Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Uitvoeringsregeling subsidiering Amateurkunstverenigingen Haarlem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling subsidiering Amateurkunstverenigingen Haarlem
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidiering Amateurkunstverenigingen Haarlem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpSubsidie Amateurkunst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Haarlem/CVDR322590/CVDR322590_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018

01-11-2017

gmb-2017-195922

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidiering Amateurkunstverenigingen Haarlem

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem;

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem (ASV) ingaande

besluit

 

vast te stellen de Uitvoeringsregeling Subsidiëring Amateurkunstverenigingen Haarlem

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem

 • 2.

  Algemene subsidieverordening (ASV): Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem ingaande 1 december 2013

 • 3.

  Amateurkunst: kunst die niet beroepsmatig wordt bedreven

 • 4.

  Instelling: een statutair in Haarlem gevestigde instelling met de doelstelling om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten op het gebied van amateurkunst

 • 5.

  Actieve leden: Contributie betalende leden die de activiteit van de instelling mede mogelijk maken

 • 6.

  Kunstcategorieën:

  • Instrumentale muziek

  • Koren

  • Toneel

  • Muziektheater (musical en operette)

  • Dans

 • 7.

  Openbare uitvoering: Een door de instelling georganiseerde voor publiek toegankelijke voorstelling of concert in de gemeente Haarlem

Artikel 2. Doelstelling

Het ondersteunen van amateurkunstinstellingen in de kosten van de zaalhuur voor repetities, de kosten voor de artistieke leiding en secretariaatskosten.

Artikel 3. Voorwaarden

Een instelling kan in aanmerking komen voor subsidie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De instelling is gedurende ten minste twee jaar voorafgaand aan het indienen van de aanvraag actief op het gebied van amateurkunst;

 • 2.

  De instelling is statutair gevestigd in de gemeente Haarlem en heeft daar ook de fysieke vestigingsplaats;

 • 3.

  De instelling levert naar oordeel van het college een redelijke eigen bijdrage in de kosten;

 • 4.

  De instelling verzorgt minimaal één keer per jaar een openbare uitvoering in Haarlem;

 • 5.

  Een instelling heeft minimaal het volgend aantal actieve leden:

  • Instrumentale muziek

  20

  • Koren

  15

  • Toneel

  10

  • Muziektheater

  30

  • Dans

  25

Artikel 4. Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling het subsidieplafond vast voor subsidiëring op grond van deze uitvoeringsregeling. Indien het subsidieplafond dreigt te worden overschreden na toepassing van de in deze uitvoeringsregeling genoemde subsidiegrondslag, verlaagt het college de subsidie naar rato.

Artikel 5. Indienen aanvraag

 • 1.

  aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend uiterlijk 15 februari

 • 2.

  de aanvrager dient bij het aanvraagformulier ook een exploitatieoverzicht, een activiteitenplan en ledenlijst met plaatsnaam in.

 • 3.

  indien voor de eerste keer subsidie wordt aangevraagd voegt men een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten en een CV van de artistieke leiding bij.

Artikel 6. Beoordeling aanvraag

 • 1.

  Het college bepaalt de hoogte van de maximaal te verstrekken subsidie aan de hand van de bij de aanvraag verstrekte gegevens welke zijn gebaseerd op het jaar voorafgaand aan de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Bij de berekening van de subsidie worden de inkomsten aan contributie betrokken, per lid wordt een normbedrag van € 51,- (jeugdleden) en € 75,- (volwassenen) in mindering gebracht. Deze bedragen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

 • 3.

  De subsidie wordt voor een jaar verstrekt.

 • 4.

  indien meer dan 25% van de leden van de vereniging buiten de gemeente Haarlem woonachtig is, wordt de subsidie verminderd met het percentage waarmee het aantal buiten de gemeente Haarlem woonachtige leden van de vereniging de 25% overschrijdt.

Artikel 7. Subsidiabele uitgaven

Subsidiabel zijn:

 • A.

  de salarissen van dirigenten/instructeurs/regisseurs/repetitoren op basis van de dienaangaande in het exploitatieoverzicht opgenomen bedragen. De volgende maximale bedragen zijn van kracht (deze bedragen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd):

  Dirigent orkest1

  t/m 50 leden

  € 4.027,-

  Dirigent orkest1

  Boven 50 leden

  € 5.631,-

  Dirigent harmonie/fanfare/bras band1

   

  € 4.027,-

  Dirigent koor1

   

  € 3.179,-

  Dirigent oratorium- en operakoor1

  t/m 100 leden

  € 5.631,-

  Dirigent oratorium- en operakoor1

  Boven 100 leden

  € 6.700,-

  Dirigent operette1

   

  € 4.027,-

  Regisseur operette1

   

  € 1.746,-

  Instructeur Drumband2, volksdans

   

  € 2.179,-

  Repetitor koor

   

  € 961,-

  Regisseur (Max 2 voorstellingen per jaar)

  Per productie

  € 2.228,-

 • B.

  de kosten voor de zaalhuur van de vaste repetitieruimte (2 repetities per week voor drumband e.d., en 1 repetitie per week voor de overige instellingen).

 • C.

  secretariaatskosten maximaal € 10,- per lid per jaar.

Artikel 8. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de ASV wordt subsidie in ieder geval geweigerd als niet wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 9 Betaling subsidie

Nadat de subsidie is vastgesteld, vindt betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling, wanneer deze regeling zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling wordt na vaststelling door het college bekend gemaakt via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële publicaties (GVOP).

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018 (ter vervanging van de subsidieverordening Amateurkunst gemeente Haarlem d.d. 1 januari 2010)

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsregeling subsidiering Amateurkunstverenigingen Haarlem’


1

max. 1 dirigent per jaar,

2

max. 1 instructeur tamboerkorps en 1 instructeur blazers