Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Beleidsregel inzake de hoedanigheidscorrectie (T-correctie) bij de berekening van de vervuilingswaarde verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidsregel inzake de hoedanigheidscorrectie (T-correctie) bij de berekening van de vervuilingswaarde verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing 2017
CiteertitelBeleidsregel inzake de hoedanigheidscorrectie (T-correctie) bij de berekening van de vervuilingswaarde verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen, financiën
Externe bijlageBijlage 1: protocol T-correctie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 7.3 lid 1 Ww
 2. art. 7.5 lid 1 Ww
 3. art. 6.12 lid 5 Waterschapsbesluit
 4. art. 122f lid 1 Wschw
 5. art. 122g lid 1 Wschw

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

13-12-2016

wsb-2016-10276

201620493

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel inzake de hoedanigheidscorrectie (T-correctie) bij de berekening van de vervuilingswaarde verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing 2017

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland;

 

Overwegende dat het wenselijk is een beleidsregel vast te stellen voor het toepassen van de hoedanigheidscorrectie (T-correctie) bij de berekening van de vervuilingswaarde van de verontreinigingsheffing en de zuiveringsheffing;

 

Gelet op:

 • de artikelen 7.3 en 7.5 van de Waterwet;

 • artikel 12 van de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2014 en bijlage I, onderdeel C van genoemde verordening;

 • de artikelen 122f en 122g van de Waterschapswet;

 • artikel 6.12, vijfde lid, van het Waterschapsbesluit;

 • artikel 11 van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2017 en bijlage I, onderdeel C van genoemde verordening;

 

BESLUIT:

vast te stellen de beleidsregel voor het toepassen van de hoedanigheidscorrectie (T-correctie) bij de berekening van de vervuilingswaarde verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing 2017

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  protocol T-correctie: de handreiking voor het onderzoek voor de bepaling van de hoedanigheidscorrectie, zoals opgenomen in bijlage I;

 • b.

  aanvraag: aanvraag van een heffingplichtige voor het bepalen van de hoedanigheidscorrectie (T-correctie), als bedoeld in de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland, voor wat betreft de verontreinigingsheffing, of als bedoeld in de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland, voor wat betreft de zuiveringsheffing.

Artikel 2 Toepassingsbereik protocol T-correctie

 • 1.

  Het protocol T-correctie zal worden toegepast voor het bepalen van de hoedanigheidscorrectie (T-correctie) bij de berekening van de vervuilingswaarde van de verontreinigingsheffing en van de zuiveringsheffing.

 • 2.

  Het protocol T-correctie behoort als bijlage bij dit besluit en is daarvan een onlosmakelijk onderdeel.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 2.

  Dit besluit is van toepassing op aanvragen die betrekking hebben op de heffing met ingang van 1 januari 2017.

 • 3.

  De “Beleidsregels inzake de hoedanigheidscorrectie (T-factor) bij berekening vervuilingswaarde verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing 2010” worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op aanvragen, die betrekking hebben op de heffing vóór 1 januari 2017.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Beleidsregel inzake de hoedanigheidscorrectie (T-correctie) bij de berekening van de vervuilingswaarde verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing 2017”.

 

Aldus vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland op 13 december 2016

de secretaris-directeur, ir. Z. C. Vonk

de dijkgraaf, ir. R.W. Bleker

 

 

Toelichting op de Beleidsregel inzake de hoedanigheidscorrectie (T-correctie) bij de berekening van de vervuilingswaarde verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing 2017

 

Algemeen

 

1. Wettelijke grondslag T-correctie

De wettelijke basis voor de hoedanigheidscorrectie (T-correctie) wordt verwoord in artikel 7.5, vierde lid, van de Waterwet voor de verontreinigingsheffing en in de artikelen 122f en 122g van de Waterschapswet juncto artikel 6.12, vijfde lid, van het Waterschapsbesluit voor de zuiveringsheffing. De wettelijke basis vindt haar verdere uitwerking in de betreffende belastingverordeningen van Waterschap Rivierenland en wordt omschreven als volgt: ”Indien de uitkomst van de methode tot bepaling van het chemisch zuurstofverbruik in belangrijke mate is beïnvloed door biologisch niet- of nagenoeg niet afbreekbare stoffen, wordt op aanvraag van de heffingplichtige op die uitkomst een correctie toegepast”.

in de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2014, bijlage 1 onderdeel C berekeningsvoorschriften is aangegeven dat: “indien de CZV-waarde voor ten minste 25 % afkomstig is van biologisch niet- of nagenoeg niet afbreekbare stoffen in het afvalwater, wordt op die waarde een correctie toegepast door deze te vermenigvuldigen met de breuk (100 – T)/75, waarbij T het percentage CZV is , afkomstig van biologisch niet- of nagenoeg niet afbreekbare stoffen”.

