Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het aanwijzen van pilotgemeente Aanwijzingsbesluit gemeente Slochteren pilot kleine windturbines

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het aanwijzen van pilotgemeente Aanwijzingsbesluit gemeente Slochteren pilot kleine windturbines
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeente Slochteren pilot kleine windturbines
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Groningen/410825/410825_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2017nieuwe regeling

21-11-2017

prb-2017-5499

K1270

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het aanwijzen van pilotgemeente Aanwijzingsbesluit gemeente Slochteren pilot kleine windturbines

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat in hun vergadering van 21 november 2017, nr. A.10, afdeling RS, dossiernummer K1270, is vastgesteld het Aanwijzingsbesluit gemeente Slochteren pilot kleine windturbines.

 

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren hebben ons bij brief van d.d. 17 oktober 2017 verzocht om op grond van artikel 2.41.2 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 de gemeente Slochteren aan te wijzen als pilotgemeente voor de plaatsing van windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter.

 

Wij overwegen omtrent dit verzoek het volgende.

 

 • -

  In artikel 2.42.2, eerste lid, van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 (hierna: verordening) bepaald is dat wij een gemeente als pilotgemeente voor de plaatsing van windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter kunnen aanwijzen;

   

 • -

  In artikel 2.42.2, tweede lid, onder a en b van de verordening bepaald is dat in afwijking van het eerste lid burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3, j°. artikel 2.23, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kunnen afwijken van een bestemmingsplan of beheersverordening voor de oprichting van;

  • a.

   maximaal 3 windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter binnen een zone van 25 meter rond een agrarisch bouwperceel, mits in de vorm van voorwaarden is geborgd dat:

   • de maatwerkmethode wordt toegepast onder begeleiding van een bij de provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur; en

   • een omgevingsvergunning als bedoeld in de aanhef niet wordt verleend voor zover de zone rond het bouwperceel gelegen is binnen het 'NNN-beheergebieden', 'NNN-natuurgebieden', 'NNN-beheer aanpassingsgebied', 'NNN-natuur aanpassingsgebied', het 'Zoekgebied robuuste verbindingszone' of de 'bos-en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland'; of

  • b.

   maximaal één park- of lijnopstelling van windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter ten behoeve van een lokaal initiatief gericht op duurzaamheid en zelfvoorziening, mits in de vorm van voorwaarden is geborgd dat:

   • de maatwerkmethode wordt toegepast onder begeleiding van een bij de provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur; en

   • een omgevingsvergunning als bedoeld in de aanhef niet wordt verleend voor zover de betreffende gronden gelegen zijn binnen het 'NNN-beheergebieden', 'NNN-natuurgebieden', 'NNN-beheer aanpassingsgebied', 'NNN-natuur aanpassingsgebied' , het 'Zoekgebied robuuste verbindingszone' of de 'bos-en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland'.

 • -

  In artikel 2.42.2, derde lid, van de verordening is bepaald dat de ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning als bedoeld in het tweede lid, onder b, inzicht biedt in de mogelijkheid voor omwonenden om te participeren in de ontwikkeling en opbrengst van het windturbinepark of de lijnopstelling van windturbines.

   

 • -

  Aan het verzoek (mede) ten grondslag ligt een concreet initiatief voor de plaatsing van een windturbine met een maximale ashoogte van 15 meter op het perceel Eemskanaal Zz8 te Overschild én er binnen het grondgebied van de gemeente Slochteren twee energie coöperaties zijn opgericht die gebruik willen maken van de pilotregeling;

   

 • -

  Paragraaf 13.2.3.4 van de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 een termijn van twee jaar geeft voor de uitvoering en evaluatie van de pilot Windturbines onder de 15 meter in het Buitengebied;

   

 • -

  Wij, gelet op het voorgaande, concluderen dat in dit geval er voldoende redenen zijn om het verzoek van de gemeente Slochteren in te willigen;

 

Gelet op artikel 2.42.2, eerste lid, van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016;

 

Besluiten:

 

de gemeente Slochteren voor een periode van twee jaar, ingaande de dag na verzending van dit besluit, aan te wijzen als pilotgemeente voor de plaatsing van windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter in het Buitengebied waarbij de voorwaarden zoals genoemd in de leden 2 en 3 van artikel 2.42.2 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 onverkort van toepassing zijn.

 

 

Groningen, 21 november 2017.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd:

 

 

F.J. Paas , voorzitter.

 

 

H.J. Bolding, secretaris.

 

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaar kan schriftelijk worden ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, postbus 610, 9700 AP Groningen. Tevens kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Gelet op jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 9 juli 2014, zaaknummer 201309065/1/R4) lijkt de kring van belanghebbenden bij het besluit beperkt te zijn.