Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Besluit van het algemeen bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe houdende regels omtrent bevoegdheden Bevoegdhedenbesluit BvoWB 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe houdende regels omtrent bevoegdheden Bevoegdhedenbesluit BvoWB 2016
CiteertitelBevoegdhedenbesluit BvoWB 2016
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Bevoegdhedenbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 171 van de Gemeentewet
 3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-201720-02-2019nieuwe regeling

26-10-2017

bgr-2017-622

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe houdende regels omtrent bevoegdheden Bevoegdhedenbesluit BvoWB 2016

Algemeen Bevoegdhedenbesluit 2016 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

 

Het bestuur en de voorzitter van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet en titel 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUITEN,

 

vast te stellen het Bevoegdhedenbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  ondermandaat: het verlenen van mandaat door de gemandateerde aan een ander;

 • c.

  volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • d.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • e.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een bij functie in het mandaatregister genoemde functionaris de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • f.

  gemandateerde: de functionaris, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen;

 • g.

  plaatsvervanger: de daartoe aangewezen persoon;

 • h.

  bevoegdhedenregister: een overzicht van door de mandaat- en volmachtgever aan gemandateerde c.q. gevolmachtigde verleende bevoegdheden;

 • i.

  budgethouder: de budgethouder als bedoeld in de Regeling Budgetbeheer;

 • j.

  BvoWB: de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe;

 • k.

  Functionaris: degene die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling BvoWB.

Artikel 2 Mandaat, ondermandaat en afwezigheid

 • 1.

  Er is een bevoegdhedenregister met nader omschreven bevoegdheden, die aan daarin genoemde functionarissen zijn toegekend, onder de daarin genoemde voorwaarden en/of beperkingen.

 • 2.

  Functionarissen maken alleen gebruik van de in lid 1 genoemde bevoegdheden, voor zover deze passen binnen de uitvoering van hun normale werkzaamheden.

 • 3.

  Een gemandateerde kan ter uitoefening van een aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk ondermandaat verlenen aan andere functionarissen, tenzij in het bevoegdhedenregister is aangegeven dat geen ondermandaat is toegestaan.

 • 4.

  Een gemandateerde verleent alleen ondermandaat voor bevoegdheden die passen binnen de uitvoering van zijn normale werkzaamheden.

 • 5.

  Het verlenen van ondermandaat geschiedt schriftelijk conform bijlage 1 en wordt ter kennis van het bestuur c.q. de voorzitter gebracht en wordt opgenomen in het bevoegdhedenregister.

 • 6.

  In geval van afwezigheid van functionarissen, aan wie bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervangers.

 • 7.

  Bij (onder)mandaat wordt, indien geen plaatsvervanger is aangewezen, de betreffende bevoegdheid uitgeoefend door de leidinggevende van de betreffende functionaris.

Artikel 3 Algemene regels, uitzonderingen

 • 1.

  Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, alsmede het verdagen van een beslissing en het buiten behandeling stellen van een aanvraag.

 • 2.

  Een besluit wordt niet in mandaat, maar door het bestuursorgaan zelf genomen, indien de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

 • 3.

  Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een beslissing omstreden is en om een eigen afweging door het bestuursorgaan vraagt, is voorafgaande kennisgeving van het besluit aan het bestuursorgaan vereist. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   een voornemen of besluitvorming tot het sluiten van een inrichting;

  • b.

   als betrokkenen gegroepeerd zijn in bijvoorbeeld een actiecomité;

  • c.

   als er publicitaire belangstelling is of wordt verwacht;

  • d.

   als er met betrekking tot een dossier raadsvragen gesteld zijn;

  • e.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften, of een advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • f.

   advies nodig is van andere afdelingen/teams en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • g.

   het besluit overschrijding van budgetten, kredieten of onvoorziene uitgaven kan inhouden;

  • h.

   in geval van ongewone voorvallen: bij (dreigende) ernstige gevolgen voor het milieu en/of slachtoffers.

 • 4.

  Besluiten als gevolg van doorgemandateerde bevoegdheden worden niet ondertekend door degene die het besluit ook heeft voorbereid, tenzij het ondermandaat wordt uitgeoefend door een functionaris met leidinggevende bevoegdheden.

Artikel 4 Verslaglegging en informatieverstrekking

De gemandateerde draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging, bekendmaking en archivering van de door hem in mandaat genomen besluiten.

Artikel 5 Ondertekeningswijze bij mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Bij de uitoefening van een mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  Het bestuur / de voorzitter van Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

  namens hen/hem

  De <functienaam>

  Handtekening

  Naam functionaris

 • 2.

  Bij de uitoefening van een ondermandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  Het bestuur / de voorzitter van Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

  namens hen /hem

  <functienaam gemandateerde>

  voor deze,

  functienaam

  handtekening

  Naam functionaris

Artikel 6 Ondertekeningsmandaat

 • 1.

  Van een ondertekeningsmandaat is sprake als het bestuursorgaan zelf een besluit heeft genomen en mandaat heeft verleend voor de bekendmaking van het besluit.

 • 2.

  Bij uitoefening van het ondertekeningsmandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  Het bestuur / de voorzitter van Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe,

  overeenkomstig het besluit van [datum]

  <functienaam>

  handtekening

  [naam functionaris],

Artikel 7 Aangaan overeenkomsten door functionarissen BvoWB

Voor zover functionarissen van de gemeenschappelijke regeling BvoWB op grond van dit besluit bevoegd zijn overeenkomsten aan te gaan namens het bestuur en te ondertekenen namens de voorzitter, maken zij bij het aangaan daarvan gebruik van het format ‘model gemandateerde overeenkomst’, conform bijlage 2 of 3 bij dit besluit.

Artikel 8 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Deze mandaatregeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een functionaris, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling.

Artikel 9 Machtiging feitelijke handelingen

 • 1.

  Machtiging tot het verrichten van feitelijke handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, komt toe aan elke functionaris in dienst van en /of werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuur / de voorzitter van Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe, voor zover die binnen de normale uitvoering van zijn functie passen.

 • 2.

