Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling compensatie vrijwilligers voor kosten aanvraag VOG.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling compensatie vrijwilligers voor kosten aanvraag VOG.
CiteertitelSubsidieregeling restitutie VOG 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpverklaring omtrent gedrag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Elburg/CVDR365720/CVDR365720_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-2017nieuwe regeling

17-10-2017

gmb-2017-183761

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling compensatie vrijwilligers voor kosten aanvraag VOG.

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 (ASV 2015)

besluit;

vast te stellen de Subsidieregeling compensatie vrijwilligers voor kosten aanvraag VOG.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. vrijwilligersorganisatie: een vrijwilligersorganisatie is een met naam en adres genoemd, formeel of informeel georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij de uitvoering van het primaire proces in hoofdzaak (meer dan 70%) door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers. De organisatie dient een algemeen nut of belang, heeft geen winstoogmerk en vermogen, en de activiteiten verstoren niet de concurrentieverhoudingen van de commerciële ondernemers. De vrijwilligersorganisatie is desgevraagd in staat verantwoording af te leggen over de uitgevoerde activiteiten en de besteding van verkregen middelen.

b. vrijwilliger: een vrijwilliger dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- er is geen sprake van een arbeidscontract tussen de vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie (de werkzaamheden worden niet beroepsmatig uitgevoerd);

- de vrijwilligersorganisatie waar de werkzaamheden voor worden uitgevoerd is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting (zoals een BV of NV) of daarvan is vrijgesteld;

- de vrijwilligersorganisatie waar de werkzaamheden voor worden uitgevoerd is een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Dit zijn sportverenigingen of -stichtingen, muziekgezelschappen, hobbyclubs en scoutinggroepen, of;

- de vrijwilligersorganisatie waar de werkzaamheden voor worden uitgevoerd is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit zijn kerkelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen die voor meer 90% het algemeen belang dienen.

c. vrijwilligerswerk: in het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor vrijwilligerswerk:

- het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang;

- het werk heeft geen winstoogmerk;

- het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan.

d. VOG: Verklaring Omtrent Gedrag.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op het restitueren van de kosten van de aanvraag VOG voor een vrijwilliger woonachtig in de gemeente.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de aanvrager van een VOG benodigd voor uitvoering van vrijwilligerswerk bij een in Elburg gevestigde vrijwilligersorganisatie.

Artikel 4. Aanvraag

De subsidie kan enkel worden aangevraagd door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG met bewijs van betaling.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal het legesbedrag voor het in behandeling nemen van de aanvraag VOG.

Artikel 6. Aanvullende weigeringsgronden

De subsidie wordt niet verleend als de vrijwilliger in aanmerking komt voor een kosteloze verstrekking van de VOG op grond van het tweede lid van artikel 1 van de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden. De vrijwilligersorganisatie kan in dit geval het initiatief nemen om op de beveiligde omgeving van de elektronische VOG-aanvraag (www.gratisvog.nl) de vrijwilliger aan te melden. De vrijwilliger kan de aanvraag afronden door met DigiD in te loggen op de beveiligde omgeving van de elektronische VOG-aanvraag.

Artikel 7. Slotbepalingen

  • 1.

    Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking in het Gemeenteblad.

  • 2.

    Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling restitutie VOG 2017.

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg,

in zijn vergadering van 17 oktober 2017

de burgemeester,

de secretaris,