Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels voor wegslepen Wegsleepverordening gemeente Scherpenzeel 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels voor wegslepen Wegsleepverordening gemeente Scherpenzeel 2017
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Scherpenzeel 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Wegsleepverordening Gemeente Scherpenzeel 2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2016nieuwe regeling

15-12-2016

gmb-2016-187747

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels voor wegslepen Wegsleepverordening gemeente Scherpenzeel 2017

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994 ;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen ;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet ;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Scherpenzeel aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen met uitzondering van fietsen en bromfietsen wordt aangewezen:

  Bergnet B.V., Berging en Transport,

  Stuwdam 22

  3815 KM te Amersfoort.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats zijn: dagelijks van 08:00 tot 17:30 uur.

 • 3.

  Als plaats van bewaring van fietsen en bromfietsen wordt aangewezen:

  Bergnet B.V., Berging en Transport,

  Stuwdam 22

  3815 KM te Amersfoort.

 • 4.

  De openingstijden van de in het derde lid bedoelde bewaarplaats zijn: dagelijks van 08:00 tot 17:30 uur.

 • 5.

  Als plaats van bewaring van zwerffietsen en zwerfbromfietsen wordt aangewezen:

  Gemeente Werf

  ‘t Zwarte Land 25

  3925 CK te Scherpenzeel.

 • 6.

  De burgmeester kan ter handhaving van de openbare orde een tijdelijke plaats van bewaring met daarvoor gelden openingstijden aanwijzen.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen met uitzondering van fietsen en bromfietsen

 • 1.

  Het tarief van het overbrengen van een voertuig tot 3.500 kilogram naar de in artikel 3 lid 1 genoemde bewaarplaats bedraagt ongeacht het tijdstip € 230,-. Voor voertuigen boven 3.500 kilogram bedraagt het tarief € 175,- per uur. Voornoemde tarieven zijn inclusief 72 uren stalling na opdrachtverlening.

 • 2.

  Wanneer het kraanvoertuig ter plaatse is, doch het daadwerkelijke overbrengen -dat aanvangt met bevestiging van het voertuig aan de kraanwagen- nog niet is aangevangen, bedraagt het tarief € 125,-.

 • 3.

  Het tarief voor het bewaren van een voertuig bedraagt per etmaal € 13,50.

 • 4.

  Voor het afhalen van voertuigen buiten openingstijden geldt een extra tarief van € 45,-.

 • 5.

  Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en kunnen eenmaal per jaar worden geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor het beroepsgoederenvervoer, sector overig vervoer van het CBS.

 • 6.

  De vergoeding verbonden aan het verzenden van de kennisgeving van overtreding en inbewaringstelling, de verkoop, eigendomsoverdracht om niet, of vernietiging van een voertuig, alsmede die van de in verband daarmee te verrichten taxatie, kunnen afzonderlijk worden vastgesteld en in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Kosten overbrengen en bewaren van fietsen en bromfietsen

 • 1.

  Bij zwerffietsen en zwerfbromfietsen die worden overgebracht naar de Gemeente Werf is het niet mogelijk om de kosten door te berekenen.

 • 2.

  De kosten van het overbrengen van een fiets naar de bewaarplaats bedragen:

  € 85,00;

 • 3.

  De kosten van het overbrengen van een bromfiets naar de bewaarplaats bedragen: € 125,00;

 • 4.

  Het tarief voor het bewaren van een voertuig bedraagt per etmaal € 13,50.

 • 5.

  Voor het afhalen van voertuigen buiten openingstijden geldt een extra tarief van

  € 45,00.

 • 6.

  Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en kunnen eenmaal per jaar worden geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor het beroepsgoederenvervoer, sector overig vervoer van het CBS.

 • 7.

  De vergoeding verbonden aan het verzenden van de kennisgeving van overtreding en inbewaringstelling, de verkoop, eigendomsoverdracht om niet, of vernietiging van een voertuig, alsmede die van de in verband daarmee te verrichten taxatie, kunnen afzonderlijk worden vastgesteld en in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Artikel 8 Intrekking oude verordening

De Wegsleepverordening Gemeente Scherpenzeel 2002, zoals vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 27 juni 2002, wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van de Weg-sleepverordening gemeente Scherpenzeel 2017.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Scherpenzeel 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 15 december 2016.

B.S. van Ginkel-Schuur

Griffier

B. Visser

voorzitter