  Bij uitoefening van de machtiging tot feitelijke handelingen worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  namens het bestuur / de voorzitter van Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe,

  <functienaam>,

  handtekening

  <naam functionaris>

Artikel 10 Aangaan van verplichtingen

 • 1.

  Verplichtingen mogen slechts worden aangegaan nadat de budgethouder of deelbudgethouder heeft geconstateerd dat een toereikend budget beschikbaar is.

 • 2.

  Verplichtingen worden aangegaan met inachtneming van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid, de Regeling Budgetbeheer en het Treasurystatuut van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Bevoegdhedenbesluit BvoWB 2016'.

 • 3.

  Het Bevoegdhedenbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe 2015 wordt ingetrokken op de dag waarop dit besluit in werking treedt.

Bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe,

Directeur Voorzitter

Mevrouw E. Groen mevrouw dr. M.W.M. de Vries

De voorzitter

mevrouw dr. M.W.M. de Vries

Bijlage 1  

Besluit ondermandaat

 

<functienaam>

 

Overwegende

dat ondergetekende over gemandateerde bevoegdheden beschikt;

dat artikel 2 van het bevoegdhedenbesluit BvoWB 2016 de mogelijkheid biedt om ondermandaat te verlenen;

dat daarvan gebruik wordt gemaakt,

 

besluit

 

ondermandaat te verlenen aan < functienaam> voor de uitoefening van de volgende bevoegdheden:

 

<nummer> <omschrijving>

 

Dit besluit wordt ter kennisname gezonden aan het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe en opgenomen in het bevoegdhedenregister.

 

Culemborg, <datum>

functienaam

 

handtekening

 

 

<naam>

Bijlage 2  

MANDAATBESLUIT EN MACHTIGING

aangaan en ondertekenen overeenkomsten namens de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe door functionarissen BvoWB

 

De voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (hierna BvoWB) en het bestuur van BvoWB, ieder voor zover zijn bevoegdheid betreft,

 

overwegende,

 • -

  dat een efficiënte uitvoering met zich meebrengt dat functionarissen van BvoWB namens het bestuur kunnen besluiten overeenkomsten aan te gaan en namens de voorzitter deze overeenkomsten kunnen tekenen;

 

gelet op de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten als volgt:

 • 1.

  aan < hier invullen de naam van de leidinggevenden van BvoWB die de specifieke overeenkomst aangaat en ondertekent >, wordt op grond van het besluit van het bestuur van BvoWB van (<datum en nummer besluit>), mandaat verleend voor het nemen van het besluit tot het aangaan van de overeenkomst (<onderwerp overeenkomst>);

 • 2.

  aan < hier invullen het bestuur of de persoon als genoemd in punt 1 > wordt op grond van het besluit van de voorzitter van BvoWB van (<datum en nummer besluit>), volmacht verleend tot het onderteken van de onder punt 1 bedoelde overeenkomst;

 • 3.

  bij het aangaan van de overeenkomst wordt een kopie van een getekend exemplaar van dit besluit toegevoegd.

 

 

Culemborg, dd. ………………………….

 

Bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe,

 

 

 

Mevrouw E. Groen, mevrouw dr. M.W.M. de Vries

Directeur voorzitter

 

 

De voorzitter

 

 

 

mevrouw dr. M.W.M. de Vries

Bijlage 3  

Format aanhef overeenkomst op grond van specifiek mandaat van het bestuur BvoWB (overeenkomst is niet gemandateerd op grond van bevoegdhedenregister)

 

De Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BvoWB), krachtens het bij deze overeenkomst gevoegde mandaat- en volmachtbesluit

rechtsgeldig vertegenwoordigd door < naam en functie> van de gemeenschappelijke regeling BvoWB, gevestigd te Culemborg, Ridderstraat 250,

hierna te noemen de bedrijfsvoeringsorganisatie,

en

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XXXX , statutair gevestigd te < plaatsnaam>, kantoorhoudende op het adres < adres > , ingeschreven in het handelsregister onder nummer < nummer>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door < naam > verder genoemd “XXXX”,

 

 

Model aanhef overeenkomst in mandaat op grond van het bevoegdheden besluit en –register van BvoWB, C, G en T (Overeenkomst is gemandateerd op grond van het bevoegdhedenregister)

 

De Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe te deze krachtens het bevoegdhedenbesluit van xx maart 2016 en (< nummer xx van het bevoegdhedenregisters>) rechtsgeldig vertegenwoordigd door < naam en functie> van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, gevestigd te Culemborg, Ridderstraat 250,

hierna te noemen de bedrijfsvoeringsorganisatie,

 

en

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XXXX , statutair gevestigd te < plaatsnaam>, kantoorhoudende op het adres < adres > , ingeschreven in het handelsregister onder nummer < nummer>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door < naam > hierna te noemen “XXXX”,

Bijlage 4  

Toelichting bevoegdhedenregister

 

Inleiding

Dit bevoegdhedenregister is een uitwerking van artikel 2 van het algemeen bevoegdhedenbesluit 2016 Bedrijfsvoeringsorganisatie 2016. In dit register staan de bevoegdheden genoemd die het bestuur en de voorzitter hebben overgedragen aan diverse functionarissen. Er zijn hiervoor verschillende vormen mogelijk:

 • 1.

  Mandaat

 • 2.

  Volmacht

 • 3.

  Machtiging

 • 4.

  Ondertekeningsmandaat.

De verschillende vormen worden hierna toegelicht.

 

Algemeen bevoegdhedenbesluit

Het bestuur heeft op 24 maart 2016 het Algemeen bevoegdhedenbesluit vastgesteld. Dit besluit bevat algemene regels over het verlenen en het gebruik van mandaten, volmachten, machtigingen en ondermandaten. Zo wordt in artikel 3 van het besluit aangegeven wanneer geen gebruik van een mandaat mag worden gemaakt en bepaalt artikel 9 dat feitelijke handelingen die geen besluit of rechtshandeling inhouden, door elke functionaris verricht mogen worden.

