Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent visserij

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent visserij
CiteertitelStaand wantvissen nadere regels
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2017nieuwe regeling

01-03-2016

gmb-2017-190485

2015/10/001346

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent visserij

 

1 INLEIDING

Met een regeling van de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit in 2009 is onder meer geregeld dat na 31 december 2010 geen vergunningen meer worden verleend voor het recreatieve gebruik van staand want. Naar aanleiding van nader overleg in de Tweede Kamer is in 2012 de regeling gewijzigd. Deze wijziging voorziet om cultuurhistorische redenen in een vrijstelling van het verbod op het recreatief gebruik van staand want. Gemeenten die langs de Noordzeekust recreatief staand want willen toestaan hebben zich kunnen melden indien zij het van 'historisch' of 'van oudsher bestaand' gebruik toe wil staan. De gemeente Zandvoort heeft zich in juni 2012 aangemeld bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en innovatie als gemeente die het 'historisch' of 'van oudsher bestaand' gebruik van het staand want toe wil staan. Het ministerie heeft aan de Gemeente Zandvoort vrijstelling verleend. Voor aanvang van de visserijactiviteit dient melding te worden gemaakt van de voorgenomen visserijactiviteit bij de gemeente waarin de activiteit plaatsvindt. Wel dient voldaan te worden aan de uitvoeringsregeling Visserij (zie onderstaande paragraaf 1.1). Het ministerie heeft hierbij een registratieplicht toegevoegd van bij gevangen bruinvissen.

1.1 UITVOERINGSREGELING VISSERIJ

 

Verbod

Artikel 12a

Het recreatief gebruik van vistuig van het type staand want in de visserijzone is verboden.

 

Vrijstelling

Zandvoort is vrijstelling verleend voor het gebruik voor de recreatieve visserij met vistuig van het type staand want op basis van artikel 52b van de Uitvoeringsregeling Visserij.

 

Artikel 52b Uitvoeringsregeling Visserij

 • 1.

  Van het verbod, bedoeld in artikel 12a wordt, voor het grondgebied van de gemeenten (waaronder gemeente Zandvoort), genoemd in bijlage 19, vrijstelling verleend voor het gebruik voor de recreatieve visserij van een vistuig per persoon van het type staand want, mits:

  • a.

   het een vistuig betreft:

   • 1°.

    met een maaswijdte van ten minste 105 millimeter, gestrekt gemeten;

   • 2°.

    dat niet uit meerdere lagen netten bestaat;

   • 3°.

    dat bestaat uit enkeldradig of tot één draad gewonden garen;

   • 4°.

    met een lengte van ten hoogste 50 meter, gemeten langs de bovenpees van het net, en

   • 5°.

    met een hoogte van ten hoogste 110 centimeter, gestrekt gemeten.

  • b.

   het net wordt verankerd aan de bodem, waarbij de bovenpees ten hoogste 65 centimeter boven de bodem aan de verankering wordt bevestigd;

  • c.

   het net wordt geplaatst tussen de hoog- en de laagwaterlijn;

  • d.

   het vistuig ten minste eenmaal per etmaal wordt geïnspecteerd en degene die vist bij de gemeente waar de visserij plaatsvindt in voorkomend geval opgave doet van de aantallen gevangen bruinvis en de plaats waar deze zijn gevangen.

 • 2.

  Op de vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, zijn de voorwaarden bedoeld in artikel 52a, onderdelen c en d, van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Artikel 52a, vierde en vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 52a onderdelen c en d, vierde en vijfde lid

 • c.

  degene die van de vrijstelling gebruik maakt heeft zijn voornemen hiertoe gemeld aan de gemeente binnen wiens grondgebied hij de recreatieve visserij, als bedoeld in het eerste lid, uitoefent;

 • d.

  het vistuig is boven elk heersend waterpeil voorzien van een markering waarop duidelijk leesbaar het nummer, bedoeld in vijfde lid, is vermeld.

 • 4.

  De melding, bedoeld in het derde lid, onderdeel c, geschiedt per kalenderjaar en omvat de naam, het adres, de woonplaats en de geboortedatum van degene die voornemens is van de vrijstelling gebruik te maken.

