Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening commissie kunst en cultuur gemeente Goirle 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening commissie kunst en cultuur gemeente Goirle 2017
CiteertitelVerordening commissie kunst en cultuur gemeente Goirle 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpkunst en cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2017nieuwe regeling

07-03-2017

gmb-2017-40414

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening commissie kunst en cultuur gemeente Goirle 2017

Artikel 1 Begrippen

Commissie: Commissie Kunst & Cultuur gemeente Goirle.

Gemeente: de gemeente Goirle, bestaande uit de kernen Goirle en Riel.

Raad: de raad van de gemeente Goirle

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle

Artikel 2 Taken van de commissie kunst en cultuur

De commissie kunst en cultuur (hierna te noemen: commissie) heeft tot taak:

 • a.

  Gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan het college van burgemeester en wethouders over kunst en cultuur in de openbare ruimte.

 • b.

  Het stimuleren en ondersteunen van culturele evenementen in de gemeente, waar mogelijk in samenwerking met andere partijen.

 • c.

  Het initiëren en uitwerken van ideeën voor exposities in het gemeentehuis en eventueel andere locaties.

 • d.

  Het adviseren over een kunstopdracht voor wat betreft de opdrachtformulering, (een) mogelijke kunstenaar(s), de kwaliteit van het kunstwerk en de locatie voor plaatsing van het kunstwerk.

 • e.

  Het adviseren over aangeboden kunst in de openbare ruimte voor wat betreft kwaliteit en de locatie voor plaatsing van het kunstwerk.

Artikel 3 Samenstelling

1. De commissie bestaat uit maximaal zes leden.

2. De voorzitter van de commissie is door de commissie uit haar midden gekozen.

3. De wethouder cultuur is adviseur van de commissie en is geen lid van de commissie.

4. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris in de persoon van een door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar van de gemeente Goirle.

5. De secretaris is geen lid van de commissie.

Artikel 4 Benoeming

 • 1.

  De leden van de commissie worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders en hebben aantoonbaar kennis op het gebied van kunst en cultuur.

 • 2.

  Leden van de commissie worden aangesteld voor een termijn van vier jaren.

 • 3.

  Door de commissie wordt een rooster van aftreden opgesteld.

 • 4.

  Aftredende leden kunnen ten hoogste voor vier jaren worden herbenoemd.

 • 5.

  Het college kan één of meer leden tussentijds ontslaan.

 • 6.

  In de invulling van tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De voorzitter bepaalt dag, tijdstip en plaats van de vergadering.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie worden in het openbaar gehouden.

 • 3.

  De leden van de commissie krijgen ten minste vijf dagen voor de vergadering hiervoor een uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken.

 • 4.

  De commissie kan slechts vergaderen wanneer ten minste vier leden aanwezig zijn.

 • 5.

  De secretaris maakt een verslag van de vergaderingen.

Artikel 6 Adviezen

 • 1.

  Een met argumenten omkleed advies van de commissie moet door tenminste vier commissieleden worden onderschreven.

 • 2.

  Een advies van de commissie wordt door de voorzitter en secretaris aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding wordt de 'Verordening commissie kunst en cultuur 2015', zoals deze is vastgesteld op 3 november 2015, ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening commissie kunst en cultuur gemeente Goirle 2017'.

Artikel 9 Nadere regels

 • a.

  Het college is bevoegd om nadere regels te stellen als dit wenselijk wordt geacht.

 • b.

  Het college is bevoegd om voor de werkzaamheden van de leden van de commissie een (vrijwilligers)vergoeding toe te kennen en stelt hiertoe de hoogte van de vergoeding en nadere regels vast.

Aldus besloten door de gemeenteraad van de gemeente Goirle in haar vergadering van 7 maart 2017,

Gemeenteraad van de gemeente Goirle,

de griffier, de burgemeester,

Berry van 't Westeinde Mark van Stappershoef