Voor de zuiveringsheffing is de T-correctie uitgewerkt in de betreffende Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2017, bijlage 1, onderdeel C.

Deze vermenigvuldigingsfactor wordt ook wel de T-correctie of T-factor genoemd en is, op advies van de Unie van Waterschappen, ook als bepaling opgenomen in de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2014 onder artikel 12, eerste lid, en in de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2017 onder artikel 11, eerste lid.

De artikelen bepalen dat, indien de uitkomst van de methode tot bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) in belangrijke mate is beïnvloed door biologisch niet- of nagenoeg niet afbreekbare stoffen, op aanvraag van de heffingplichtige op die uitkomst een correctie wordt toegepast. De T-correctie wordt in Nederland hoofdzakelijk toegepast op CZV-waarden van het effluent van goed werkende biologische zuiveringsinstallaties.

 

2 Inhoud van deze beleidsregel

De beleidsregel wordt gehanteerd ten aanzien van het indienen van een aanvraag tot de correctie van de gemeten vervuilingswaarde bij daarvoor in aanmerking komende bedrijven. Basis voor de correctie is de aantoonbare en te kwantificeren aanwezigheid van niet en/of nauwelijks biologisch afbreekbare stoffen in het door een bedrijf geproduceerde afvalwater.

Het protocol T-correctie vormt de inhoud van de beleidsregel en is opgesteld door de Werkgroep Waterheffingen in opdracht van de Unie van Waterschappen. Het protocol T-correctie geeft aan welke methodieken en testen kunnen worden uitgevoerd om het percentage biologisch (nagenoeg) niet afbreekbare stoffen in het afvalwater te bepalen.

Het protocol T-correctie is vastgesteld door de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen. De Unie van Waterschappen beoogt met het protocol T-correctie voor alle waterkwaliteitsbeheerders in Nederland een uniforme aanpak voor het bepalen van de T-correctie te bewerkstelligen.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2 Toepassingsbereik protocol T-correctie

Het protocol T-correctie vormt het beleid voor het bepalen van de hoedanigheidscorrectie (T-correctie) bij de berekening van de vervuilingswaarde van de verontreinigingsheffing en van de zuiveringsheffing en is als bijlage bij het besluit gevoegd.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

Eerste lid

De beleidsregel wordt conform artikel 73, derde lid, van de Waterschapswet bekendgemaakt in het waterschapsblad van Waterschap Rivierenland. De beleidsregel treedt na bekendmaking in werking met ingang van 1 januari 2017.

 

Tweede lid

Het tweede lid bepaalt dat de beleidsregel van toepassing is op de aanvragen voor het toepassen van de T-correctie die betrekking hebben op de heffing verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing vanaf

1 januari 2017.

 

Derde lid

Het derde lid regelt dat de voorgaande beleidsregels inzake het toepassen van de T-correctie, namelijk de “Beleidsregels inzake de hoedanigheidscorrectie (T-factor) bij berekening vervuilingswaarde verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing 2010”, worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2017. De oude beleidsregels blijven echter gelden voor de aanvragen tot toepassing van de T-correctie die betrekking hebben op de heffing verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing van vóór 1 januari 2017.

 

Vierde lid

Op basis van het vierde lid wordt de beleidsregel voorzien van een citeertitel.

 

Bijlage  

1. protocol T-correctie: de handreiking voor het onderzoek voor de bepaling van de hoedanigheidscorrectie.

Beleidsregel toepassen van de hoedanigheidscorrectie (T-correctie) met bijlage ter inzage

De beleidsregel voor het toepassen van de hoedanigheidscorrectie (T-correctie) bij de berekening van de vervuilingswaarde verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing 2017 met bijlage ligt van vrijdag 23 december 2016 tot en met donderdag 2 februari 2017 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel.

De bijlage van de beleidsregel, het protocol T-correctie, is eveneens als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen. U vindt de bijlage in de linkerkolom.

Geen beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van de beleidsregel voor het toepassen van de hoedanigheidscorrectie (T-correctie) bij de berekening van de vervuilingswaarde verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing 2017 is geen beroep mogelijk.