Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent mantelzorg waardering Nadere regels Mantelzorgwaardering 2017 Gemeente Brunssum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent mantelzorg waardering Nadere regels Mantelzorgwaardering 2017 Gemeente Brunssum
CiteertitelNadere regels Mantelzorgwaardering 2017 Gemeente Brunssum
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Brunssum/CVDR340445/CVDR340445_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-201701-01-201701-01-2018nieuwe regeling

21-11-2017

gmb-2017-208100

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent mantelzorg waardering Nadere regels Mantelzorgwaardering 2017 Gemeente Brunssum

Het college van de gemeente Brunssum

 

overwegende dat het in verband met de opgestelde mantelzorgwaardering 2017, wenselijk is nadere regels vast te stellen;

 

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 2.1.6, die stelt dat gemeenten moeten regelen op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijks blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente en artikel 20 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2015 waarin is bepaald dat het college de jaarlijkse blijk van waardering van de mantelzorgers van onze cliënten bij nadere regeling bepaalt en

 

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Brunssum 2017

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

aanvraag: de aanvraag voor mantelzorgwaardering;

jonge mantelzorger: een mantelzorger die op het moment van aanvraag jonger is dan 18 jaar;

mantelzorg: zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een zorgvrager door één of meerdere personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie;

mantelzorgwaardering: een jaarlijkse uiting van waardering van ons college aan mantelzorgers die ten minste 4 uur per week en/of gedurende ten minste zes maanden van het betreffende jaar zorg verlenen aan een zorgvrager;

zorgvrager: persoon die zorgbehoevend is en hiervoor ondersteuning krijgt. De zorgvrager dient woonachtig te zijn in de gemeente Brunssum.

Artikel 2. Doelgroep en uitvoerende instantie

 • 1.

  Voor mantelzorgwaardering komen in aanmerking:

  • a.

   (meerderjarige) mantelzorgers en

  • b.

   jonge mantelzorgers.

 • 2.

  Met de uitvoering van de mantelzorgwaardering in 2017 is belast het college van de gemeente Brunssum.

Artikel 3. Mantelzorgwaardering Brunssum 2017

 • 1.

  Voor het kalenderjaar 2017 bestaat de mantelzorgwaardering in Brunssum uit een geldbedrag ter hoogte van € 70,-.

 • 2.

  Op een adres kunnen meerdere (meerderjarige en/of jonge) mantelzorgers een waardering ontvangen als bedoeld in het eerste lid, onder de voorwaarde dat zij allen voldoen aan de doelgroepdefinitie als bedoeld in artikel 2, van deze regeling.

 • 3.

  Elke mantelzorger kan slechts één keer mantelzorgwaardering ontvangen.

 • 4.

  Alle mantelzorgers die een aanvraagformulier hebben ingevuld en die voldoen aan de criteria, ontvangen persoonlijk een brief met daarin de uiterlijke datum van overmaking van het geldbedrag.

 • 5.

  hetgeen een mantelzorger ontvangt op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 2.1.6. van de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 als blijk van waardering, wordt niet tot het inkomen gerekend en heeft daarmee geen gevolgen voor een eventuele uitkering, zorgtoeslag of huurtoeslag.

Artikel 4. Recht op Mantelzorgwaardering Brunssum in 2017

Om in aanmerking te komen voor mantelzorgwaardering voor 2017 dient:

 • a.

  naar het oordeel van de uitvoerende instantie voldaan te zijn aan de doelgroepsdefinitie als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;

 • b.

  het aanvraagformulier volledig en naar waarheid te zijn ingevuld door de mantelzorger.

 • c.

  De aanvraag moet voor 01-01-2018 zijn aangeleverd bij het college van de Gemeente Brunssum.

Artikel 5. Aanvraag

De mantelzorgwaardering moet jaarlijks door de mantelzorger zelf worden aangevraagd met behulp van een door het college van de Gemeente Brunssum beschikbaar gesteld aanvraagformulier, dat het college in samenspraak met het Steunpunt Mantelzorg vaststelt.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Een aanvraag voor de Mantelzorgwaardering wordt in 2017 geweigerd indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 4 van deze regeling.

Artikel 7. Inwerkingtreding

De Nadere regels treden in werking op 21 november 2017 en hebben terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Artikel 8. Looptijd

Deze nadere regels gelden tot 1 januari 2018 en vervallen na deze datum van rechtswege. 

 

Aldus vastgesteld door het College van de gemeente Brunssum op 21 november 2017

De Burgemeester,

de Secretaris,