Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Verordening, regelende het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente Leusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening, regelende het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente Leusden
CiteertitelVerordening, regelende het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente Leusden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening, regelende het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente Leusden zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 29 juni 1989, nr. 89-105, is ingetrokken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-1992nieuwe regeling

02-07-1992

Leusderkrant

92-103

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening, regelende het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente Leusden

De raad van de gemeente Leusden;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 19 mei 1992, nr. 92-103;

besluit:

 • 1.

  De verordening, regelende het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente Leusden zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 29 juni 1989, nr. 89-105, in te trekken;

 • 2.

  Vast te stellen de volgende verordening;

Verordening, regelende het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente Leusden.

Artikel 1

 • 1.

  In gesteld wordt een erepenning van de gemeente Leusden, uitgevoerd in brons.

 • 2.

  De penning vertoont aan de voorzijde een boom waarvan de kruin zich in de bovenste helft van de cirkel bevindt en de stam met zijn vertakte wortels in de andere helft van de cirkel. Op de achtergrond zijn de zandvlakten en het zo typisch landschappelijke element van deze streek, namelijk de coulissen, zichtbaar.

 • De penning vertoont aan de achterzijde een zich ontwikkelende spiraal welke uitloopt in de tekst LEUSDEN.

Artikel 2

De toekenning van de erepenning geschiedt bij besluit van het college. Het college informeert de raad omtrent het besluit tot toekenning van de erepenning.

Artikel 3

De erepenning wordt uitsluitend in zeer bijzondere gevallen toegekend en wel:

Als blijk van grote erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen van de gemeente als aan niet-ingezetenen en rechtspersonen, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 4

Bij uitreiking van een toegekende erepenning wordt aan de begiftigde, als bewijs van verleende onderscheiding een oorkonde uitgereikt, waarvan het model door burgemeester en wethouders is vastgesteld.

Artikel 5

 • 1.

  Van elke toekenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register dat de naam ‘’Ereboek van de gemeente Leusden’’ draagt.

 • 2.

  In dit register worden behalve de naam, datum en plaats van geboorte, en woonplaats van de begiftigde, tevens vermeld datum en redenen, welke tot toekenning van de erepenning hebben geleid.

Artikel 6

 • 1.

  Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan het college de aan een begiftigde verleende onderscheiding intrekken.

 • 2.

  Aan de betrokkene wordt hiervan mededeling gedaan. Hij is verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving de hem uitgereikte erepenning met bijbehorende oorkonde aan burgemeester en wethouders terug te zenden.

 • 3.

  Van de intrekking wordt een aantekening gemaakt.

Artikel 7

Aan de toekenning van de erepenning kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen andere verplichtingen verbonden dan die in artikel 6 zijn vermeld.

Artikel 8

De verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar vaststelling.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Leusden op 2 juli 1992

Burgemeester en wethouders van Leusden,

De secretaris, De burgemeester,

Drs. P. van Elteren Mr. A. Panis