Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Uitvoeringsregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Rijssen-Holten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Rijssen-Holten 2017
CiteertitelUitvoeringsregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Rijssen-Holten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rijssen-Holten/CVDR395085/CVDR395085_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-201701-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

09-01-2017

gmb-2017-34684

D2016 052 572

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Rijssen-Holten 2017

Op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten 2016 stelt het college van burgemeester en wethouders de nadere regels Huishoudelijke Hulp Toelage Rijssen-Holten 2017 vast.

Regel 1 Doel

Het doel van deze regeling is het behoud van werkgelegenheid voor aanbieders van huishoudelijke ondersteuning door cliënten de gelegenheid te geven extra huishoudelijke ondersteuning in te huren.

Regel 2 Omschrijving

 • 1.

  Onder zorgaanbieder wordt verstaan:

  • a.

   een van de zorgaanbieders die diensten op het gebied van Huishoudelijke Ondersteuning aanbiedt, en met wie een contract is afgesloten in het aanbestedingstraject van Samen14

  • b.

   personen of organisaties die huishoudelijke ondersteuning middels PGB aanbieden of op dit terrein bemiddelen.

 • 2.

  Onder cliënt wordt verstaan: een inwoner van de gemeente Rijssen-Holten:

  • a.

   met een indicatie Huishoudelijke Ondersteuning, of

  • b.

   die als mantelzorger (dreigend) overbelast is.

Regel 3  

 • 1.

  Cliënten krijgen de gelegenheid om aanvullende uren Huishoudelijke Ondersteuning in te kopen bij een zorgaanbieder.

 • 2.

  De in te zetten activiteiten zijn afhankelijk van de doelgroep:

  • a.

   Voor cliënten met een indicatie Huishoudelijke Ondersteuning zijn de activiteiten aanvullend op het beschikte resultaat

  • b.

   Voor andere cliënten zijn alle huishoudelijke activiteiten mogelijk.

 • 3.

  Er is geen ander maximum aan het aantal in te kopen uren HHT dan het budgetplafond voor het lopende jaar.

 • 4.

  De gemeente stelt per uitgevoerd uur Huishoudelijke Ondersteuning de volgende tarieven beschikbaar:

  • a.

   Voor aanbieders middels Zorg in Natura € 16,45

  • b.

   Voor cliënten die HHT inkopen middels Persoonsgebonden Budget € 11,03

  • c.

   Voor cliënten die HHT inkopen middels PGB-alfa: € 9,15

 • 5.

  Per uur HHT betaalt de cliënt een eigen bijdrage van € 5,- aan de aanbieder of hoogt het PGB-budget hiermee op.

 • 6.

  Het Rijk maakt de middelen voor Huishoudelijke Hulp Toelage in 2017 structureel. Voor de gemeente Rijssen-Holten betekent dit een bedrag van circa € 80.000,- in 2017.

Regel 4 Zorg in Natura

 • 1.

  Een cliënt die gebruik wil maken van HHT via Zorg in Natura kan dit aangeven bij zijn/haar zorgaanbieder.

 • 2.

  De zorgaanbieder en de cliënt maken afspraken over de manier waarop en wanneer de extra uren worden gebruikt.

 • 3.

  De zorgaanbieder factureert de gemeente voor de gemeentelijke bijdrage en de cliënt voor de eigen bijdrage.

 • 4.

  De gemeente ontvangt een uitgesplitste factuur met per cliënt ten minste informatie over de periode en het aantal uren dat is afgenomen.

Regel 5 Persoonsgebonden Budget

 • 1.

  Cliënten die een geldige Wmo indicatie Huishoudelijk Ondersteuning middels PGB hebben en gebruik willen maken van HHT bij een PGB aanbieder kunnen dit aanvragen door het

 • 2.

  De cliënt en zorgaanbieder maken afspraken over de manier waarop en wanneer de uren HHT worden gebruikt.

 • 3.

  De cliënt declareert uitgevoerde werkzaamheden voor HHT bij de gemeente middels het declaratieformulier dat de gemeente aanbiedt.

 • 4.

  De cliënt betaalt de zorgaanbieder.

 • 5.

  De gemeente toetst de declaratie en betaalt bij akkoord de declaraties aan de cliënt.

Regel 6 Mantelzorgers

 • 1.

  Mantelzorgers die zich overbelast voelen in hun mantelzorgtaak, kunnen gebruik maken van HHT voor hun eigen huishouden, om hen te ontlasten en daarmee de mantelzorg langer / beter vol te houden.

 • 2.

  In het contact met de SVTO wordt bepaald of Huishoudelijke Ondersteuning een nuttige ondersteuning is om de mantelzorgtaak beter en/of langer vol te houden.

 • 3.

  Mocht dat zo zijn, dan verwijst SVTO de mantelzorger naar de aanbieders van HHT middels Zorg in Natura. Daarnaast meldt SVTO de gemeente dat betrokken mantelzorger HHT kan gebruiken (via zorgloket@rijssen-holten.nl).

 • 4.

  De mantelzorger en zorgaanbieder maken afspraken over de manier waarop en wanneer de uren HHT worden gebruikt.

Regel 7  

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of neemt zij de nodige beslissingen.

Regel 8  

Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Rijssen-Holten 2017.

Regel 9  

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug vanaf 1 januari 2017 en wordt met ingang van 1 januari 2018 ingetrokken.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 9 januari 2017.

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester.