Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Besluit van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GBLT houdende regels op het gebied van kwijtscheldig Besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GBLT houdende regels op het gebied van kwijtscheldig Besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017
CiteertitelBesluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 67 lid 2 IW
 2. art. 123 lid 3 Wschw
 3. art. 123 lid 4 Wschw
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-201701-01-2017nieuwe regeling

18-01-2017

bgr-2017-148

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GBLT houdende regels op het gebied van kwijtscheldig Besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn (hierna: GBLT);

 

Overwegende dat het gelet op de samenwerking op het gebied van de kwijtschelding met de gemeenten, Steenwijkerland, Westerveld, Meppel, Staphorst, Zwartewaterland, Midden-Drenthe, De Wolden, Hoogeveen, Ommen, Hardenberg, Emmen, Coevorden, Heerde, Hattem, en het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente wenselijk is om alle gegevens te verstrekken welke nodig zijn t.b.v. het uitvoeren van de kwijtschelding;

 

Gelet op:

 

 • -

  Artikel 67, lid 2 van de Invorderingswet 1990;

 • -

  Artikel 123, lid 3 onder a van de Waterschapswet;

 • -

  Artikel 123, lid 4 van de Waterschapswet;

 • -

  Artikel 20, lid 9 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2014

   

BESLUIT

Vast te stellen het ‘Besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017’:

Artikel 1  

 • 1.

  Het is de ambtenaar belast met de invordering van GBLT toegestaan om aan de ambtenaar belast met de invordering van de kwijtschelding met de gemeenten, Steenwijkerland, Westerveld, Meppel, Staphorst, Zwartewaterland, Midden-Drenthe, De Wolden, Hoogeveen, Ommen, Hardenberg, Emmen, Coevorden, Heerde, Hattem, en het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente de gegevens te verstrekken die benodigd zijn om te toetsen of een belastingschuldige van GBLT in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Artikel 2  

Ten aanzien van de gegevensverstrekking als bedoeld in artikel 1 gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  De ambtenaren belast met de invordering van de kwijtschelding met de gemeenten, Steenwijkerland, Westerveld, Meppel, Staphorst, Zwartewaterland, Midden-Drenthe, De Wolden, Hoogeveen, Ommen, Hardenberg, Emmen, Coevorden, Heerde, Hattem, en het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente mogen de door de ambtenaar belast met de invordering van GBLT verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken om te toetsen of een belastingschuldige van GBLT in aanmerking komt voor kwijtschelding.

 • b.

  De onder a genoemde ambtenaren mogen de gegevens niet aan een ander bestuursorgaan binnen de kwijtschelding met de gemeenten, Steenwijkerland, Westerveld, Meppel, Staphorst, Zwartewaterland, Midden-Drenthe, De Wolden, Hoogeveen, Ommen, Hardenberg, Emmen, Coevorden, Heerde, Hattem, en het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente of aan derden verstrekken, tenzij een wettelijke bepaling hiertoe verplicht.

Artikel 3  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als het ‘Besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017’.

Aldus besloten in de vergadering van 18 januari 2017.

Drs M.A. van Helden

Directeur GBLT

B.J. Bussink

Voorzitter dagelijks bestuur GBLT