Het bevoegdhedenregister moet daarom altijd in combinatie met het Algemeen bevoegdhedenbesluit worden gelezen, om vast te stellen of voor een bepaalde kwestie mandaat is verleend.

De colleges en burgemeesters van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel hebben hetzelfde Algemeen bevoegdhedenbesluit vastgesteld.

 

Mandaat

Mandaat is geregeld in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en betekent: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

Het bestuur is een bestuursorgaan in de zin van de Awb. Het gaat bij deze bevoegdheid om het nemen van besluiten zoals bedoeld in de Awb. Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling (artikel 1:3 Awb).

Het mandaterende bestuursorgaan (mandaatgever) blijft verantwoordelijk en blijft dus zeggenschap houden. Juridisch geldt een in mandaat genomen besluit als een besluit van de mandaatgever: de rechtsgevolgen zijn dezelfde als wanneer de mandaatgever zelf het besluit had genomen. Bovendien mag de mandaatgever de bevoegdheid altijd zelf blijven uitoefenen en tussentijds algemene en bijzondere richtlijnen of aanwijzingen geven.

Het bestuursorgaan kan een algemeen mandaat verlenen of mandaat voor een bepaald geval. Algemene mandaten worden schriftelijk gegeven. Mandaten voor bepaalde gevallen kunnen ook mondeling worden verleend, behalve als de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever. In dit mandaatregister gaat het uitsluitend om algemene mandaten die schriftelijk worden verleend.

 

Ondertekeningsmandaat

Met een ondertekeningsmandaat kan het bestuursorgaan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertekend. Uit de ondertekening moet blijken dat het besluit door het bestuursorgaan zelf is genomen.

 

Volmacht

Volmacht is geregeld in titel 3.3 van het Burgerlijk wetboek en betekent: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

De voorzitter van BWB is degene die de bedrijfsvoeringsorganisatie als rechtspersoon, en dus niet als bestuursorgaan, vertegenwoordigt in en buiten rechte (artikel 14, derde lid GR BWB). Dit betreft formele procesvertegenwoordiging maar ook vertegenwoordiging bij het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen zoals het sluiten van overeenkomsten. Partij bij de overeenkomst is de BWB. Omdat de voorzitter de bedrijfsvoeringsorganisatie vertegenwoordigt, is hij degene die overeenkomsten namens de bedrijfsvoeringsorganisatie ondertekent. De voorzitter kan voor het verrichten van rechtshandelingen een volmacht verlenen aan een ander. De regels van mandaat gelden ook voor volmachten voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Machtiging

Een machtiging is een handeling die geen besluit en ook geen privaatrechtelijke rechtshandeling is. Hierbij kan gedacht worden aan een handeling die geen rechtsgevolg heeft zoals het ondertekenen van een informatieve brief, die geen besluit is en ook geen privaatrechtelijke rechtshandeling.

De regels van mandaat gelden ook voor deze machtigingen.

 

Ondermandaten

De gemandateerde is altijd bevoegd om ondermandaat te verlenen, tenzij de mandaatgever (bestuur BWB) uitdrukkelijk heeft bepaald dat ondermandaat niet is toegestaan. In het register staat vermeld voor welke bevoegdheden geen ondermandaat verleend mag worden. Op grond van het Algemeen bevoegdhedenbesluit mag degene die het ondermandaat heeft, niet zelf het besluit ondertekenen, zodat een vier-ogen principe gewaarborgd is.

 

Plaatsvervanging

Bij (onder)mandaat wordt, indien er geen plaatsvervangers zijn aangewezen, de betreffende bevoegdheid uitgeoefend door de leidinggevende van de betreffende functionaris.

 

Ondertekening

De ondertekening is geregeld in het Algemeen bevoegdhedenbesluit.

 

Aanverwante regelingen

Naast het Algemeen bevoegdhedenbesluit en het bevoegdhedenregister kunnen de volgende regelingen nog van belang zijn:

 • 1.

  de budgetbeheerdersregeling;

 • 2.

  het treasurystatuut.

 • 3.

  het inkoop- en aanbestedingsbeleid

 

Opbouw bevoegdhedenregister

 

Algemeen deel

Het bevoegdhedenregister bestaat uit een algemeen deel en een specifiek deel. In het algemene deel van het bevoegdhedenbesluit worden mandaten en volmachten vermeld, die in beginsel de gehele bedrijfsvoeringsorganisatie aangaan. Je kunt daarbij denken aan bevoegdheden als het aangaan van overeenkomsten, personele kwesties, algemene bevoegdheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht, etc.

 

Verreweg de meeste, algemene, bevoegdheden worden (getrapt) gemandateerd aan respectievelijk de directeur, de strategisch managers en de teammanagers. Voor zover voor de bevoegdheden ondermandaat wordt verleend, volstaat een algemene omschrijving: ondermandaat wordt verleend aan de "functionaris die op grond van zijn normale werkzaamheden hiermee is belast". Dit houdt in dat een functionaris die zich normaliter bezig houdt met de salarisadministratie wel de bevoegdheid kan hebben om een formulier voor de declaratie van reiskosten vast te stellen, maar niet voor het vaststellen van een formulier voor kwijtschelding van belasting.

 

Het algemeen deel van het register is gesynchroniseerd met de algemene delen van de registers van Culemborg, Geldermalsen en Tiel. Dat is met name voor BWB erg prettig, want omdat ook de specifieke delen P&O, Financiën, IM/ICT, Juridische Zaken (exclusief Geldermalsen), Facilitaire Zaken (exclusief Geldermalsen) en met het oog op de toekomst Vastgoed gesynchroniseerd zijn, heeft BWB niet langer te maken met verschillende mandaten. Een gevolg hiervan is wel dat het verlenen van nieuwe algemene mandaten tussen de drie gemeenten en BWB moeten worden afgestemd via juridische zaken, zodat de mandaatregisters op deze onderdelen gelijkluidend blijven.

