Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2017
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpafvalstoffen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Goirle/CVDR17098/CVDR17098_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201701-01-2018nieuw uitvoeringsbesluit

07-02-2017

gmb-2017-27556

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2017

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan, onder:

 • a.

  verordening: de "Afvalstoffenverordening van de gemeente Goirle 2009";

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak of minicontainer ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Goirle;

 • e.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen afdeling BAT van de gemeente Tilburg.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   La Poubelle, gevestigd te Tilburg, voor de inzameling van herbruikbaar grof huishoudelijk restafval en de andere componenten van huishoudelijk afval;

  • b.

   Van Gansewinkel bv, gevestigd te Rucphen voor de inzameling van luierafval;

  • c.

   afdeling BAT van de gemeente Tilburg voor de inzameling van Plastic en Metalen verpakkingen en Drankkarons (PMD);

  • d.

   tot 1 juli 2017 Peute, gevestigd te Dordrecht, voor de inzameling van oud papier en karton;

  • e.

   vanaf 1 juli 2017 tot 1 januari 2018 afdeling BAT van de gemeente Tilburg, voor de inzameling van papier en karton;

  • f.

   Harmonie Muziek en Vriendschap, gevestigd te Riel, voor ondersteuning van de onder lid d. en lid e. genoemde inzamelaars in de kern Riel;

  • g.

   Jaarlijks door de gemeente aan te wijzen charitatieve instelling voor de inzameling van textiel.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

 • 1.

  De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

  • a.

   groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld, zoals nader omschreven op de gemeentelijke website en de Afvalapp;

  • b.

   klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

  • c.

   glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potjes en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van nagellakflesjes;

  • d.

   oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat niet vervuild is met andere afvalfracties;

  • e.

   kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de "Raamovereenkomst verpakkingen", kan samen met metalen verpakkingen en drankkartons genoemd onder f en g worden aangeboden;

  • f.

   metalen verpakkingen: verpakkingen van ferro en non ferro zoals bedoeld in het kader van de "Raamovereenkomst verpakkingen", onder andere drankblikjes en blikjes van soep; kan samen met kunststof verpakkingen en drankenkartons genoemd onder e en g worden aangeboden;

  • g.

   drankkartons: verpakkingen van karton en kunststof of aluminium folie zoals bedoeld in het kader van de "Raamovereenkomst verpakkingen", onder andere verpakkingen van vla, melk, vruchtensappen en kleine sappakjes; kan samen met kunststof verpakkingen en metalen verpakkingen genoemd onder e en f worden aangeboden;

  • h.

   textiel: schone (hele of kapotte) kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, gordijnen en lappen stof die niet gebruikt zijn als poets- of verflap;

  • i.

   elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de "Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur";

  • j.

   bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

  • k.

   hout en verduurzaamd hout: onbehandeld hout en hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

  • l.

   grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval en snoeihout, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

  • m.

   asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

  • n.

   grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

  • o.

   huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

  • p.

   metaal: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro ;

  • q.

   banden: schone banden zonder velgen van motoren, personenauto's;

  • r.

   puin: harde steenachtige materialen, zoals schoon puin, dakgrind, serviesgoed;

  • s.

   grond: schoon zand c.q. grond uit particuliere terreinen, die niet zichtbaar is vermengd met resten puin, kool, gas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04); onder deze categorie worden ook graszoden (afkomstig uit particuliere tuinen) ingenomen;

  • t.

   dakleer: dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen; dit is inclusief dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt;

  • u.

   luierafval: eenmalige (wegwerp)luiers en incontinentiemateriaal;

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  Voor restafval van huishoudens in de laagbouw: een 140 liter grijze minicontainers voorzien van een chip;

 • b.

  Voor GFT-afval van huishoudens in de laagbouw: een 140 of 240 liter groene minicontainer;

 • c.

  PMD van huishoudens in de laagbouw: een 240 liter grijze minicontainer;

 • d.

  Voor het restafval, GFT-afval en PMD van huishoudens in de hoogbouw of andere meergezinswoningen (een groep percelen) en niet beschikken over een door de gemeente beschikbaar gesteld inzamelmiddel: een boven- of ondergrondse verzamelcontainer;

 • e.

  Voor klein chemisch afval de milieustraat aan de Nobelstraat 18 te Goirle;

 • f.

  Voor glas de daarvoor geplaatste boven- en ondergrondse glascontainers;

 • g.

  Voor textiel de daarvoor op meerdere locaties geplaatste inzamelcontainers;

 • h.

  Voor oud papier en karton en textiel tevens de milieustraat aan de Nobelstraat 18 te Goirle. De afvalstoffen dienen in de daartoe bestemde containers te worden gedeponeerd;

 • i.

  Voor luierafval de speciale, daartoe bestemde, plastic inzamelzakken, te deponeren in de daartoe geplaatste gesloten container(s);

 • j.

