Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende Aanwijzing locatie voor zonnepark buitengebied Menterwolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende Aanwijzing locatie voor zonnepark buitengebied Menterwolde
CiteertitelAanwijzing locatie voor zonnepark buitengebied Menterwolde
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageAangewezen locatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-201723-03-2017nieuwe regeling

07-03-2017

prb-2017-1117

678204

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende Aanwijzing locatie voor zonnepark buitengebied Menterwolde

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 7 maart 2017, nr. A. 14, zaaknummer 678204, het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

Overwegende dat:

 

 • -

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde ons bij brief van 27 februari 2017 hebben verzocht om een landstrook van ca. 50 ha tussen het J.G. Wildervanckkanaal, de spoorlijn Veendam-Zuidbroek en de Duurkenakker aan te wijzen, zoals weergegeven in de bij hun brief behorende integrale gebiedsvisie, voor het plaatsen van een zonnepark voor een periode van maximaal 30 jaar;

   

 • -

  In artikel 2.42.1, eerste lid, van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 (hierna: verordening) is bepaald dat een bestemmingsplan niet voorziet in de plaatsing van zonneparken;

   

 • -

  In artikel 2.42.1, tweede lid, onder e van de verordening is bepaald dat in afwijking van het eerste lid burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3, j°. artikel 2.23, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kunnen afwijken van een bestemmingsplan of beheersverordening voor het plaatsen van zonneparken voor een periode van maximaal 30 jaar op door ons, op basis van een gemeentelijke, integrale gebiedsvisie aangewezen locaties. Aan de omvang, situering en inrichting van het zonnepark dient ingevolge het derde lid van artikel 2.42.1 van de verordening een inrichtingsplan ten grondslag te liggen waarbij in ieder geval rekening is gehouden met achtereenvolgens:

   

  • a.

   de historisch gegroeide landschapsstructuur;

  • b.

   de afstand tot andere ruimtelijke elementen;

  • c.

   een evenwichtige ordening en in de omgeving passende maatvoering en vormgeving van de voorzieningen voor de opwekking van zonne-energie.

 

 • -

  Aan het verzoek de gebiedsvisie ‘2017 02 28 MWolde_zoekloc zonneparken_def (d.d. 28 februari 2017)' ten grondslag ligt;

 

 • -

  Wij met de locatiekeuze op basis van deze gebiedsvisie instemmen. Tevens achten wij van belang dat mogelijkheden worden geboden aan omwonenden om te participeren in de ontwikkeling en opbrengst van het zonnepark;

 

 • -

  Wij, gelet op het voorgaande, concluderen dat in dit geval is voldaan aan de voorwaarden op grond waarvan een locatie in het buitengebied kan worden aangewezen voor het plaatsen van een tijdelijk zonnepark.

 

Gelet op artikel 2.42.1, tweede lid onder e, van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016;

Besluiten:

     

Aan te wijzen de locatie aan de Duurkenakker bij Muntendam voor het plaatsen van een zonnepark voor een periode van maximaal 30 jaar, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

 

Groningen, 7 maart 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

H.J. Bolding, secretaris.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaar kan schriftelijk worden ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Tevens kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Gelet op jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (zie bijvoorbeeld de uitspraak van9 juli 2014, zaaknummer 201309065/1/R4) lijkt de kring van belanghebbenden bij het besluit beperkt te zijn

 

 

Deze kaart behoort bij en maakt onderdeel uit van het besluit van Gedeputeerde Staten van 7 maart 2017, A.14, zaaknummer 678204.