Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiermonnikoog

Beleidsregels voor ontheffingen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen en bromfietsen op Schiermonnikoog

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiermonnikoog
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor ontheffingen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen en bromfietsen op Schiermonnikoog
CiteertitelBeleidsregels voor ontheffingen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen en bromfietsen op Schiermonnikoog
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpauto-ontheffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

gepubliceerd inclusief latere wijzigingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2004nieuwe regeling

27-01-2004

gmb-2017-196920

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor ontheffingen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen en bromfietsen op Schiermonnikoog

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

Overwegende dat,

 • 1.

  op grond van artikel 149 WVW en van artikel 87 van het RVV 1990 ontheffing kan worden verleend van het verbod de wegen op Schiermonnikoog te berijden met motorvoertuigen en bromfietsen (besluit van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog d.d. 19 augustus 1992).

 • 2.

  op grond van het besluit ‘delegatie bestuursbevoegdheden medebewindwetgeving’ d.d. 29 april 2003 de burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben om ontheffingen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen te verlenen en dat burgemeester en wethouders daarbij beleidsregels kunnen vaststellen;

 • 3.

  Op grond van artikel 5.15 van de Algemene Plaatselijke Verordening burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben ontheffingen te verlenen voor het verbod om zich met een voertuig buiten de verharde wegen te bevinden;

 • 4.

  het college alleen een ontheffing van het rijverbod verleent, wanneer het voertuig in redelijkheid onmisbaar is voor het vervoer, dat met behulp van dat voertuig uitgevoerd wordt.

Besluit

vast te stellen de navolgende beleidsregels voor ontheffingen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen en bromfietsen op Schiermonnikoog

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Een eilander ontheffing rijverbod is een ontheffing van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen van inwoners en bedrijven die zijn gevestigd in de gemeente Schiermonnikoog;

 • 2.

  Een tijdelijke ontheffing rijverbod is een ontheffing van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen voor personen en bedrijven die jaarlijks minder dan 10 aaneengesloten dagen een motorvoertuig op het eiland nodig hebben.

 • 3.

  Een jaarontheffing rijverbod is een ontheffing van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen van bedrijven die niet in de gemeente Schiermonnikoog zijn gevestigd en die meer dan 10 aaneengesloten dagen een auto op het eiland nodig hebben.

 • 4.

  Een bijzondere, tijdelijke ontheffing rijverbod is een ontheffing van de geslotenverklaring voor mensen vanwege hun handicap afhankelijk zijn van een motorvoertuig

 • 5.

  Een strandontheffing is een ontheffing van het verbod om zich met een voertuig buiten de verharde paden te bevinden.

 

Artikel 2 Algemene ontheffing geslotenverklaring

Motorvoertuigen die herkenbaar zijn als politievoertuig, brandweervoertuig, ambulancevoertuig of lijkauto hebben ontheffing van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen.

 

Artikel 3 Het verlenen van een eilanderontheffing rijverbod

 • 1.

  Inwoners van Schiermonnikoog hebben per adres voor maximaal één motorvoertuig recht op een eilanderontheffing rijverbod.

 • 2.

  Het adres moet door aanvrager permanent bewoond worden, blijkend uit de registratie in de gemeentelijke basisadministratie. Op het betreffende adres moet permanente bewoning zijn toegestaan.

 • 3.

  Aanvrager is in het bezit van een voor het voertuig geldig rijbewijs.

 • 4.

  Bedrijven, gevestigd op Schiermonnikoog, hebben voor bedrijfsvoertuigen recht op een ontheffing van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen als het voertuig aantoonbaar onmisbaar is voor het uitvoeren van de werkzaamheden van het betreffende bedrijf. 

Artikel 4 het gebruik van een eilanderontheffing rijverbod

 • 1.

  Alle ingezetenen van de gemeente Schiermonnikoog mogen op het eiland elk motorvoertuig besturen waarvoor een eilandontheffing is afgegeven;

 • 2.

  Een bedrijfsvoertuig mag naast de ontheffinghouder ook bestuurd worden door werknemers

 • 3.

  Een bedrijfsvoertuig waarvoor een eilandontheffing is afgegeven mag zowel bedrijfsmatig als privé gebruikt worden.

