campen

 

 

Registratienummer

: 2017031806

Zaaknummer

: Z15.000309

 

Wettelijke grondslag

Waterwet

 

 

Artikel 1. Gebied

Het gebied waarop dit peilbesluit betrekking heeft, ligt in de provincie Zeeland binnen het grondgebied van de gemeenten Terneuzen en Hulst en is aangegeven op de bij dit besluit behorende peilenkaart peilbesluit Campen (docnr. 2017032651). Op deze kaart zijn de coderingen van de peilgebieden en waterpeilen aangegeven.

 

Artikel 2. Peilen

De na te streven waterpeilen in de volgende peilgebieden zijn:

Peilgebied

Winterpeil (m NAP)

Zomerpeil (m NAP)

GJP248

-1,80

-1,80

GJP249

-1,40

-1,20

GJP250

-1,20

-1,00

GJP290

-1,80

-1,60

GJP295

-0,20

0,00

GJP297

-2,30

-1,70

GJP301

-0,50

-0,30

GJP903

-1,10

-0,90

GJP904*

-1,40

-1,40

GJP905

-0,40

0,00

GJP906

-1,10

-0,80

GJP907

-1,70

-1,70

GJP908

-0,50

-0,40

GJP909

-1,05

-0,85

GJP911*

-1,20

-1,00

GJP910

-1,35

-1,00

GJP912

-0,65

-0,50

GJP913

-2,30

-2,20

GJP914

-0,80

-0,80

GJP915

-1,70

-1,70

GJP916*

0,35

0,35

GJP917*

1,30

1,05

GJP918*

0,55

0,55

GJP919

-0,50

-0,40

GJP1052

-0,90

-0,80

GJP1053

-0,80

-0,75

GJP1054

-2,30

-1,50

* Vaste (seizoens)stuwstand i.p.v. na te streven waterpeil

 

Artikel 3. Toelichting

Het hydrologisch onderzoeksrapport Campen en de daarbij behorende oplegnotitie hydrologisch onderzoeksrapport Campen bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Dit onderzoeksrapport en de daarbij behorende oplegnotitie maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

 

Artikel 4. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

 

Artikel 5. Peilhandhaving

De streefpeilen zijn de te handhaven waterpeilen bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, gemaal, sluis of duiker) van het peilgebied. In verband met de sturing van de kunstwerken is een bandbreedte rondom het streefpeil nodig. Deze bandbreedte is afhankelijk van het type kunstwerk en de hydrologische omstandigheden. Het streefpeil komt overeen met de gemiddelde waterstand die optreedt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zomer- en winterperiode. De overgang van winterpeil naar zomerpeil en v.v. vindt trapsgewijs plaats. Met de overgang wordt flexibel rekening houdend met hydrologische omstandigheden. Er zijn omstandigheden die kunnen leiden tot een legitieme afwijking van de streefpeilen in het peilbesluit. Genoemde aspecten van het peilbeheer worden nader beschreven in de toelichting op dit peilbesluit.

 

Artikel 6. Intrekken peilbesluiten

De volgende peilbesluiten worden ingetrokken:

peilbesluit waterschap Hulster Ambacht, vastgesteld op 26-6-1991

peilbesluit Gebied Noord vastgesteld op 24 juni 1999, voor zover het betreft peilgebieden V. 1 en V. 2

 

Artikel 7. Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

 

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: Peilbesluit Campen.

 

aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van 16 november 2017,

mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter,

dr. A.P.M.A. Vonck, secretaris-algemeen directeur.

 

Bijlagen:

peilenkaart peilbesluit Campen

hydrologisch onderzoeksrapport Campen

oplegnotitie hydrologisch onderzoeksrapport Campen

antwoordnota zienswijzen ontwerp peilbesluit Campen