 

Specifiek deel

Het specifieke deel betreft mandaten en volmachten die specifiek betrekking hebben op een bepaalde organisatie eenheid, zoals het besluit tot verkoop van overtollige automatiseringsapparatuur. Ook in dit geval worden verreweg de meeste bevoegdheden (getrapt) gemandateerd aan respectievelijk de directeur, de strategisch managers en de teammanagers. Dat betekent niet dat iedere teammanager bevoegd is om zondermeer alle aan de teammanagers toebedeelde mandaten uit te oefenen. In het algemeen bevoegdhedenbesluit is geregeld dat alleen van een mandaat gebruik mag worden gemaakt, als de uitoefening van dat mandaat past binnen de normale werkzaamheden van de betrokkene. Door desondanks, ook in het specifieke deel, het mandaat niet uitsluitend aan een manager van een specifiek team toe te kennen zorgen we er evenwel voor dat de onderlinge vervanging van de managers is gewaarborgd. Maar gaat het om bijvoorbeeld het verlenen van ondermandaat inzake P-bevoegdheden dan is dat een bevoegdheid van de strategisch manager P&O of teammanager P&O en geen bevoegdheid waar de strategisch manager Financiën gebruik van mag maken. Dat past namelijk niet binnen zijn normale werkzaamheden.

 

In dit specifieke deel zijn de mandaten t.b.v. P&O, Financiën, IM/ICT, Juridische zaken en facilitaire zaken eveneens gesynchroniseerd met die van Culemborg, Geldermalsen en Tiel.

 

Kolom 1Nummering

In kolom 1 wordt het mandaatnummer vermeld. Dit nummer wordt gebruikt om een specifiek mandaat te benoemen zonder de volledige omschrijving te geven. Dat is met name van belang bij het verlenen van ondermandaat en het in mandaat aangaan van overeenkomsten.

 

Kolom 2Wettelijke bepaling

In de tweede kolom wordt de wettelijke grondslag van de over te dragen bevoegdheid vermeld. De over te dragen bevoegdheden kunnen hun grondslag vinden in wettelijke bepalingen, maar ook in regelgeving van de bedrijfsvoeringsorganisatie zelf.

 

Kolom 3Omschrijving van het mandaat

In de derde kolom is steeds de bevoegdheid omschreven die wordt gemandateerd of waarvoor een machtiging wordt verleend dan wel volmacht wordt gegeven. Als het gaat om privaatrechtelijke rechtshandelingen zoals inkoop etc. dan wordt gelijktijdig met het mandaat tot een dergelijke handeling te besluiten (wat een bevoegdheid van het bestuur is) volmacht verleend voor de bijbehorende rechtshandelingen (zoals het aangaan en ondertekenen van een overeenkomst).

Eventuele specifieke voorwaarden die gesteld worden aan het gebruik van de opgedragen bevoegdheid staan vermeld in kolom opmerkingen en voorwaarden. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan dan blijft de besluitvorming voorbehouden aan het bestuursorgaan zelf en mag geen gebruik gemaakt worden van het mandaat.

 

Kolom 4Mandaatgever en gemandateerde

In de vierde kolom is het bestuursorgaan genoemd dat het mandaat, de volmacht of de machtiging verleent. Dit wordt aangegeven met "bestuur” voor het bestuur van BWB of “voorzitter” voor de voorzitter van BWB. Tevens wordt hier vermeld aan welke functionaris het mandaat wordt verleend of aan welke functionaris de machtiging/volmacht wordt gegeven. Mandaten worden altijd verleend aan functionarissen en nooit op naam. In beginsel zijn de bevoegdheden gemandateerd aan leidinggevende functionarissen van BWB. Leidinggevenden kunnen ondermandaat verlenen, tenzij dat uitdrukkelijk is uitgesloten.

 

Kolom 5Ondermandaat

In het bevoegdhedenbesluit staat vermeld dat de mandaatgever toestaat dat ondermandaat wordt verleend, tenzij dat uitdrukkelijk is uitgesloten in de kolom ondermandaat. Degene die het mandaat heeft gekregen kan die bevoegdheid daarmee normaal gesproken nog een keer doorgeven.

Het ondermandaat moet schriftelijk worden verleend. Voor het verlenen van ondermandaat wordt gebruik gemaakt van een format, die als bijlage bij het bevoegdhedenbesluit is gevoegd. Het verlenen van ondermandaat wordt ter kennis gebracht aan het betreffende bestuursorgaan en opgenomen in het bevoegdhedenregister door in de laatste kolom te vermelden dat en aan welke functionarissen ondermandaat is verleend, zodat dit voor een ieder kenbaar is. Als ondermandaat wordt verleend betekent dat tevens voor de eventuele bijbehorende volmacht ondervolmacht wordt verleend. Aan het ondermandaat kunnen beperkingen worden gesteld, die in kolom 6 worden opgenomen. Deze beperkingen gelden ook voor ondervolmachten.

Bij de eerste vaststelling van het bevoegdhedenregister op <datum> zijn alle gewenste ondermandaten opgenomen en vastgesteld door het bestuur. Nieuwe ondermandaten kunnen opgenomen worden volgens de procedure vermeld in het Algemeen bevoegdhedenbesluit.

We proberen de ondermandaten zoveel mogelijk te verlenen aan specifieke functies. Daar waar dat niet lukt omdat de functiebenamingen in de drie gemeenten en BWB niet gelijk zijn, wordt het ondermandaat verleend aan de "functionaris die op grond van zijn normale werkzaamheden hiermee is belast."

 

Kolom 6Opmerkingen en voorwaarden

Aan het verlenen van een mandaat kunnen voorwaarden worden gekoppeld. Als de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen mag geen gebruik worden gemaakt van het mandaat. Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een beslissing omstreden is en om een eigen afweging door het bestuursorgaan vraagt, is voorafgaande kennisgeving van het besluit aan het bestuursorgaan vereist. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

 • -

  als betrokkenen gegroepeerd zijn in bijvoorbeeld een actiecomité;

 • -

  als er publicitaire belangstelling is of wordt verwacht;

 • -

  als er met betrekking tot een dossier raadsvragen gesteld zijn;

 • -

  het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften, of een advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  advies nodig is van andere teams en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leiden;

 • -

  het besluit overschrijding van budgetten, kredieten of onvoorziene uitgaven kan inhouden;

 • -

  in geval van ongewone voorvallen: bij (dreigende) ernstige gevolgen voor het milieu en/of slachtoffers.

