Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

BELEIDSREGEL CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS HEERLEN 2017-2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBELEIDSREGEL CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS HEERLEN 2017-2020
CiteertitelBeleidsregel Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs 2017-2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpcultuureducatie primair onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2017-07-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-201701-08-2020Nieuwe regeling, vervangt obm- BWV-13000457

11-07-2017

gmb-2017-126725

OBM-17000872

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGEL CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS HEERLEN 2017-2020

Artikel 1 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op een door het college te verstrekken geldelijke bijdrage aan een onderwijsstichting ten behoeve van de deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs.

 

Artikel 2 Subsidiabele kosten

Voor subsidiëring op grond van deze regeling komen in aanmerking de kosten voor deelname van een in Heerlen gevestigde school voor primair onderwijs aan PIT (PIT is het vierjarig programma voor cultuureducatie dat door Schunck wordt uitgevoerd).

 

Artikel 3 Hoogte subsidie

1. De per schooljaar te verstrekken subsidie bedraagt € 4,00 per op de betreffende school ingeschreven leerling.

2. Voor de bepaling van het in eerste bedoelde aantal leerlingen geldt de peildatum 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar van de aanvraag.

 

Artikel 4 Aanvragen

1. Aanvragen worden ingediend voor 1 december van het betreffende schooljaar.

2. Er kan niet met terugwerkende kracht subsidie worden aangevraagd.

3. De aanvraag moet worden vergezeld van een begroting waaruit minimaal de inzet van de eigen middelen uit de prestatiebox blijkt, aangevuld met de aangevraagde subsidievragen zijn ingezet voor PIT.

4. De aanvraag moet vergezeld worden van een bewijs van deelname aan PIT.

 

Artikel 5 Subsidieplafond

Voor deze regeling geldt per schooljaar een subsidieplafond als bedoeld in artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht van € 15.000,00. Bij overschrijding van het beschikbare budget wordt een voor elke aanvrager gelijk luidend algemeen kortingspercentage toegepast.

 

Artikel 6 Intrekking oude regeling

De Beleidsregel cultuureducatie in het primair onderwijs 2013-2016 wordt ingetrokken.

 

Artikel 7 Geldigheidsduur

Deze beleidsregel is geldig tot en met schooljaar 2019-2020.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregel subsidie cultuureducatie met kwaliteit in het primair onderwijs Heerlen 2017-2020.

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 11 juli 2017.

 

de wnd. gemeentesecretaris,

drs. D. Schipperheijn

de burgemeester,

R.K.H. Krewinkel