Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Goirle 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Goirle 2017
CiteertitelVerordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Goirle 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpdoelmatigheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2017nieuwe regeling

11-07-2017

gmb-2017-122701

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Goirle 2017

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen dan wel het bereiken van zoveel mogelijk resultaat met de beschikbare middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoek frequentie

Het college onderzoekt de doelmatigheid en/of doeltreffendheid op een door het college nader te bepalen moment, afhankelijk van de gewenste aandacht voor een bepaald onderwerp.

Artikel 3. Onderzoeksplan

Het college informeert de Raad over een onderzoeksplan op het moment dat er vanuit het college de behoefte is ontstaan een onderzoek uit te voeren.

In het onderzoeksplan wordt globaal aangegeven:

 • 1.

  Object van onderzoek

 • 2.

  De reikwijdte van het onderzoek

 • 3.

  De onderzoeksmethode

 • 4.

  Doorlooptijd van het onderzoek

Artikel 4. Voortgang onderzoek

Het college rapporteert in de bedrijfsvoering paragraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van het onderzoek.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van het onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Deze rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbetering.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van het onderzoek stelt het college, indien nodig, een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

De verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Goirle, zoals deze is vastgesteld op 28 oktober 2003, wordt gelijktijdig ingetrokken.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Goirle 2017 .

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 11-7-2017.

, de burgemeester

, de griffier