Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard

Verordening kwijtschelding 2017 Hoeksche Waard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding 2017 Hoeksche Waard
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 15.33 lid 1 MB

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201731-12-2018nieuwe regeling

12-12-2016

bgr-2016-599

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding 2017 Hoeksche Waard

Het Algemeen Bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 21 november 2016;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

besluit vast te stellen de: ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2017’

Artikel 1. Kwijtschelding
 • 1.

  Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend tot een maximaal bedrag van € 175,= per jaar.

 • 2.

  Bij de invordering van de reinigingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing 2017 wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent.

Artikel 3. Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent

Met betrekking tot een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent die een verzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De ‘Verordening kwijtschelding 2016’ van 7 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van deze verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2017’.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2017, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2016.

Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard

Westmaas

 

Namens deze,

 

de voorzitter,

P.J. van Leenen

 

de secretaris,

M. Huisman