Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Verordening Cameratoezicht Hengelo 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cameratoezicht Hengelo 2017
CiteertitelVerordening Cameratoezicht Hengelo 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpCameratoezicht
Externe bijlagenCameratoezicht 2017 - Locaties camera's Cameratoezicht 2017 Gebied en locaties binnenstad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2017nieuwe regeling

20-06-2017

gmb-2017-147924

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cameratoezicht Hengelo 2017

De raad der gemeente Hengelo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2017, nummer 2042980;

besluit:

vast te stellen de volgende

Verordening Cameratoezicht Hengelo 2017

 

 

Artikel 1: Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: de Gemeentewet;

 • b.

  Openbare plaats: een plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek. Onder openbare plaats wordt niet begrepen een gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet.

 

Artikel 2 Doel van het cameratoezicht

 • 1.

  Het cameratoezicht heeft als doel de handhaving van de openbare orde, zoals verwoord in artikel 151c Gemeentewet.

 • 2.

  In het kader van die handhaving heeft het cameratoezicht als nevendoel: de identificatie en vervolging van verdachten van strafbare feiten door de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten.

 

Artikel 3: Plaatsing camera’s

 • 1.

  De raad geeft de burgemeester hierbij de bevoegdheid om, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten tot plaatsing van vaste en flexibele camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde openbare plaatsen worden middels afzonderlijk besluit door de burgemeester aangewezen.

 • 3.

  De burgemeester informeert terstond na het nemen van het besluit als bedoeld in lid 1 en lid 2 de gemeenteraad over de inhoud van het besluit alsmede de redenen welke tot dat besluit hebben geleid.

 • 4.

  De burgemeester kan besluiten de bevoegdheid, als bedoeld in het eerste lid, eveneens ten aanzien van elke andere openbare plaats, indien dit noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde, in te zetten.

 • 5.

  De overige bepalingen van artikel 151c Gemeentewet blijven onverminderd van toepassing.

 

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Cameratoezicht Hengelo 2017.

 

 

Aldus gedaan door de raad der gemeente Hengelo

in zijn openbare vergadering van 20 juni 2017

de griffier,

de voorzitter,