 

Artikel 5 het verlenen van een tijdelijke ontheffing rijverbod

 • 1.

  Tijdelijke ontheffing wordt verleend, indien dit strekt tot behartiging van redelijke belangen op Schiermonnikoog, waarbij het motorvoertuig onmisbaar is.

 • 2.

  Tijdelijke ontheffing wordt onder andere verleend als het gaat om de volgende genoemde zaken;

  • a.

   ingerichte servicewagens, noodzakelijk voor werkzaamheden op het eiland;

  • b.

   vrachtauto’s voor (bouw)materialen, die moeten worden afgeleverd op het eiland;

  • c.

   vracht- of bestelauto’s ten behoeve van verhuizingen;

  • d.

   noodzakelijk vertegenwoordigersbezoek, mits er grote hoeveelheden goederen moeten worden vervoerd.

  • e.

   motorvoertuigen noodzakelijk voor radio-, t.v.- en filmopnamen;

  • f.

   motorvoertuigen van inwoners van de gemeente Schiermonnikoog;

  • g.

   motorvoertuigen noodzakelijk voor het vervoer van paardentrailers noodzakelijk voor het vervoer van paarden;

 • 3.

  Tijdelijke ontheffingen rijverbod worden niet verleend voor auto’s, alleen te gebruiken voor het vervoer van aanhangwagens.

 

Artikel 6 Het gebruik van een tijdelijke ontheffing rijverbod

 • 1.

  De tijdelijke ontheffing rijverbod is alleen geldig voor de route die is aangegeven op de tijdelijke ontheffing;

 • 2.

  Een tijdelijke ontheffing is alleen geldig voor de dagen die op de ontheffing zijn aangegeven.

 

Artikel 7 Het verlenen van een jaarontheffing rijverbod

 • 1.

  Een jaarontheffing rijverbod wordt afgegeven als ontheffing voor meer dan 10 afzonderlijke dagen wordt aangevraagd.

 • 2.

  Voor het afgeven van een jaarontheffing zijn de beleidsregels in artikel 5 van toepassing.

 • 3.

  Een jaarontheffing is geldig met ingang van 15 december voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de ontheffing betrekking heeft.

 • 4.

  Een jaarontheffing eindigt op 15 januari volgend op het kalenderjaar waarop de ontheffing betrekking heeft.

 

Artikel 8 Het gebruik van een jaarontheffing rijverbod

Voor het gebruik van een jaarontheffing zijn de beleidsregels in artikel 6 van toepassing.

 

Artikel 9 Het verlenen van een bijzondere, tijdelijke ontheffing rijverbod

 • 1.

  Een bijzondere, tijdelijke ontheffing rijverbod wordt verleend, als de aanvrager in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart of als de aanvrager een recente verklaring van een arts overlegt waaruit de noodzaak tot het gebruik van een eigen motorvoertuig op het eiland blijkt;

 • 2.

  Een bijzondere, tijdelijke ontheffing rijverbod wordt voor maximaal 30 dagen afgegeven;

 • 3.

  Als de aanvrager, naast de in lid 1 genoemde criteria, kan aantonen in het bezit te zijn van een zomerwoning op Schiermonnikoog, dan kan een bijzondere, tijdelijke ontheffing voor maximaal een kalenderjaar worden afgegeven.

 

Artikel 10 Het gebruik van een bijzondere, tijdelijke ontheffing rijverbod

 • 1.

  Het motorvoertuig, waarvoor een bijzondere, tijdelijke ontheffing rijverbod is afgegeven, mag alleen op Schiermonnikoog worden gebruikt wanneer de betreffende gehandicapte persoon in het voertuig aanwezig is.

 • 2.

  De bijzondere, tijdelijke ontheffing is geen parkeerontheffing.

Artikel 11 Het verlenen van een strandontheffing

 • 1.

  Een strandontheffing wordt verleend, als ontheffinghouders van een eilander ontheffing rijverbod deze aanvragen.

 • 1.

  Gelet op hetgeen bepaald is in het eerste lid kan het college nadere regels stellen.

 

Artikel 12 Het gebruik van een strandontheffing

 • 1.

