Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Instellingsbesluit commissie naamgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit commissie naamgeving
CiteertitelInstellingsbesluit commissie naamgeving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84 
 2. Verordening naamgeving en nummering

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2005nieuwe regeling

28-06-2005

Leusder Krant, onbekend

2005/3873

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit commissie naamgeving

Het college van de gemeente Leusden;

gezien het advies, nummer 2005/3873;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

overwegende

dat de Modelverordening commissie straatnaamgeving uit 1995 op 26 mei 2003 is vervangen door het Modelinstellingsbesluit commissie naamgeving. Dat het uit dien hoofde aanbeveling verdient de Verordening commissie straatnaamgeving aan te passen;

besluit:

het navolgende “Instellingsbesluit commissie naamgeving” vast te stellen:

Artikel 1 De commissie

Er is een commissie die adviseert aan het college over de naamgeving van de openbare ruimte, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2 Taak

De Commissie brengt, indachtig de door het college vastgestelde beleidsregels, gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college over:

 • a.

  het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen van namen;

 • b.

  de verdeling van de woonplaatsen in wijken en buurten en zonodig aangevuld met nummers, letters of namen;

 • c.

  het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelijke bouwwerken.

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De Commissie bestaat ten minste uit:

  • a.

   een geschiedkundige;

  • b.

   een neerlandicus;

  • c.

   een gemeentearchivaris;

  • d.

   een beheerder van het gemeentelijk adressenbestand.

 • 2.

  Het college wijst plaatsvervangende leden aan.

 • 3.

  De leden en plaatsvervangend leden worden door het college benoemd.

 • 4.

  Het lid dat de hoedanigheid verliest op grond waarvan het lid van de Commissie is, treedt op dat moment af als commissielid.

 • 5.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de Commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

 • 6.

  Een lid van het college kan als toehoorder vragen stellen of opmerkingen maken over de aan de orde zijnde agendapunten.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1.

  De Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter heeft in de Commissie stemrecht.

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  Het college wijst de ambtelijk secretaris en de plaatsvervangend ambtelijk secretaris van de Commissie aan.

 • 2.

  De secretaris is geen lid van de Commissie.

 • 3.

  De secretaris dient de Commissie desgevraagd van advies.

Artikel 6 Tekenen van stukken

De stukken van de Commissie worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 7 Deskundigen

De voorzitter is bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de Commissie.

Artikel 8 Werkwijze

 • 1.

  De Commissie komt bijeen: a wanneer de voorzitter dit nodig acht; of b op verzoek van het college.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 3.

  De Commissie vergadert slechts als ten minste vier leden, onder wie de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4.

  Besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. De secretaris heeft een adviserende stem.

 • 5.

  De Commissie vergadert en besluit in het openbaar.

 • 6.

  Het advies van de Commissie aan het college bevat voorzover relevant de zienswijzen van de leden van de Commissie.

Artikel 9 Slotbepalingen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de voorzitter van de Commissie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2005.

de secretaris, de voorzitter,

Mr. M.N.J. Broers Drs. C.J.G.M. de Vet