 

Daarnaast kunnen bij een specifiek mandaat nadere voorwaarden worden gesteld voor het gebruik er van. Aan het verlenen van een mandaat kan bijvoorbeeld de voorwaarde worden verbonden, dat het mandaat niet geldt voor afwijzende beschikkingen. Als dat het geval is, dan staat dat in deze kolom vermeld. Aan volmachten kunnen beperkingen worden gesteld in de vorm van de limitering van bedragen waarvoor overeenkomsten aangegaan kunnen worden. Deze voorwaarden kunnen specifiek omschreven worden, maar het is ook mogelijk dat verwezen wordt naar bijvoorbeeld het inkoopbeleid.

 

 

ALGEMEEN DEEL, MANDAAT VOOR DE HELE ORGANISATIE

Correspondentie en afhandeling aanvragen

1.1

Diverse wetten en regelingen

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van bestuurs- en voorzittersbesluiten.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

1.2

Awb

Art. 2:3

Besluit tot door- of terugzending geschriften die kennelijk bestemd zijn voor een ander bestuursorgaan en het doen van mededeling daarvan aan een ander

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

1.3

Awb

art. 4:4

Vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

1.4

Awb

Art. 4:5

Besluit tot buiten behandelingstelling van een aanvraag

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Het mandaat omvat tevens het mandaat om de aanvrager een hersteltermijn te bieden

1.5

Awb

Art. 4:6

Besluit tot afwijzing van herhaalde aanvraag

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

1.6

Awb

Art. 4:7 tot en met 4:12

Besluit tot het al dan niet in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

1.7

Awb

4:14 en 4:15

Besluit tot verlengen of opschorten van de beslistermijn

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

1.8

Awb

4:18

Besluit tot verlenen of weigeren van een dwangsom na ingebrekestelling op grond van de wet dwangsom

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

Tenzij het besluit in combinatie met een niet gemandateerd besluit wordt genomen.

1.9

 

Ondertekening van de beslissing op een bezwaarschrift

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

Geen ondermandaat

Betreft uitsluitend een ondertekeningsmandaat.

1.10

 

Besluit tot het aanvragen van vergunningen bij publiekrechtelijke rechtspersonen

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

1.11

Awb

1:3

Besluit op verzoek om handhaving niet zijnde een verzoek om bestuursdwang of last onder dwangsom

Van bestuur aan: Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

Bestuursdwang

Last onder dwangsom

Bibob

Klachten en bezwaarschriften

5.1

Awb

Hoofdstuk 6 en 7

 

Correspondentie, contact en inhoudelijke behandeling bezwaarschriften

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

5.2

Awb

Hoofdstuk 9

Klachtenverordening

Correspondentie, contact en inhoudelijke behandeling klachten

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

Procesrecht (bestuursrecht)

6.1

Diverse wetten en regelingen

Besluit tot en het indienen van zienswijzen of bedenkingen voor zover daartoe ingevolge wettelijk voorschrift voor het bestuursorgaan de mogelijkheid bestaat.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers..

 

 

6.2

 

Besluit tot en het indienen van bezwaar-, beroep- en hoger beroepsschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

6.3

Awb

Art 5:4, 7:1, 8:1, 8:81 en 8:104

Besluit tot en het indienen van verweerschriften inzake bezwaar-, beroep- en hoger-beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

6.4

Awb

Art 7:15

Besluit tot vergoeding van proceskosten tijdens bezwaar

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

Niet gemandateerd voor zover het bestuursorgaan zelf de beslissing op bezwaar neemt. Het mandaat omvat tevens de gevallen waarin aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen zonder beslissing op bezwaar.

6.5

Awb

Hoofdstuk 6, 7 en 8.

Optreden tijdens zittingen in bezwarenprocedures en zittingen bij de rechtbank, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Het mandaat houdt tevens de bevoegdheid in om tijdens de zitting een schikking te treffen.

6.6

Gemeentewet

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

art. 171.

Wetboek Rv

art. 700 e.v.

Besluit tot het nemen van conservatoire maatregelen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers..

 

 

Procesrecht (civiel recht)

7.1

Diverse wetten en regelingen

Besluit tot en het indienen van zienswijzen of bedenkingen voor zover daartoe ingevolge wettelijk voorschrift voor het bestuursorgaan de mogelijkheid bestaat

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

7.2

Gemeentewet

Art. 160 f

Art. 171

Besluit tot en het indienen van beroep- en hoger-beroepschriften en in kort geding

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

Geen ondermandaat

Denk aan het nemen van een procesbesluit

7.3

Gemeentewet

Art. 160 lid 1onder f

Art. 171

Besluit tot en het indienen van verweerschriften inzake beroep- en hoger-beroepschriften en in kort geding

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

Denk aan het nemen van een procesbesluit

7.4

Gemeentewet

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

art. 171.

Wetboek Rv

art. 700 e.v.

Besluit tot het nemen van conservatoire maatregelen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

Procesrecht (strafrecht)

8.1

Gemeentewet

Art. 160 lid 1 onder e

Art. 171

Wetboek van Strafvordering

Art.161, 162 en 164

Besluiten tot en het doen van aangifte of indienen klacht inzake strafbare feiten en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

8.2

Gemeentewet

Art. 160 lid 1 onder f

Art. 171

Besluit tot en het indienen van zienswijzen of bedenkingen voor zover daartoe ingevolge wettelijk voorschrift voor het bestuursorgaan de mogelijkheid bestaat

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

8.3

Gemeentewet

Art. 160 lid 1 onder f

Art. 171

Wetboek van Strafvordering

Art. 51a t/m/ 51h

Besluit tot voeging als benadeelde partij als bedoeld in een strafproces en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

8.4

Gemeentewet

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

art. 171.

Wetboek Rv

art. 700 e.v.

Besluit tot het nemen van conservatoire maatregelen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers..