  Een strandontheffing is geldig voor het Noordzeestrand tussen paal 1 en de oostpunt van het eiland;

 • 2.

  In de periode van 15 april tot 15 september wordt slechts op het strand gereden tussen 20.00 uur en 07.00 uur.

 • 3.

  In de periode van 15 april tot 15 september mag op het hele strand gereden worden over een strook vanaf de waterlijn tot 100 meter richting duinen.

 • 4.

  In de periode van 15 september tot 15 april mag op het hele strand gereden worden tot aan de duinvoet, de voet van de stuifdijk en tot aan de denkbeeldige lijn in het verlengde van de stuifdijk tot aan de Balg. Deze lijn mag niet richting wad en kwelder worden overschreden.

 • 5.

  Voor het bereiken van het strand wordt alleen gebruik gemaakt van de duinovergangen aan het eind van de Badweg en het eind van de Prins Bernhardweg.

 • 6.

  Er wordt niet gereden op met vegetatie begroeide gedeelten van het strand.

 • 7.

  Door het rijden worden de zich op het strand bevindende personen en dieren niet in gevaar gebracht, opgeschrikt of gehinderd. Er wordt voldaan aan de bepalingen van of krachtens de Wegenverkeerswetgeving.

 • 8.

  Het rijden op het strand draagt in ieder geval niet het karakter van racen of crossen, waaronder in dit verband wordt verstaan het wedijveren in snelheid en/of behendigheid.

 

Artikel 13 Het aanvragen van ontheffingen

 • 1.

  Een aanvraag voor een ontheffing wordt minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de dag waarop de ontheffing ingaat ingediend.

 • 2.

  Indien een aanvraag voor een ontheffing wordt ingediend minder dan 3 werkdagen voor het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kunnen burgemeester en wethouders de ontheffing intrekken, indien zij van mening zijn dat de aard van de gevraagde ontheffing zodanig is dat voor een verantwoorde beoordeling van de aanvraag onvoldoende tijd aanwezig is.

 

Artikel 14 Maximale gewichten en maten voor motorvoertuigen

Ontheffing wordt alleen verleend als voertuigen voldoen aan de volgende afmetingen en gewichten.

 • 1.

  De wieldruk van een voertuig is maximaal 5.000 kg;

 • 2.

  De asdruk van een voertuig is maximaal 10.000 kg;

 • 3.

  Het totaal gewicht van een voertuig is maximaal 25.000 kg;

 • 4.

  Binnen de bebouwde kom heeft een voertuig een maximale lengte van 12 meter;

 • 5.

  Binnen de bebouwde kom heeft een samenstel van voertuigen een maximale lengte van 16 meter;

 • 6.

  Binnen de bebouwde kom zijn geen vrachtwagentrekkers met opleggers toegestaan.

 • 7.

  Lid 5 en lid 6 zijn niet van toepassing als een ondeelbare lading moet worden vervoerd;

 • 8.

  Lid 3 en lid 6 zijn niet van toepassing voor voertuigen voor melktransport en voertuigen voor betontransport. Voor deze voertuigen geldt een maximum gewicht van 35.000 kg indien deze voertuigen maximaal 1 onbestuurbare as hebben.

 

Artikel 15 Algemene bepalingen

 • 1.

  De ontheffing is voertuiggebonden.

 • 2.

  De ontheffing moet zichtbaar en ongehinderd afleesbaar voor scanapparatuur aanwezig zijn achter de voorruit van het voertuig. Indien dit niet mogelijk is, draagt de bestuurder de ontheffing bij zich. 

Artikel 16 Leges

voor het afgeven van een ontheffingen zijn leges verschuldigd. De leges worden jaarlijks vastgesteld en opgenomen in de bij de Legesverordening behorende tarieventabel van de gemeente Schiermonnikoog.

 

Artikel 17 Intrekking of wijziging van de ontheffing rijverbod

De ontheffing rijverbod wordt ingetrokken of gewijzigd:

 • 1.

  Indien een ontheffinghouder dit verzoekt;

 • 2.

  Als ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvoldoende gegevens zijn ingediend;

 • 3.

  Wanneer er zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

 • 4.

  Wanneer de ontheffinghouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften;

 • 5.

  Om redenen van openbaar belang.

