Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard

VERORDENING REINIGINGSRECHTEN 2016 Hoeksche Waard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVERORDENING REINIGINGSRECHTEN 2016 Hoeksche Waard
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 15.33 lid 1 MB

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-201601-01-201631-12-2018nieuwe regelgeving

14-12-2016

bgr-2016-594

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING REINIGINGSRECHTEN 2016 Hoeksche Waard

Tekstplaatsing

Het Algemeen Bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard maken de tekst bekend van de verordening reinigingsrechten 2016, zoals deze luidt op de datum van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2016”

1. Belastbaar feit

Onder de naam "reinigingsrechten" worden rechten geheven zowel voor het genot van door het

dagelijks bestuur van de afvalstoffendienst verstrekte diensten, als voor het gebruik van voor de

openbare dienst bestemde bezittingen van de afvalstoffendienst, werken of inrichtingen die bij

de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard in beheer of in onderhoud zijn.

2. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de diensten als bedoeld in artikel 1 verricht worden, of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

3. Maatstaf van heffing en tarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

3. De tarieven, genoemd in de Tarieventabel zijn inclusief BTW voor zover de geleverde rechten en/of diensten betrekking hebben op dan wel afkomstig zijn uit een particuliere huishouding.

4. Belastingtijdvak

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2. Voor de overige belastbare feiten genoemd in de Tarieventabel vindt de heffing afzonderlijk plaats per incident.

5. Wijze van heffing

1. De rechten als bedoeld in de overige artikelen van de Tarieventabel worden geheven worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

6. Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing

voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na

het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

7. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten bedoeld in de overige artikelen zijn verschuldigd bij de aanvang van de

dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

8. Termijnen van betaling

1. De overige rechten moeten worden betaald:

a. ingeval van uitreiking van de kennisgeving:

op het tijdstip van uitreiking;

b. ingeval van toezending van de kennisgeving:

binnen 30 dagen na de dagtekening.

4. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete zijn het eerste, tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.

5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

9. Kwijtschelding

Voor de rechten genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt geen kwijtschelding verleend.

10. Nadere regels door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsrechten.

11. Inwerkingtreding en citeertitel

1 De ‘Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015’ van 8 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

3 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

4 Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening reinigingsrechten 2016’.