 

 

WOB

9.1

WOB

Besluit op aanvragen in het kader van de WOB

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers..

 

 

Bekendmaking regelgeving

10.1

Awb

Afdeling 3.6

Bekendmaken van beleidsregels, algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

 

Inkoop, aanbesteding, levering, huur en verhuur, beheer-, bruikleen- en bewaarovereenkomsten

11.1

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot (meervoudig) onderhands, openbaar en Europees aanbesteden en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

Van toepassing zijn het inkoopbeleid en de budgethouders

regeling.

Het besluit moet passen binnen de daarvoor vastgestelde post in de begroting.

11.2

Gemeentewet

art. 171.

Handelingen ter voorbereiding van overeenkomsten (precontractuele fase).

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

 

11.3

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van overeenkomsten voor aan en/of door de bedrijfsvoeringsorganisatie te leveren goederen of diensten en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

 

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

Van toepassing zijn het inkoopbeleid en de budgethoudersregeling.

Het besluit moet passen binnen de daarvoor vastgestelde post in de begroting.

11.4

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van verhuur en huurovereenkomsten en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers..

 

 

11.5

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot ingebrekestelling en/of vordering tot nakoming bij contractspartijen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

11.6

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel f.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot en vertegenwoordigen van de bedrijfsvoeringsorganisatie in gerechtelijke procedures op het gebied van inkoop, levering en verhuur.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

De eventuele kosten van proces vertegenwoordiging moeten passen binnen de daarvoor vastgestelde post in de begroting.

11.7

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel f.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van bruikleenovereenkomsten, beheerovereenkomsten en bewaarovereenkomsten met betrekking tot de bij de bedrijfsvoeringsorganisatie in eigendom zijnde zaken en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

Informatieverstrekking

12.1

Diverse wetten en regelingen

Opstellen en inzenden van opgaven, declaraties, jaarverslagen, accountantsrapporten, gereedmeldingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

Om te voldoen aan voorschriften van rijks- en provinciale subsidie- en bijdrage regelingen.

12.2

Diverse wetten en regelingen

Beantwoording van verzoeken om informatie, deelnemen aan enquêtes, aanleveren gegevens CBS.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

Mandaat Wob verzoeken is elders in het register geregeld.

12.3

Diverse wetten en regelingen

Aanleveren statistieken

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

 

Rechten (o.a. leges) en Belastingen

Archiefbeheer

14.1

Archiefwet

Archiefverordening

De uitoefening van alle bevoegdheden van het bestuur als bedoeld in de archiefwet 1995 en de uitvoering van de archiefverordening.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers..

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

.

Subsidies

Aansprakelijkheid en verzekeringen

15.1

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot melden van schadegevallen waarvoor of waartegen de bedrijfsvoeringsorganisatieis verzekerd, de afwikkeling daarvan en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers..

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

Voorwaarden en termijnen zijn vermeld in de diverse polissen.

15.2

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot het aansprakelijk stellen van derden na door de bedrijfsvoeringsorganisatiegeleden schade en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

 

Rechtspositionele zaken

16.1

1:2a CAR/UWO

1:2b CAR/UWO

BW 7 titel 10

Besluiten tot het inzetten van stagiaires, werkervaringsplaatsen, etc. en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van bestuur aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

16.2

Awb

BW 7 titel 10

WWZ

Was

Werving en selectie externe adviseurs/medewerkers, tijdelijk en/of bijzonder personeel, (zoals uitzendkrachten, oproepkrachten, arbeidscontractanten, banenpools) en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

16.3

2:1b CAR/UWO

Lokale regeling

Selecteren van personen voor sollicitatiegesprekken

Van bestuur aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

16.4

BW

7: titel 10

Besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

Geen ondermandaat

Mandaat geldt voor aanstellingen tot en met schaal 10a.

16.5

CAR/UWO

Art. 2.1.

Besluiten tot aanstelling van personeel op grond van CAR/UWO

 

Van bestuur aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

Geen ondermandaat

Mandaat geldt voor aanstellingen tot en met schaal 10a.

16.6

CAR/UWO

3.1 t/m 3.5

Bezoldigingsregeling/stageregeling

Vaststellen en toekennen van salaris, vergoedingen en toelagen/vergoedingen op grond van de bezoldigingsregeling

 

Van bestuur aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

Mandaat geldt voor aanstellingen tot en met schaal 10a.

16.7

CAR/UWO

8.1

Verlenen van eervol ontslag op eigen verzoek aan teammanager/afdelingshoofd, inclusief besluiten inzake terugbetalingsverplichtingen (opleidingskosten, ouderschapsverlof, etc.).

Van bestuur aan:

Directeur

 

Ondermandaat is niet mogelijk

 

16.8

CAR/UWO

8.2

Verlenen van eervol ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd aan teammanager/afdelingshoofd, inclusief besluiten inzake terugbetalingsverplichtingen (opleidingskosten, ouderschapsverlof, etc.).

Van bestuur aan:

Directeur

 

Ondermandaat is niet mogelijk

 

16.9

CAR/UWO

8.1

Verlenen van eervol ontslag op eigen verzoek aan medewerkers tot de functie van teammanager/afdelingshoofd, inclusief besluiten inzake terugbetalingsverplichtingen (opleidingskosten, ouderschapsverlof, etc.).

Van bestuur aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers..

Ondermandaat is niet mogelijk

 

16.10

CAR/UWO

8.2

Verlenen van eervol ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd aan functionarissen tot de functie van teammanager/afdelingshoofd, inclusief besluiten inzake terugbetalingsverplichtingen (opleidingskosten, ouderschapsverlof, etc.).

Van bestuur aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

Ondermandaat is niet mogelijk

 

16.11

CAR/UWO

8:2 lid 3

Toestemming voor werken na AOW-gerechtigde leeftijd

Van bestuur aan:

Directeur.

Ondermandaat niet mogelijk

Mandaat geldt voor aanstellingen tot en met schaal 10a

16.12

CAR/UWO

8.6

Ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid

Van bestuur aan:

Directeur.