 

Artikel 18 Afwijkingsbevoegdheid

Conform artikel 4:84 van de Awb handelen burgemeester en weghouders overeenkomstig deze beleidsregels, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

 

Artikel 19 Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: "Beleidsregels voor ontheffingen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen en bromfietsen op Schiermonnikoog”.

 

Artikel 20 Overgangsbepaling en inwerkingtreding

 • 1.

  Eerder afgegeven ontheffingen vervallen drie maanden na inwerkingtreding van deze beleidsregels.

 • 2.

  Als ontheffingen geldig zijn op de dag dat deze beleidsregels in werking treden, zullen nieuwe ontheffingen voor dezelfde periode kosteloos worden verstrekt.

 • 3.

  Conform artikel 3:42 van de Awb wordt de zakelijke inhoud van deze beleidsregels gepubliceerd in de Nieuwe Dockumer Courant.

 • 4.

  De “Beleidsregels voor ontheffingen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen en bromfietsen op Schiermonnikoog" treden in werking op de dag na publicatie in de Nieuwe Dockumer Courant.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 27 januari 2004.

burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

S. Dijs mr H. Sybesma

TOELICHTING OP DE BELEIDSREGELS VOOR ONTHEFFINGEN VAN DE GESLOTENVERKLARING VOOR MOTORVOERTUIGEN EN BROMFIETSEN OP SCHIERMONNIKOOG

1. Inleiding

Sinds de in gebruikname van de veersteiger in 1968 is het verboden om met motorvoertuigen het eiland te berijden. Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van dit verbod. Op 28 april 1983 zijn door burgemeester en wethouders voor het eerst richtlijnen autoontheffingenbeleid vastgesteld. In de loop van de jaren zijn deze richtlijnen op onderdelen gewijzigd.

In 2001 is een totaaloverzicht gegeven van het vigerende ontheffingsbeleid in de notitie Beleid ontheffingen rijverbod. Deze notitie is op 15 mei 2001 door de gemeenteraad vastgesteld.

In de ‘Beleidsregels voor ontheffingen van het rijverbod voor motorvoertuigen op Schiermonnikoog” wordt het beleid zoals dat is weergegeven in de notitie “Beleids ontheffingen rijverbod” vertaald in duidelijke richtlijnen.

Nieuw element in de voorliggende beleidsregels is de verplichting om de ontheffingen aan te plakken achter de voorruit van de motorvoertuigen. Hiertoe zijn vier categorieën van ontheffingen benoemd: eilanderontheffingen, tijdelijke ontheffingen, jaarontheffingen en tijdelijke bijzondere ontheffingen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om de beleidsregels ook daadwerkelijk te handhaven.

Naast de ontheffingen op grond van de Wegenverkeerswet worden in deze beleidsregels ook de zogenaamde strandontheffingen geregeld. (artikel 5.15 APV).

2. Inspraakprocedure

De beleidsregels zijn tot stand gekomen in overleg met de politie. Bij de totstandkoming van de beleidsregels is een inspraakprocedure gevolgd, waarbij ook de commissie Verkeer en Vervoer en de gemeenteraad zijn geconsulteerd. Alleen de commissie Verkeer en Vervoer en de gemeenteraad hebben een zienswijze ingediend.

Zienswijze commissie Verkeer en VervoerDe commissie constateert dat een tiental eilanders naast een auto ook een motor op het eiland hebben. Ook heeft een aantal eilanders een kampeerauto, of een klassieke auto. Voor deze voertuigen kan in het huidige beleid geen ontheffing worden gegeven, tenzij de ontheffing van de auto wordt ingetrokken.De commissie adviseert burgemeester en wethouders om het beleid zodanig te versoepelen dat naast de eilander ontheffing voor motoren, kampeerauto’s en klassieke auto’s een ontheffing kan worden afgegeven, voor het vervoer van de stalling op het eiland naar de boot. Zienswijze gemeenteraad SchiermonnikoogDe gemeenteraad van Schiermonnikoog heeft het advies van de commissie Verkeer en Vervoer onderschreven. De gemeenteraad heeft burgemeester en wethouders daarom gevraagd om ontheffingen voor kampeerauto’s e.d. mogelijk te maken.