  Voor de overige in artikel 3 van dit besluit genoemde huishoudelijke afvalstoffen: de milieustraat aan de Nobelstraat 18 te Goirle;

 • k.

  Voor bepaalde gebieden/ bepaald aantal aansluitingen binnen gemeente Goirle kan het college aangepaste inzamelmiddelen/inzamelvoorzieningen gedurende een bepaalde termijn aanwijzen, dit in het kader van proeven met alternatieve inzameling.

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval:

de personen die woonachtig zijn in de zogenaamde hoogbouw of andere meergezinswoningen en niet beschikken over een door de gemeente beschikbaar gestelde minicontainer, wijkvoorziening en of verzamelcontainer.

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   de minicontainers worden door de gemeente ter beschikking gesteld en blijven derhalve eigendom van de gemeente;

  • b.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente;

  • c.

   de inzameldienst is bevoegd om de container of inzamelmiddel te voorzien van

   • een chip of een toegangsregistratiesysteem met toegangspassen. De registratiechips en het toegangsregistratiesysteem bevat persoonsgegevens op adresniveau (datum, tijd en locatie) . Deze gegevens worden opgeslagen met als doel te voorkomen dat derden illegaal (bedrijfs)afval aanbieden, om de efficiëntie van de afvalinzameling zoals routeoptimalisatie, te verhogen en als middel voor containermanagement. Meer gegevens over registratie kunt u vinden op onze website.

   • sticker waarop staat vermeld: een barcode, een straatnaam, huisnummer, postcode en plaats. Alle gegevens worden verwerkt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en zijn niet openbaar.

  • d.

   Voor diverse bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen voor huishoudens die deelnemen aan bepaalde proeven met betrekking tot alternatieve wijzen van afvalinzameling dan wel alternatieve inzamelmiddelen en/of -voorzieningen, kan het college een andere inzamelfrequentie bepalen voor de duur van de betreffende proef.

  • e.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • f.

   de gebruiker van een woning dient zich tot de gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een woning geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • g.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • h.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • i.

   het is verboden hete stoffen in een minicontainer te deponeren;

  • j.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • k.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in biologisch afbreekbare zakjes in de GFT-container

  • l.

   het via een verzamelcontainer als bedoeld in artikel 4 sub d ter inzameling aanbieden van huishoudelijk afval dient op de volgende wijze te gebeuren:

   • in de verzamelcontainer mogen geen andere afvalstoffen dan waarvoor de container is bedoeld;

   • het is verboden afvalstoffen naast de verzamelcontainer te plaatsen;

   • de verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten;

   • huishoudelijk restafval dient in een goed gesloten zak te worden aangeboden.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • e.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

  • f.

   de afvalbrengpunten van de milieustraat aan de Nobelstraat 18 te Goirle worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • g.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn van toepassing de acceptatievoorwaarden, zoals o.a. kenbaar gemaakt, op de gemeentelijke website;

  • h.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren;

  • i.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval en elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling (op afroep) een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • j.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor de inzameldienst goed bereikbare plaats in of bij de woning klaar te staan;

  • k.

   grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m³;

  • l.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram;

  • m.

   voor het ophalen van niet herbruikbaar grof huishoudelijk restafval worden voorrij- en stortkosten in rekening worden gebracht;

  • n.

   voor het ophalen van herbruikbaar grof huishoudelijk restafval worden alleen voorrijkosten in rekening gebracht.

  • o.

   luierafval en incontinentiemateriaal dient te worden gedeponeerd in de luiercontainers die zijn opgesteld bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen (zoals aangegeven in bijlage 4) en het afvalbrengpunt; dit afval dient te worden verpakt in de speciaal hiervoor bestemde luierzakken, welke gratis verkrijgbaar zijn bij de in bijlage 4 genoemde adressen.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, papier en elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • a.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag, zoals aangegeven op de gemeentelijke website en de Afvalapp;

 • b.

  inzamelmiddelen mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • c.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • d.

  grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • e.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt.

 • f.

  in de kern Riel wordt het oud papier en karton opgehaald op de eerste zaterdag van de maand;

 • g.

  het afvalbrengdepot van de milieustraat aan de Nobelstraat 18 te Goirle is geopend op woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad en de gemeentelijke website.

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar.

 • b.

  In afwijking van het gestelde sub a mogen de bedrijven op De Hovel, bedrijfsafval alleen tussen 07.00 uur en 10.00 uur op de openbare weg aanbieden aan de afvalinzamelaar. Dit mag van maandag tot en met vrijdag.

 • c.

  De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12. Citeerbepaling

 • a.

  Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: "Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2009".

 • b.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 maart 2017.

 • c.

  Gelijktijdig met het in werking treden van voornoemd uitvoeringsbesluit in te trekken het "Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2015", zoals vastgesteld op 21 april 2015.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle in hun vergadering van 7 februari 2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle,

Mark van Stappershoef, burgemeester