Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Mandaat voor het verkeersbesluit Merwedekanaaldijk te Gorinchem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingMandaat voor het verkeersbesluit Merwedekanaaldijk te Gorinchem
CiteertitelMandaat voor het verkeersbesluit Merwedekanaaldijk te Gorinchem
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 10:3 lid 1 Awb
 2. art. 18 lid 1 WVW
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2016nieuwe regeling

29-11-2016

wsb-2016-10134

201617918

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat voor het verkeersbesluit Merwedekanaaldijk te Gorinchem

Registratie nr.: 201617918

 

Het college van dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland;

 

Gelet op:

de Wegenverkeerswet

de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende:

 • Dat het wenselijk is een verkeersbesluit te nemen voor een weg waarop het bevoegd gezag is verdeeld over de gemeente Gorinchem en Waterschap Rivierenland;

 • Dat ten aanzien van het verkeersbesluit de provincie Zuid-Holland een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven met kenmerk PZH-2016-561338887 DOS-2016-0006092 en de politie district Zuid-Holland-Zuid per brief van 12 augustus 2016 een positief advies heeft gegeven;

 • Dat het vanuit efficiency oogpunt voorkeur heeft het verkeersbesluit voor de weg door één bestuursorgaan te laten nemen;

 • Dat daarover afstemming heeft plaatsgevonden tussen de gemeente en het waterschap.

Besluit:

 

I.

Aan het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem mandaat te verlenen om in naam van het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland een verkeersbesluit te nemen;

 

II.

Aan het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem de bevoegdheid te geven ondermandaat te verlenen aan gemeenteambtenaren;

 

III.

Het mandaat ziet op:

 • Het maken van een uitzondering op de geslotenverklaring van de Merwedekanaaldijk te Gorinchem;

 

V. Ondertekening:

Ingeval van uitoefening van mandaat worden besluiten of uitgaande stukken als volgt getekend:

 • “Namens het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland”, gevolgd door;

 • handtekening van de mandataris, en tenslotte;

 • voorletter(s) en achternaam van de mandataris;

 • functieaanduiding met vermelding naam van de afdeling.

 

VI.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaat voor het verkeersbesluit Merwedekanaaldijk te Gorinchem.

 

VII.

Te bepalen dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt in het Waterschapsblad.

 

VIII.

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland van 29 november 2016 te Tiel.

 

de secretaris-directeur, ir. Z.C. Vonk

de dijkgraaf, ir. R.W. Bleker