Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Appingedam

Titel: Verordening Blijverslening gemeente Appingedam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAppingedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTitel: Verordening Blijverslening gemeente Appingedam
CiteertitelVerordening Blijverslening gemeente Appingedam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVerordening Blijverslening gemeente Appingedam

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Verordening Blijverslening gemeente Appingedam

09-11-2017

gmb-2017-207358

Tekst van de regeling

Intitulé

Titel: Verordening Blijverslening gemeente Appingedam

De raad van de gemeente Appingedam

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2017;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Blijverslening gemeente Appingedam

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  Blijverslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam.

 • d.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Blijverslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  De gemeente Appingedam heeft een gemeenterekening Blijverslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Blijverslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Blijverslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de volgende leningaanvragen:

  • a.

   Soort lening

   • i.

    Voor een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt.

   • ii.

    Voor een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt

 • b.

  Doelgroep Blijverslening die consumptief wordt verstrekt

  • i.

   Eigenaren-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist. Een van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar.

  • ii.

   Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken. Een van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar.

  • iii.

   Bij aanpassing van de leeftijdsgrens volgt de gemeente Appingedam het advies van SVn.

 • c.

  Doelgroep Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt

  • i.

   Eigenaren-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.

  • ii.

   Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken.

 • d.

  Markt-/woning en prijssegment

  • i.

   Voor het treffen van maatregelen in bestaande woningen van minimaal 1 jaar oud in de gemeente Appingedam.

 • 3. De aanvrager moet de woning waarvoor een Blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1.

  Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a.

   Maatregelen zoals opgenomen en omschreven op de lijst van maatregelen, die als bijlage is bijgevoegd bij deze verordening.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Blijverslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  Mensen in staat stellen langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

 • b.

  Bijdragen aan de toename van de woningvoorraad levensloopbestendige woningen.

Artikel 5 Budget

1. De raad van de gemeente Appingedam stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Blijversleningen.

2. Blijversleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

3. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 6 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Appingedam en SVn.

Artikel 7 Bevoegdheid College

 • 1.

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Blijverslening toe te wijzen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Blijverslening consumptief vast, met een minimum van € 2.500,-- en een maximum van € 10.000,--.

 • 3.

  Het college stelt de hoogte van de Blijverslening hypothecair vast, met een mimimum van € 10.001,-- en een maximum van € 20.000,--.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Blijverslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen;

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes;

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Blijverslening in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • b.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • c.

  De Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • d.

  De te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500,-.

 • e.

  SVn een negatieve krediettoets uitbrengt.

 • f.

  De aanvraag bij hen wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Blijverslening

De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 1.

  Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Blijverslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Blijverslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Blijverslening’, ‘Procedures Blijverslening’, ‘Uitvoeringsregels Blijverslening’ en ‘Toelichting op een Blijverslening’, zoals die op het moment van offreren zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Appingedam en SVn, danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Kenmerken Blijverslening

 

 

Consumptief

Hypothecair

Verstrekking

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie.

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie.

Looptijd

De looptijd bedraagt 10 jaar.

-Tot en met € 10.000,- bedraagt de looptijd 10 jaar.

-Vanaf € 10.001,- bedraagt de looptijd 20 jaar.

Rentepercentage

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar bij een hoofdsom tot en met € 10.000,- en een rente voor 20 jaar bij hogere bedragen. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

Betaling van rente en aflossing-

-De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

- De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

-Automatische incasso is verplicht.

-De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

- De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

-Bij een aflossingsvrij deel is uitsluitend rente verschuldigd steeds te voldoen per het einde van elke maand.

-Automatische incasso is verplicht.

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.

Kosten

Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

- Vast bedrag voor afsluitkosten.

- Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

- Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

Akte

Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Van de lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

Zekerheden

Geen. De lening wordt uitsluitend onderhands verstrekt.

Hypothecaire zekerheid.

Overige voorwaarden

-Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

- Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente/provincie mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

-Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

-Indien van toepassing kan eigen geld in het bouwkrediet gestort worden.

-Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente/provincie mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

- De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen.

Uitbetaling van de lening

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

Artikel 13 Bouwkrediet

 • 1.

  De Blijverslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte of het ondertekenen van de onderhandse akte.

 • 2.

  Facturen van de aannemer of installateur, die het project uitvoert, dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier, bij uw gemeente (of daartoe aangestelde instantie) in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

 • 1.

  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Blijverslening gemeente Appingedam”

 

 

 

 

Bijlage behorende bij en deel uitmakende van Verordening Blijverslening Appingedam.

 

- Lijst van maatregelen, bouwkundige aanpassingen, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 onder a van de Verordening Blijverslening Appingedam

 

 

Toegangspad:

- toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillen te compenseren

- stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)

Opzet van de woning:

- slaapkamer + badkamer op de begane grond

- badkamer gelijkvloers met slaapkamer

- aanbrengen traplift

- toilet op verdieping

 

Badkamer en toilet:

- geschikt maken/vergroten van de badkamer voor verzorging

- verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen

- antisliplaag op bestaande tegels

- verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine)

- bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk

- inloopdouche aanbrengen

- tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte

- verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)

- opklapbaar douchezitje met armleggers

Installaties in badkamer:

- thermostatische douchemengkraan

- thermostatische badmengkraan

 

Keuken:

- verstelbaar keukenblok

Installaties in keuken:

- inductie koken i.p.v. gas of elektra

- TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht

- éénhendelmengkraan keuken

 

Trap:

- infreezen antislip randen in traptreden

- tweede trapleuning

- trapleuning verlengen

 

Deuren en ramen:

- verbreden deuren

- drempels weg of verlagen

- hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk

- vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot

- elektronisch slot per stuk

- teruggebogen deurklinken

- automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)

- automatische opener garage

 

Installaties algemeen:

- extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting ’s nachts naar toilet

- voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen

- optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet)

- koolmonoxidemelder

- gasmelder

- gasafsluiter

- waterdetector

- deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal

- buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)

- lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat

- gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening

 

Overig, beugels e.d.:

- wandbeugel bij deur (binnenzijde)

- wandbeugel bij de deur (buitenzijde)

- beugel aan of vlak naast spil van de trap

- beugels naast de douche

- opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet

- verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting

- sleutelkluisje voor thuiszorg

- aanbrengen overige domotica aanpassingen

- overige beveiligingsmaatregelen

 

Aldus besloten in de openbare

vergadering d.d. 9 november 2017

De raad voornoemd,

, voorzitter. , griffier.

(A.W. Hiemstra) (T.G.C. Kramer-Klein)