Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Nadere regels Mantelzorgwaardering gemeente Schouwen-Duiveland 2017-2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Mantelzorgwaardering gemeente Schouwen-Duiveland 2017-2020
CiteertitelNadere regels Mantelzorgwaardering 2017-2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpMantelzog

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Schouwen-Duiveland/343390/343390_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2017Nieuwe regeling

09-05-2017

gmb-2017-169590

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Mantelzorgwaardering gemeente Schouwen-Duiveland 2017-2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland;

 

Overwegende dat:

op grond van artikel 16 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, het college nadere regels vaststelt voor de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers;

 

Gelet

• op het feit dat de inzet van mantelzorgers steun, erkenning en waardering verdient;

• dat deze waardering wordt vormgegeven door het beschikbaar stellen van een geldelijk bijdrage en een boeket bloemen;

 

besluit vast te stellen:

Nadere regels Mantelzorgwaardering 2017-2020.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

1. Alle begrippen in deze nadere regels, die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet Wmo 2015, de verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Schouwen-Duiveland 2015, het beleidsplan Wmo, Jeugd en Participatiewet 2015, bijhorende beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2017 en het beleidsplan Mantelzorgondersteuning 2017-2020.

2. Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Mantelzorg overstijgt in tijd en/of intensiteit het niveau van gebruikelijke hulp aan een persoon waarmee een sociale relatie bestaat.     

3. Gebruikelijke hulp: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de partner, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten (art. 1.1.1 Wmo 2015).

4. Zorgvrager: een natuurlijk persoon die onbetaald zorg krijgt van een mantelzorger.

5. Mantelzorger: een natuurlijk persoon die langdurig, op vrijwillige basis, onbetaald en niet in organisatieverband mantelzorg verleent aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, buur, vriend of kennis.

6. Dag van de Mantelzorg: jaarlijks is de Dag van de Mantelzorg op 10 november.

7. Doelgroep: de mantelzorgwaardering kan gegeven worden aan iedereen die aantoonbaar mantelzorg verleent aan een inwoner van de gemeente Schouwen-Duiveland. Voor de mantelzorgwaardering in combinatie met boeket dient de mantelzorger woonachtig te zijn in gemeente Schouwen-Duiveland.

 

Hoofdstuk 2 Blijk van waardering

Artikel 2 De inhoud van de waardering

1. Het college waardeert mantelzorgers met een geldbedrag per mantelzorger, aan te vragen door de zorgvrager, diens vertegenwoordiger of door de mantelzorger zelf.

2. De hoogte van de financiële tegemoetkoming is vastgesteld op maximaal € 75,- per kalenderjaar en wordt door de gemeente zo spoedig mogelijk, in december dan wel januari uitgekeerd op het rekeningnummer van de mantelzorger.

3. Maximaal kan er voor twee mantelzorgers een mantelzorgwaardering worden aangevraagd.

4. Het boeket bloemen in combinatie met een geldbedrag is alleen voor mantelzorger woonachtig in de gemeente Schouwen-Duiveland.

 

Artikel 3 Aanvraag procedure

1. Zorgvragers woonachtig in de gemeente Schouwen-Duiveland of hun vertegenwoordigers kunnen mantelzorger (s), die langdurig en intensief voor hen zorgt en voldoet aan de definitie zoals beschreven in artikel 1 lid 1.5 van deze beleidsregels aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg van SMWO Schouwen-Duiveland.

2. Steunpunt Mantelzorg maakt de regeling bekend bijvoorbeeld bij huisartsenposten, zorgaanbieders, dorpsraden, kerken en het onderwijs. Steunpunt Mantelzorg vraagt aan de samenwerkende netwerkpartners/organisaties om deze regeling ook via hun eigen communicatiekanalen verder te verspreiden, langs de vindplaatsen van leef- en zorgpad van mantelzorgers.

3. De aanmelding voor de financiële tegemoetkoming mantelzorgwaardering, in combinatie met een boeket, vind plaats in september tot 1 november van het desbetreffend kalenderjaar. Aanmelding kan zowel telefonisch en/of via de website van SMWO Schouwen-Duiveland. Deze waardering geldt alleen voor mantelzorgers woonachtig in de gemeente Schouwen-Duiveland.

4. Steunpunt Mantelzorg registreert de aanmelding en gegevens van de mantelzorgers in het registratiesysteem en controleert of er geen sprake is van meerdere aanvragen per mantelzorger.

5. Deze registratiegegevens kunnen worden gebruikt om mantelzorgers te informeren over mogelijkheden voor ontmoeting, informatie, advies, deskundigheidsbevordering en verlichting van taken van mantelzorgers voor mantelzorgers.

6. Het boeket, inclusief de aanvraagkaart mantelzorgwaardering, wordt op de Dag van de Mantelzorg verstrekt, te weten op 10 november. Indien datum van 10 november in een weekend valt, dan zal de mantelzorgwaardering plaatsvinden op de werkdag ervoor of erna.

7. Indien de aanvraagkaart mantelzorgwaardering vanaf 10 november tot en met 10 december van het desbetreffend kalenderjaar wordt ingediend, komt de aanvrager enkel in aanmerking voor de financiële tegemoetkoming. De aanvraagkaart mantelzorgwaardering kan vanaf 10 november in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland worden opgehaald.

8. Een mantelzorger, woonachtig buiten de gemeente Schouwen-Duiveland, die zorgt voor een inwoner van de gemeente Schouwen-Duiveland, kan ook gebruik maken van de financiële tegemoetkoming mantelzorgwaardering van de gemeente Schouwen-Duiveland.

9. De blijk van waardering dient elk jaar opnieuw te worden aangevraagd.

10. Steunpunt Mantelzorg draagt zorg voor alle voorbereidende en coördinerende werkzaamheden voor, rondom en op de Dag van de Mantelzorg, de evaluatie en afrondende werkzaamheden op logistiek, communicatief en financieel gebied naar crediteuren en gemeente.

11. De gemeente draagt zorg voor een tijdige aanlevering van de mantelzorgwaarderingskaarten in de antwoord enveloppen en de administratieve en financiële afwikkeling ten behoeve van de mantelzorger (s).

12. De gemeente houdt de verantwoordelijkheid over de rechtmatigheid van de aanvraag en het al dan niet toekennen van de mantelzorgwaardering.

 

Artikel 4 Budgetplafond

1. Mantelzorgwaardering wordt maximaal ten hoogte van het vastgestelde jaarlijks beschikbare budget verstrekt.

2. Indien het totaal aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, dan kan het college besluiten om de datum waarop de volledige aanvraag is ingediend, bepalend te laten zijn voor het al dan niet toekennen van de mantelzorgwaardering.

 

Artikel 5 Weigeringsgronden

De mantelzorger komt niet in aanmerking voor de mantelzorgwaardering:

1. als er sprake is van gebruikelijke hulp ( bijvoorbeeld huishoudelijke en administratieve werkzaamheden ) verricht door partner en/of inwonende kinderen;

2. als zijnde (zorg)vrijwilliger, tenzij men naast hun vrijwillige inzet tevens mantelzorger is volgens de onderhavige regeling.

 

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

Het college kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 7 Inwerkingtreding en intrekken oude regeling

Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de ‘Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Schouwen-Duiveland 2015’.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als ‘Nadere regels Mantelzorgwaardering 2017-2020’.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland in de collegevergadering gehouden van 9 mei 2017

G.C.G.M. Rabelink, M.K. van den Heuvel

Burgemeester, Gemeentesecretaris