Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard

Verordening reinigingsrechten 2017 Hoeksche Waard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening reinigingsrechten 2017 Hoeksche Waard
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 15.33 lid 1 MB

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2016nieuwe regeling

12-12-2016

bgr-2016-600

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening reinigingsrechten 2017 Hoeksche Waard

Het Algemeen Bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 21 november 2016;

overwegende dat in zijn vergadering van 27 juni 2016 is vastgesteld de begroting voor het dienstjaar 2017;

dat als gevolg hiervan de tarieven voor het jaar 2017 dienen te worden vastgesteld;

gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Regiona­le Afvalstoffendienst Hoeksche Waard;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderde­len a en b, van de Gemeente­wet;

besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2017

1. Belastbaar feit

Onder de naam "reinigingsrechten" worden rechten geheven zowel voor het genot van door het

dagelijks bestuur van de afval­stoffen­dienst verstrekte diensten, als voor het gebruik van voor de

openbare dienst bestemde bezittingen van de afvalstof­fen­dienst, werken of inrichtingen die bij

de Regionale Afval­stof­fendienst Hoeksche Waard in beheer of in onderhoud zijn.

2. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de diensten als bedoeld in artikel 1 verricht worden, of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

3. Maatstaf van heffing en tarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

3. De tarieven, genoemd in de Tarieventabel zijn inclusief BTW voor zover de geleverde rechten en/of diensten betrekking hebben op dan wel afkomstig zijn uit een particuliere huishouding.

4. Belastingtijdvak

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2. Voor de overige belastbare feiten genoemd in de Tarieventabel vindt de heffing afzonderlijk plaats per incident.

5. Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de overige artikelen van de Tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

6. Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

Indien de belastingplicht in de loop van het belasting­jaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing

voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na

het einde van de belas­tingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

7. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten bedoeld in de overige artikelen zijn verschuldigd bij de aanvang van de

dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrich­tingen.

8. Termijnen van betaling

1. De overige rechten moeten worden betaald:

a. ingeval van uitreiking van de kennisgeving:

op het tijdstip van uitreiking;

b. ingeval van toezending van de kennisgeving:

binnen 30 dagen na de dagtekening.

4. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belas­tingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een be­stuurlijke boete zijn het eerste, tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.

5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

9. Kwijtschelding

Voor de rechten genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt geen kwijtschelding verleend.

10. Nadere regels door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsrechten.

11. Inwerkingtreding en citeertitel

1 De ‘Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016’ van 7 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

3 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

4 Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening reinigingsrechten 2017’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur

van de RAD Hoeksche Waard van 12 december 2016.

Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard

Westmaas

Namens deze,

de voorzitter,

J.P. van Leenen

de secretaris,

M. Huisman

Bijlage 1 Tarieventabel 2017 Reinigingsrechten behorende bij de VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN REINIGINGSRECHTEN 2017

De tarieven van de Tarieventabel zijn inclusief BTW voor zover de geleverde rechten en/of diensten betrekking hebben op/dan wel afkomstig zijn uit een particuliere huishouding, tenzij anders is aangegeven.

Maatstaven en tarieven reinigingsrechten

Artikel 1. Op verzoek ophalen van grof huishoudelijk afval

De belasting voor het, op daartoe gedaan verzoek, voorrijden ten behoeve van het ophalen van een hoeveelheid grof huishou­delijk afval, volgens vastgestelde route, bedraagt € 40,00 per m³ of gedeelte daarvan.

Artikel 2. Op verzoek ophalen afval van rommelmarkten

Het recht voor het, op speciaal daartoe gedaan verzoek van betrokkene, ophalen van een

hoeveelheid afval, afkomstig van door maatschappelijke organisaties georganiseer­de rommel­-

markten, bedraagt € 160,00 voor iedere 20 m3 (geperst) of gedeelte daarvan.

