Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Verordening watertoeristenbelasting 1998

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening watertoeristenbelasting 1998
CiteertitelVerordening watertoeristenbelasting 1998
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening watertoeristenbelasting 1998

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ‘Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 1998’ (Verordeningwatertoeristenbelasting 1998), vastgesteld op 30 maart 1998, is ingetrokken met ingang van 1 januari 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 224 Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201601-01-2021Nieuwe regeling

19-12-2016

gmb-2016-188594

Z.11766/RB.167

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening watertoeristenbelasting 1998

 

De Raad der gemeente Zederik;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2016;

 

Gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

 

 

besluit:

 

  • 1.

    De ‘Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 1998’ (Verordening watertoeristenbelasting 1998), vastgesteld op 30 maart 1998, in te trekken met ingang van 1 januari 2017 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zederik, gehouden op 19 december 2016.

De griffier,

De voorzitter,