Burgemeester en wethouders hebben het advies om een (beperkte) ontheffing voor kampeerauto’s e.d. mogelijk te maken over genomen. Het beleid is zodanig verruimd dat inwoners van Schiermonnikoog in aanvulling op hun eilanderontheffing rijverbod een tijdelijke ontheffing rijverbod kunnen krijgen voor een ander motorvoertuig (artikel 5, lid 2f). In het verleden was dit niet mogelijk

3. Juridisch kader

De geslotenverklaring op Schiermonnikoog is gebaseerd op Artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet. In dit artikel is aangegeven dat krachtens de Wegenverkeerswet vastgestelde regels kunnen strekken tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. In artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 is geregeld dat de gemeenteraad verkeersbesluiten kan nemen. De gemeenteraad heeft het nemen van verkeersbesluiten d.d. 29 april 2003 gedelegeerd aan burgemeester en wethouders.

Op 12 augustus 1992 hebben burgemeester en wethouders de wegen, voor zover in beheer bij de gemeente, gesloten verklaard voor alle motorvoertuigen en bromfietsen met uitzondering van invalidenvoertuigen met in werking zijnde motor. Tegen dit besluit is beroep aangetekend bij de Kroon. Dit beroep is op 12 oktober 1996 ongegrond verklaard.

Op grond van artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 kan de gemeenteraad ontheffing verlenen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen en bromfietsen. Het verlenen van ontheffingen ex artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 is bij besluit van de gemeenteraad d.d. 29 april 2003 gedelegeerd aan burgemeester en wethouders. Conform artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen burgemeester en wethouders daarbij beleidsregels vaststellen.

De beleidsregels voor het afgeven van ontheffingen van het rijverbod zijn daarmee het sluitstuk van het juridische kader rond de geslotenverklaring voor motorvoertuigen en bromfietsen.

4. Handhaving

Met het toezicht en opsporing is de politie belast (artikel 159 Wegenverkeerswet 1994, artikel 141, 142 van het Wetboek Strafvordering).

5. Artikelgewijze toelichting

Artikel 1

In artikel 1 worden de vier verschillende vormen van ontheffing en de strandontheffing benoemd.

Artikel 2

In artikel 2 wordt geregeld dat voertuigen van politie, brandweer, ambulancediensten en lijkauto’s geen ontheffing nodig hebben.

Artikel 3

In artikel 3 is aangegeven dat maximaal één eilander ontheffing per adres verstrekt wordt. De voorwaarde om een kenteken op naam te tonen is vervallen. Niet in alle gevallen staat een auto namelijk op naam van de gebruiker / houder van de auto. Dat is bijvoorbeeld het geval bij lease-auto’s, huurauto’s en vervangende auto’s.

Voor zover inwoners een ontheffing voor een auto hebben, wordt deze ontheffing door burgemeester en wethouders eerst ingetrokken, alvorens een ontheffing voor een andere auto kan worden verstrekt.

Er is geen beperking verbonden aan het aantal ontheffingen voor bromfietsen.

Artikel 4

Uitgebreide toelichting in raadsvoorstel 29 juni 2004, agendapunt 12. Bedrijfsmotorvoertuigen mogen alleen gebruikt worden door werknemers van het bedrijf. Bij het aanvragen van een bedrijfsontheffing dient te worden aangetoond dat het voertuig ook op naam van het bedrijf is geregistreerd. Tevens moet worden aangegeven voor welk doel het bedrijf de ontheffing wenst.

Artikel 5

Hoofdregel bij het beoordelen van de aanvraag is dat er sprake moet zijn van redelijke belangen. Bij die beoordeling wordt gekeken of geschikte alternatieven beschikbaar zijn, zoals openbaar vervoer, taxibedrijven en vervoersbedrijven.

Voor een aantal categorieën voertuigen wordt standaard ontheffing verleend, als aannemelijk is gemaakt dat het voertuig noodzakelijk is op het eiland. Deze voertuigen zijn in lid 2 genoemd.

Algemene regel is dat voor auto’s die alleen gebruikt worden voor het vervoer van aanhangers geen ontheffing verleend wordt. Op het eiland is een alternatief in de aanwezige taxibedrijven, die de aanhangers kunnen vervoeren naar de plaats van bestemming. Een uitzondering zijn de paardentrailers. Reden voor deze uitzondering is dat Wagenborg als eis stelt dat deze trailers op de veerboot aan een motorvoertuig gekoppeld moeten zijn.