Artikel 3. Aanbieden asbest

Het recht voor leveren van voorgeschreven verpakkingsmateriaal voor asbest bedraagt

Per asbestzak € 3,00

Per 10 m2 asbestfolie €  7,50

Per 20 m2 asbestfolie € 15,00

Indien per bezoek aan de milieustraat meer dan 200 kg asbest wordt aangeboden, wordt

hierboven een extra recht in reke­ning gebracht van € 5,00 per kg.

Artikel 4. Aanbieden banden

Indien er op de milieustraat banden worden aangeboden, wordt vanwege opslagkosten een

bedrag in rekening gebracht bij:

een kruiwagen of scooterband € 2,00

een kruiwagen of scooterband met velg € 3,00

een personenautoband of motorband   € 5,00

een personenautoband of motorband met velg € 7,50

een lichte vrachtautoband     € 15,00

een vrachtautoband   € 25,00

een tractor band tot een diameter van 1,5 meter € 50,00

een tractor band met diameter groter dan 1,5 meter € 75,00

Artikel 5. Aanbieden drukcilinders

Het recht voor het aanbieden van een brandblusser (drukcilinder) op de milieustraat bedraagt € 15,00 per stuk.

Artikel 6. Aanbieden kadavers

Het recht voor het gebruik van het kadaverstation, bedraagt € 3,50 per kadaver.

Artikel 7. Aanbieden fijn restafval

Het recht voor het brengen van fijn restafval op de milieustraat bedraagt € 2,50 per aanbieding, in een zak of andere verpakking van maximaal 60 liter.

Artikel 8. Overige diensten

a. Het recht voor de bezorg- en administratiekosten van het terugbezorgen van een door een bevoegd handhaver ingenomen container bedragen € 25,00 per container.

b. Het recht voor het vervangen, dan wel vernieuwen, van een container bedraagt € 50,00 per container, indien de vervanging noodzakelijk is als gevolg van gebruik in strijd met de aanbiedregels of ander verwijtbaar ondeskundig gebruik.

c. Het recht voor het gedurende het jaar verwisselen van een restafvalcontainer voor een container met een groter of kleiner volume bedraagt € 35,00 per container, behoudens indien het verwisselen geschiedt binnen 3 maanden na de inschrijving op een adres in BRP dan wel indien het verwisselen geschiedt om medische redenen, die door een schriftelijke verklaring van de huisarts of medisch specialist kunnen worden onderbouwd..

d. Het recht voor het vervangen van een chip, inclusief chiphouder in een container, of het vervangen van een adressticker, bedraagt € 25,00 indien de vervanging noodzakelijk is als gevolg van gebruik in strijd met de aanbiedregels of ander verwijtbaar ondeskundig gebruik.

e. Het recht voor het vervangen van een verstrekte toegangspas voor de milieustraat bedraagt € 2,00 per toegangspas.

f. Het recht voor een extra toegangspas tot de milieustraat bedraagt € 10,00 per bezoek/m3.

g. Het recht voor het op verzoek plaatsen van een kantelslot op een container bedraagt € 50,00 per container.

h. Het recht voor het vervangen, dan wel vernieuwen, van een afvalpas (voor een verzamelcontainer) bedraagt € 20,00 per stuk, indien de vervanging noodzakelijk is als gevolg van verlies, schade of ander verwijtbaar ondeskundig gebruik.

i. Het recht voor het vervangen, dan wel vernieuwen, van een afvalpas (voor een verzamelcontainer) bedraagt € 20,00 per stuk, indien de vervanging noodzakelijk is als gevolg van verlies, schade of ander verwijtbaar ondeskundig gebruik.

Artikel 10. Slotbepalingen

Tussentijdse van overheidswege opgelegde heffingen of maatregelen, dan wel wijziging van verwerkingsmethode als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, kunnen zonder nadere besluitvorming van het algemeen bestuur worden doorberekend in de in deze tabel genoemde tarieven.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur

van de RAD Hoeksche Waard van 12 december 2016.

Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard

Namens deze,

 

de voorzitter,

P.J. van Leenen

 

de secretaris,

M. Huisman