 

 

16.13

CAR/UWO

8.7

Ontslag dat verleend wordt op grond van (CAR/UWO):

 • a.

  verlies van een vereiste bij de aanstelling;

 • b.

  aangaan van een graad van zwagerschap die de aanstelling in de betrekking zou uitsluiten;

 • c.

  staat van curatele krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;

 • d.

  toepassing van lijfsdwang wegens schulden krachten onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;

 • e.

  onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens een misdrijf;

 • f.

  het verstrekken van onjuiste gegevens in verband met indiensttreding. 

Van bestuur aan Directeur.

 

 

16.14

Juridische grondslag toevoegen

Ontslag dat gelet op de leeftijd van degene die ontslagen gaat worden door de fiscus gezien kan worden als een verkapte pre-vut regeling met als risico een fiscale naheffing t.l.v. de gemeente

 

Van bestuur aan Directeur.

 

 

16.15

CAR/UWO

16.1.3

Het voeren van (verantwoordings)gesprekken met het bevoegde afdelingshoofd in het kader van disciplinaire trajecten

Van bestuur aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

Geen mandaat als gemeentesecretaris betrokken is.

Alle leidinggevenden zijn aangewezen als gekozen vertegenwoordiger

16.16

CAR/UWO

4.4

Lokale regeling

In afwijking van bedrijfstijd vaststellen tijden waarop individuele personeelsleden binnen afdelingen aanwezig moeten zijn.

 

Van bestuur aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

Teammanagers BWB.

 

16.17

CAR/UWO

Art.15.1.11

Besluiten inzake het verrichten van andere werkzaamheden in geval van buitengewone omstandigheden, niet zijnde omstandigheden als bedoeld in 2.1b CAR/UWO

Van bestuur aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

16.18

CAR/UWO

Verlofregeling

Art. 3 Hoofstuk 6

Besluiten tot doorschuiven verlofuren boven 72 uur naar het volgende jaar

 

Van bestuur aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

16.19

 

Het toekennen van een voorschot op het salaris en/of vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering

   

Van bestuur aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

Geen ondermandaat

Mandaat wordt verstrekt voor voorschotten tot maximaal één maandsalaris.

 

16.20

Regeling opleiding en ontwikkeling

Hoofdstuk. 7

Opleidingsplan organisatie vaststellen

 

Van bestuur aan Directeur

Geen ondermandaat

 

16.21

CAR/UWO

Hoofdstuk 17

Lokale regelgeving

 

Het uitvoeren van het vastgestelde opleidingsplanen daarbij behorende rechtshandelingen

Van bestuur aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

16.22

 

Geven van toestemming voor deelname aan congressen, seminars en studiedagen die buiten het opleidingsplan vallen

 

Van bestuur aan:

Directeur;

Strategisch managers; Teammanagers.

 

 

 

 

Specifiek deel: Mandaat voor specifieke teams, afdelingen en/of functionarissen 

 

JURIDISCHE ZAKEN

Klachten en bezwaarschriften

17.1

Awb

Art. 7:10

Opschorten, verdagen van de beslistermijn besluit op bezwaar.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

Juridisch adviseur;

Administratief juridisch functionaris

 

aansprakelijkheid 

18.1

Burgerlijk wetboek, boek 6, titel 3

Besluiten tot toekennen en afwijzen van aansprakelijkheidsstellingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

Betreft alleen de gevallen die vallen onder het eigen risico van de betreffende aansprakelijkheidsverze-kering

Algemene plaatselijke verordening 

Drank- en horeca wet

Wet op de kansspelen

Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen; Wet luchtvaart

Zondagswet

Winkeltijdenwet

Wet op de lijkbezorging

Wegenverkeerswet/Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer /RVV bij evenement

 

FINANCIËN

Huur, (erf)pacht en grond verkoop

27.1

Gemeentewet

art. 171.

In rekening brengen van grondverkoop, pacht, huur en opties.

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Besluit tot het aangaan van grondverkoop, pacht huur en opties valt niet onder dit mandaat

Gemeentegaranties  

Verzekeringsovereenkomsten

29.1

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van verzekeringsovereenkomsten en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

 

Incasso privaatrechtelijke geldschulden

 

30.1

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

Besluit tot het verlenen van uitstel van betaling, het treffen van betalingsregelingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

Betreft betalingsverplichtingen die hun grondslag vinden in het privaatrecht (overeenkomsten, onrechtmatige daad, onverschuldigde betalingen).

30.2

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171.

6:82 BW

6:119 en 6:119a BW

Besluit tot aanmanen, het vaststellen van de wettelijke rente en de verdere incasso van openstaande vorderingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Betreft betalingsverplichtingen die hun grondslag vinden in het privaatrecht (overeenkomsten, onrechtmatige daad, onverschuldigde betalingen).

30.3

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171

Besluit tot oninbaar verklaren privaatrechtelijke vordering.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

Tot maximaal € 5.000,- per geval.

30.4

 

Ondertekening van alle brieven en besluiten inzake incasso van gemeentelijke vorderingen

Van voorzitter aan:

Van voorzitter aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

Dit betreft een ondertekeningsmandaat voor besluiten die door het college zelf worden genomen.

Incasso bestuursrechtelijke geldschulden 

31.1

Awb

art. 4:94 en 4:96

Besluit tot verlenen van uitstel van betaling het treffen van betalingsregelingen.

Van bestuur aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

31.2

Awb

art.4:94

Besluit tot vaststelling van de wettelijke rente.

Van bestuur aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

31.3

Awb

art. 4:112

Besluit tot aanmanen van de schuldenaar.

Van bestuur aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

31.4

Awb

art. 4:93

Besluit tot verrekening.

Van bestuur aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

31.5

Awb

paragraaf 4.4.4.2

Besluit tot invordering bij dwangbevel.

Van bestuur aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

31.6

Awb

art. 4:86

Besluit tot intrekking van een bestuursrechtelijke geldschuld.