 • 5.

  De gemeente verstrekt een uniek nummer aan degene die een melding als bedoeld in het derde lid, onderdeel c, doet.

   

2 NADERE REGELS

 

Het Zandvoortse strand is een grote trekpleister voor bezoekers. Op het strand vinden verschillende vormen van recreatie plaats. Om de verschillende groepen recreanten te kunnen ontvangen en ruimte te kunnen geven, zijn in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) regels opgenomen met betrekking tot verblijf en gebruik van het strand. Het doel van de gemeente Zandvoort is om een balans tussen de verschillende activiteiten te vinden, die aan iedere bezoeker de ruimte biedt die nodig is. Deze balans moet zo zijn dat recreanten elkaar niet in gevaar brengen en de veiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Deze beleidsregel dient voor het vastleggen van nadere regels ten aanzien van artikel 5:47 van de Apv voor het voorkomen van gevaar of overlast door recreatieve visserij met staand want. Ze vormen een aanvulling op de voorwaarden als genoemd in artikel 52b van de Uitvoeringsregeling visserij. Hierin is aan Zandvoort vrijstelling verleend van het verbod als bedoeld in artikel 12a van de Uitvoeringsregeling visserij, voor de recreatieve visserij met staand want. Doel van deze nadere regels is om de culturele historie in Zandvoort in stand te houden. Om voornoemde reden is aanpassing van de nadere regels wenselijk om het doel van de vrijstelling uit te voeren en voorrang te geven aan meldingen van inwoners van gemeente Zandvoort die een aantoonbare interesse hebben met de culturele historie van Zandvoort. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit bijvoorbeeld het hebben van een lidmaatschap van vereniging Oud Zandvoort, vrijwilliger zijn bij het museum of het in bezit hebben en/of incidenteel dragen van traditionele kleding e.d.

 

Voor recreatieve visserij met staand want worden de volgende gebieden aangewezen:

 • gedurende het gehele jaar tussen de Strandafgang Zuiderduin 7 en de grens met de gemeente Noordwijk.

 • in de periode van 1 oktober tot 15 april tussen de Strandafgang Barnaart 26 en de grens met de gemeente Bloemendaal;

   

Voor het bepalen van de gebieden is zoveel mogelijk rekening gehouden met andere activiteiten op het strand, zoals kitesurfen en het liggen en afvaren van vaartuigen.

 

Voor recreatieve visserij met staand want gelden de volgende nadere regels:

 • Vissers dienen zich te laten registreren uiterlijk 1 november voorafgaand aan het jaar waarvoor de registratie geldt;

 • Er geldt een voorrangsregeling voor het aanmelden;

 • Een maximum in te stellen van 20 personen die recreatief staand want mogen vissen;

 • Vissers moeten zich ieder kalenderjaar opnieuw melden;

21 VOORRANGSREGELING

 

Onderstaande volgorde wordt aangehouden voor meldingen in de periode van 1 januari t/m 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de registratie geldt.

 • 1.

  Meldingen van inwoners van gemeente Zandvoort (met een aantoonbare interesse met de culturele historie van Zandvoort die het afgelopen jaar ook toestemming hebben gekregen.

 • 2.

  Meldingen van inwoners van gemeente Zandvoort met een aantoonbare interesse met de culturele historie van Zandvoort.

 • 3.

  Meldingen van inwoners van gemeente Zandvoort zonder aantoonbareinteresse met de culturele historie van Zandvoort.

 • 4.

  Overige meldingen van mensen buiten gemeente Zandvoort wonen.

   

Een reactie naar aanleiding van de ontvangen meldingen zal worden verstuurd in de periode 15 november — 31 december voorafgaand aan het jaar waarvoor de registratie geldt.

2.2 SLOTBEPALINGEN

 

De aangepaste nadere regels 2017 vast te stellen en per 1 januari 2017 te laten ingaan.

Per 1 januari 2017 de bestaande nadere regels intrekken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders

Zandvoort 1 maart

De burgemeester, de secretaris