Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende subsidiëring van buurtacties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende subsidiëring van buurtacties
CiteertitelBuurtactieregeling Heerlen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpbuurtactieregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 Awb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling, vervangt OBM-16000363

13-12-2016

gmb-2016-182220

OBM-16000642

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende subsidiëring van buurtacties

 

(subsidiëring buurtacties Heerlen)

Artikel 1 Doelstelling van de subsidie

Het college kan een subsidie verlenen met het oog op het versterken van bewonersparticipatie.

 

Artikel 2 Kring van subsidiegerechtigden

Een aanvraag kan door iedere inwoner of organisatie van bewoners van Heerlen worden ingediend.

 

Artikel 3 Criteria voor de toekenning van subsidie

1. Een bijdrage stimuleert eigen initiatief, eigen inbreng en is gericht op activiteiten of voorzieningen die de sociale cohesie in een straat of buurt bevorderen.

2. De aanvraag is gericht op (een gedeelte van) de buurt of combinatie van buurten en is (relatief) kleinschalig.

3. Activiteiten die vallen onder de Beleidsregel subsidiëring evenementen komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

4. Voor het aanbrengen van voorzieningen in de openbare ruimte dient in de directe omgeving voldoende draagvlak te bestaan.

 

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Heerlen, kan het college de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren als:

A. de aanvrager geen begroting bij zijn aanvraag heeft gevoegd;

B. het initiatief niet haalbaar of uitvoerbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning;

C. de initiatiefnemer doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet;

D. het initiatief naar het oordeel van het college in onvoldoende mate bijdraagt aan de doelstelling van deze regeling;

E. het initiatief voornamelijk betrekking heeft op privé-belangen van de initiatiefnemer;

F. het beheer en onderhoud van de voorgestelde fysieke verbetering van de leefomgeving niet kan worden gewaarborgd;

G. de aanvraag is bedoeld ter financiering van het toekennen van prijzen, gedenktekens, waarderingstekens e.d.; of

H. de voorgestelde activiteit gerekend kunnen worden tot de reguliere activiteiten van een aanvrager.

 

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

1. De subsidie bedraagt in beginsel ten hoogste € 2.500,-.

2. Subsidie wordt alleen verstrekt voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

3. Eventuele inkomsten worden van de subsidie afgetrokken.

4. Bij voorzieningen in de openbare ruimte moeten de kosten van een onderhoudsperiode van 5 jaar en de jaarlijkse keuringen (indien van toepassing) opgenomen worden in de aanvraag.

 

Artikel 6 Advisering regiegroep

Alvorens het college beslist op een subsidieaanvraag wordt deze ter advisering voorgelegd aan een regiegroep. Deze bestaat uit zes leden, te weten vijf vertegenwoordigers van de buurtorganisaties (uit elk kernteam één) en het hoofd Buurtgericht Werken of diens vertegenwoordiger.

 

Artikel 7 Subsidieplafond en verdelingssystematiek

1. Op deze regeling is een subsidieplafond als bedoeld in artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing van € 50.000,-.

2. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Buurtactieregeling Heerlen”.

 

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 13 december 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de beleidsregel subsidiëring buurtactie Heerlen

 

 

Wettelijk kader

 

De Algemene Subsidieverordening Heerlen fungeert als kapstokverordening, waar alle subsidieregels in de gemeente Heerlen op worden gebaseerd. Bij de vaststelling van de ASV is afgesproken dat voor concrete subsidieverstrekking beleidsregels worden vastgesteld. Daarin staan de inhoudelijke en financiële criteria per doelgroep of beleidsterrein.

De beleidsregel subsidiëring buurtactie Heerlen is zo’n inhoudelijke en financiële invulling op het gebied van burgerparticipatie. De regeling vervangt de beleidsregel subsidiëring buurtactie Heerlen 2016.

 

Artikel 1  

Het doel van de regeling is het versterken van bewonersparticipatie. Daarbij kan het gaan om heel verschillende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan straatbarbecues, het opknappen van een pleintje of het vervangen van bomen in een straat. De buurtactieregeling maakt het makkelijker voor bewoners in dezelfde straat of buurt om iets samen te doen en elkaar zo beter te leren kennen. Op die manier wordt de sociale samenhang, de band tussen mensen in een straat of buurt, versterkt.

 

Artikel 2  

Dit artikel spreekt voor zich. Alleen bewoners of bewonersorganisaties uit Heerlen komen in aanmerking voor subsidie.

 

Artikel 3  

De criteria in dit artikel dienen als overwegingskader voor het nemen van een besluit. Het eerste lid verwijst naar de doelstelling van de subsidie (zie de toelichting op artikel 1). Het tweede lid stelt dat de aanvraag relatief kleinschalig moet zijn. De achterliggende gedachte hierbij is dat alleen bij relatief kleinschalige activiteiten bewoners uit dezelfde straat of buurt elkaar beter kunnen leren kennen. Om die reden zijn ook de grote evenementen die onder de beleidsregel subsidiëring evenementen vallen in lid 3 uitgezonderd van subsidiëring. Bij die evenementen staat het evenement en de bijdrage daarvan voor de stad centraal, en niet (of veel minder) de bijdrage aan de sociale samenhang tussen bewoners. In lid 4 is ten slotte opgenomen dat er voor het aanbrengen van voorzieningen in de openbare ruimte voldoende draagvlak dient te bestaan in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een speelvoorziening of hondenuitlaatplaats. De ervaring leert dat er binnen een buurt soms heel verschillend gedacht wordt over zo’n voorziening. De gemeente wil dat bewoners nader tot elkaar komen door samen aan zo’n voorziening te werken. Het is niet de bedoeling dat een nieuwe voorziening verdeeldheid zaait in een buurt. Of er voldoende draagvlak is voor een voorziening is uiteindelijk aan het college, dat zich daarbij laat adviseren door de regiegroep. De gebiedsregisseur kan onderzoek doen naar het draagvlak voor een voorziening en hierover met de aanvrager in gesprek gaan.

 

Artikel 5  

Lid 1 tot en met 3 spreken voor zich. De afdeling Beheer en Onderhoud heeft een adviserende rol bij de kosten van onderhoud (lid 4).

 

Artikel 6 tot en met 9

Deze artikelen spreken voor zich en behoeven geen toelichting.

 

De wnd. gemeentesecretaris,

drs. D. Schipperheijn

De burgemeester,

R.K.H. Krewinkel