Van bestuur aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

Tot maximaal € 5.000,- per geval

31.7

 

Ondertekening van alle brieven en besluiten inzake incasso van gemeentelijke vorderingen

Van bestuur aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

Dit betreft een ondertekeningsmandaat voor besluiten die door het college zelf worden genomen.

Informatieverstrekking

32.1

Wet op de Omzetbelasting

Art. 14

Doen van BTW aangifte

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

32.2

Wet op de vennootschaps-belasting

Doen van aangifte vennootschapsbelasting

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

32.3

Algemene wet Rijksbelastingen

Hoofdstuk 2

Ondertekening opgaven aan rijksbelastingdienst inzake uitbetaalde vergoedingen aan niet in de salarisadministratie opgenomen personen

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

 

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

Treasuryfunctie en budgethouderschap 

33.1

Gemeentewet

Art. 212

Financiële verordening

Alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden van en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Hierbij wordt in ieder geval gedacht aan:

 • Financiering, deelnemingen en financieel relatiebeheer, schatkistbankieren

 • Kasgeldbeheer (saldobeheer en liquiditeitsbeheer)

 • Renterisicomanagement

 • Garantieverstrekkingen aan instellingen en verenigingen met een publieke taak

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

Concerncontroller.

 

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Mandaten, volmachten en voorwaarden zijn opgenomen in het treasurystatuut van BWB

33.2

Gemeentewet

Financiële verordening

Het aanwijzen van budgethouders als bedoeld in de budgethoudersregeling

Van bestuur aan Directeur BWB

 

 

33.3

Gemeentewet

Financiële verordening

Budgethouders-regeling

Het aanwijzen van budgetbeheerders als bedoeld in de budgethoudersregeling

Van bestuur aan budgethouders als bedoeld in de budgethoudersregeling

 

 

Rechten (o.a. leges) en Belastingen 

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Bedijfsvoering

35.1

Awb

CAR/UWO

Andere lokale rechtspositieregelingen

Uitvoeren salarisadministratie in ruimste zin waaronder de uitvoering van vigerende wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde rechtspositieregeling en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Binnen de beschikbare budgetten

35.2

Awb

CAR/UWO

Andere lokale rechtspositieregelingen

Uitvoering personeelsadministratie, in de ruimste zin, waaronder de uitvoering van vigerende wet- en regelgeving en van toepassing zijnde rechtspositieregeling en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Binnen de beschikbare budgetten

35.3

Awb

Uitvoeren Reglement ABP en Loyalis, APPA

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

35.4

Betreffende socialeverzekeringswetgeving

wachtgeldregeling

Besluiten o.g.v. wachtgeldregelingen, sociale verzekeringswetgeving en daaraan verwante uitkeringsregelingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

 

 

35.5

Betreffende socialeverzekeringswetgeving

Wachtgeldregeling

Uitvoering wachtgeldregelingen, sociale verzekeringswetgeving en daaraan verwante uitkeringsregelingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

35.6

 

Ondertekening opgaven aan rijksbelastingdienst inzake uitbetaling aan niet in de (salaris)administratie opgenomen personen, voor zover het aangelegenheid is waarvan de uitvoering is opgedragen aan de GR BWB; (Gemeentewet)

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

35.7

CAR/UWO

Hoofdstuk 2

BW 7 titel 10

Het afgeven van werkgeversverklaringen

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

35.8

Reglementen Zorgverzekeraars, ABP, Loyalis, APPA

Declaraties zorgverzekeraars, ABP, Loyalis, Loonbelasting, Arbodienst en A&O fonds, het voeren van correspondentie met deze instellingen daaronder begrepen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

35.9

CAR/UWO

15:1:23

Besluiten vergoedingen inzake bedrijfsongevallen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Voor zover de zaak niet is overgedragen aan de verzekeraar.

35.10

 

Af- en aanmelding collectieve ziektekostenverzekering inclusief correspondentie

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

35.11

 

Het voeren van correspondentie over personele voorzieningen voor zover deze zijn ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Voor zover de zaak niet is overgedragen aan de verzekeraar.

35.12

Algemene wet Rijksbelastingen

Hoofdstuk 2

Pensioenreglement ABP 2015

art. 1.12

Doen van aangifte bij

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;

Strategisch managers BWB;

Teammanagers BWB.

 

 

Rechtspositionele zaken 

36.1

 

Besluiten tot aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van overeenkomsten met de Arbo-dienst en ondertekening daarvan en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

 

 

36.2

BW 6:162 en 6 afdeling 10

Besluit m.b.t. het verhalen van loonschades en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

 

 

36.3

 

Aanwijzen van een ambtenaar als secretaris van de bezwarencommissie personele aangelegenheden/functiewaardering

Van bestuur aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

 

 

36.4

 

Het opmaken en plaatsen van (interne) personeelsadvertenties in het kader van werving en selectie van nieuw personeel

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

36.5

CAR/UWO

2:2

2:3

Besluiten tot (laten) uitvoeren van antecedent en geneeskundige onderzoeken

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

36.6

CAR/UWO

2:2

Besluiten tot afwijzing en afschrijven van sollicitanten die niet in aanmerking komen voor benoeming inclusief open sollicitaties

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

Documentenbeheer

Basisregistratie adressen en gebouwen

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

Documentenbeheer

39.1

Archiefverordening

Het beheer van de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht

Van bestuur aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

39.2

Archiefverordening

Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht

Van bestuur aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

I&A

40.1

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171

Besluit tot verkoop van oude en overtollige automatseringsapparatuur en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

 

 

40.2

 

Uitvoering wijzigingsbeheer m.b.t. documenten die directe relaties hebben met DigiD

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

Facilitair 

41.1

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171

Besluiten tot het tijdelijk in gebruik geven van ruimten in gemeentelijke onroerende zaken aan externen voor vergaderingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

41.2l

Gemeentewet

art. 160 lid 1, onderdeel e.

Gemeentewet

art. 171

Besluiten tot en het nemen van veiligheidsmaatregelen in en met betrekking tot gemeentelijke onroerende zaken en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van bestuur en voorzitter aan:

Directeur BWB;,

Strategisch managers Teammanagers BWB.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast