Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Beleidsregel vreugdevuren 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel vreugdevuren 2017
CiteertitelBeleidsregel vreugdevuren 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dordrecht/CVDR337918/CVDR337918_4.html
 2. artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-201716-10-2019Nieuwe regeling

06-06-2017

gmb-2017-116285

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel vreugdevuren 2017

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gelet op:

 • artikel 5:34 Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (APV);

 • artikel 1:3, lid 4 Algemene wet bestuursrecht;

 • titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

 • op grond van artikel 5.34, lid 1 APV het verboden is in de open lucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben;

 • op grond van artikel 5.34, lid 1 APV het verbod niet geldt voor zover het betreft:

  • a.

   verlichting door middel van kaarsen en fakkels en dergelijke; of

  • b.

   sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand en deze vuren op eigen terrein zonder openbaar karakter branden; of

  • c.

   vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert;

 • op grond van artikel 5.34, lid 3 APV het college van dit verbod ontheffing kan verlenen;

 • het college de organisatie van zo'n vreugdevuur zelf in de hand wil houden,

 • bewoners daarom het college kunnen vragen om een vreugdevuur in hun wijk te organiseren;

 • het college vervolgens na binnenkomst van een dergelijk verzoek – als organisator - een ontheffing hiervoor zal aanvragen;

 • ter bescherming van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu – een gewijzigde beleidsregel ten aanzien van het gebruik van de hiervoor genoemde ontheffingsbevoegdheid wil vaststellen;

 • het college de ontheffingsaanvraag beoordeelt met in achtneming van deze beleidsregel;

 • naar aanleiding van de negatieve ervaringen met het vreugdevuur van de jaarwisseling 2016-2017 in de wijk Krispijn geen ontheffing voor de organisatie van een vreugdevuur in die wijk zal worden verleend;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende

Beleidsregel inzake het gebruik van de bevoegdheid ex artikel 5:34, lid 3 APV om ontheffing te verlenen van het verbod als omschreven in artikel 5:34, lid 1 Algemene plaatselijke verordening Dordrecht

Artikel 1  

Een of meer burgers kunnen het college vragen om een vreugdevuur voor de jaarwisseling te organiseren in hun wijk.

Artikel 2  

 • 1.

  Ten behoeve van zo'n vreugdevuur vraagt het college voor zichzelf een ontheffing, als genoemd in artikel 5:34 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Dordrecht aan.

 • 2.

  Het college verleent een ontheffing ten behoeve van een vreugdevuur niet aan derden.

 • 3.

  Het college verleent per jaar voor maximaal twee vreugdevuren ontheffing.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, verleent het college per jaar maximaal één ontheffing per wijk.

 • 5.

  Het college verleent geen ontheffing voor een vreugdevuur in de wijk Krispijn.

Artikel 3  

De voorbereidingen voor, de uitvoering en het opruimen van het vreugdevuur, waarvoor een ontheffing als bedoeld in het vorige lid wordt verleend, worden door het college op kosten van de gemeente verzorgd.

Artikel 4  

De beleidsregel vreugdevuren, vastgesteld op 27 september 2016, wordt ingetrokken.

Artikel 5  

Dit collegebesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 6  

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel vreugdevuren 2017".

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 juni 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan P.A.C.M. van der Velden