Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling verbindende, innovatieve en experimentele activiteiten Elburg 2017.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling verbindende, innovatieve en experimentele activiteiten Elburg 2017.
CiteertitelSubsidieregeling Verbindende, innovatieve en experimentele activiteiten Elburg 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2017nieuwe regeling

27-06-2017

gmb-2017-112811

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling verbindende, innovatieve en experimentele activiteiten Elburg 2017.

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015

besluit vast te stellen de: Subsidieregeling verbindende, innovatieve en experimentele activiteiten Elburg 2017.

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten voor en/of door inwoners van de gemeente Elburg met een verbindend, innovatief en/of experimenteel karakter.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon of aan particulieren die gezamenlijk een activiteit uitvoeren die past onder de in lid twee genoemde omschrijving.

Artikel 4 Kosten en hoogte

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking de redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel twee.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag.

 • 3.

  De subsidie bedraagt vijftig procent van de te maken kosten als bedoeld in lid 1 met een maximum van € 500,-

Artikel 5 Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 6 Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder f, van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 kan subsidieverlening worden geweigerd als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De “Subsidieregeling Innovatieve en experimentele activiteiten Elburg 2015” wordt ingetrokken per datum inwerkingtreding van deze regeling.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Verbindende, innovatieve en experimentele activiteiten Elburg 2017”.

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg in zijn vergadering van 27 juni 2017.

De burgemeester,

H. Dijksma,

De secretaris,

J.K.C. van der Jagt.