Artikel 6

In artikel 6 is aangegeven dat voorschriften aan de tijdelijke ontheffing gekoppeld kunnen zijn. De ontheffinghouder dient deze voorschriften op te volgen.

Artikel 7

Een aantal bedrijven aan de ‘vaste wal’ heeft een regelmatige dienst op Schiermonnikoog. Te denken valt bijvoorbeeld aan transportbedrijven. Voor zover deze bedrijven vaker dan 10 dagen op het eiland komen, kunnen deze bedrijven een jaarontheffing aanvragen. Een jaarontheffing is geldig voor een kalenderjaar met een marge van één maand om een nieuwe ontheffing aan te vragen.

Artikel 8

Aan een jaarontheffing kunnen evenals aan een tijdelijke ontheffing voorwaarden worden gekoppeld.

Artikel 10

Met het oog op de invoering van een parkeerverbod op Schiermonnikoog is in dit artikel geregeld dat de bijzondere tijdelijke ontheffing rijverbod niet als parkeerontheffing geldt. Hiervoor kan de gehandicapte de Gehandicaptenparkeerkaart gebruiken.

Artikel 11

Strandontheffingen worden alleen verleend aan inwoners van Schiermonnikoog. Deze inwoners moeten dan logischerwijs in het bezit zijn van een eilander ontheffing rijverbod. Aan een strandontheffing kan het college nadere regels verbinden conform de bepaling in artikel 18 van deze regels.

Artikel 13

Normale procedure is dat de aanvraag moet zijn ingediend 3 werkdagen voordat de ontheffing ingaat. Het komt regelmatig voor dat een aanvraag later wordt ingediend. Hiervoor zijn een aantal redenen

er is sprake van een onvoorziene gebeurtenis, zoals een storing;aanvrager is niet op de hoogte van de voorwaarde om een aanvraag minimaal 3 werkdagen van tevoren in te dienen;aanvrager heeft er niet aan gedacht om tijdig een aanvraag in te dienen.Het is mogelijk om een aanvraag sneller te behandelen dan de standaard termijn van 3 dagen, vooral als het gaat om onvoorziene gebeurtenissen.

Artikel 14

De maximale gewichten en maten van vrachtwagens waren geregeld in “de verordening op de afgifte van ontheffingen van het rijverbod op Schiermonnikoog”, laatstelijk gewijzigd op 19 december 1995. Deze verordening regelt in hoofdzaak de delegatie van de bevoegdheid om ontheffingen te verlenen. In deze verordening delegeert de gemeenteraad deze bevoegdheid aan het college. In het kader van de dualisering is op 29 april 2003 een nieuw delegatiebesluit genomen (met dezelfde strekking), waarmee het eerder genomen delegatiebesluit in de genoemde verordening ongeldig is geworden.

Aangezien de gewichten en maten meer het karakter hebben van beleidsregels, is er voor gekozen om dit aspect vanaf nu in deze beleidsregels vast te leggen. Daarmee is “de verordening op de afgifte van ontheffingen van het rijverbod op Schiermonnikoog” geheel overbodig geworden.

Artikel 15

In artikel 15 is aangegeven dat een ontheffing niet uitwisselbaar is. Voor elk kenteken moet een aparte ontheffing worden afgegeven, waarvoor opnieuw leges verschuldigd zijn.

Bovendien is in artikel 15 geregeld dat een ontheffing zichtbaar moet worden aangebracht achter de voorruit van het motorvoertuig, zeker in verband met het kunnen scannen van de QRcode. De eilanderontheffing, de jaarontheffing, de bijzondere tijdelijke ontheffing en de strandontheffing dienen in een daartoe bestemd hoesje van de voorruit te worden geplakt (alleen in de rechterbovenhoek, de rechterbenedenhoek of middenboven). De tijdelijke ontheffing dient zichtbaar op het dashboard achter de voorruit te worden gelegd. De strandontheffing kan in het hoesje vóór de eilanderontheffing worden geschoven.