Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 5 december 2016 houdende de verlening van mandaat aan twee functionarissen van de gemeente Diemen inzake de bestuurlijke strafbeschikking milieu

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 5 december 2016 houdende de verlening van mandaat aan twee functionarissen van de gemeente Diemen inzake de bestuurlijke strafbeschikking milieu
Citeertitel
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-2016Mandaatbesluit BSBm directeur OD NZKG en gemeente Diemen 5 december 2016

05-12-2016

bgr-2016-582

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 5 december 2016 houdende de verlening van mandaat aan twee functionarissen van de gemeente Diemen inzake de bestuurlijke strafbeschikking milieu 

De Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

 

Overwegende dat:

 

 • in art. 4.2 sub a van het Besluit OM-afdoening aan de Directeur van de regionale uitvoeringsdiensten een strafbeschikkingsbevoegdheid toegekend wordt voor feiten vermeld in hoofdstuk 1 van bijlage II van genoemd besluit;

 • het daarbij gaat om de Bestuurlijke strafbeschikking voor milieufeiten, waarin een geldboete kan worden opgelegd voor misdrijven of overtredingen in de sfeer van de milieuwetgeving, voor zover die van geringe ernst of eenvoudige aard zijn (milieufeiten), zoals neergelegd in bijlage 1 van de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu en keurfeiten en voor zover het binnen het reguliere takenpakket van de betreffende dienst valt;

 • de gemeente Diemen op 16 december 2015 schriftelijk een verzoek bij de Directeur van de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied heeft ingediend om die bevoegdheid aan haar te mandateren voor wat betreft de feiten die liggen op het grondgebied van de gemeente Diemen;

 • de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied het wenselijk acht om deze bevoegdheid te mandateren aan twee functionarissen bij de gemeente Diemen;

 • op 15 februari 2016 aanvullend overleg heeft plaatsgevonden tussen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de gemeente Diemen over de voorwaarden van het mandaat;

 • er op 9 november een samenwerkingsovereenkomst is gesloten tussen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de gemeente Diemen waarin wordt geregeld welke buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Diemen voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werkzaam mogen zijn en over de voorwaarden van het mandaat.

 

gelet op:

 

 • Afdeling 10.1.1 inzake Mandaat van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Art. 4.2 van het besluit OM-afdoening;

 • Artikel 257ba, eerste lid, van het wetboek van Strafvordering;

 • Hoofdstuk 2.2 en 2.3 van de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten van 27 april 2012 (Staatscourant 27 april 2012, nr. 8342);

 • De samenwerkingsovereenkomst BSBm tussen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de gemeente Diemen van 9 november 2016.

   

BESLUIT VAST TE STELLEN:

 

 

Mandaatbesluit BSBm gemeente Diemen 2016

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Bevoegdheid BSBm: bevoegdheid tot het al dan niet uitvaardigen van een BSBm op grond van artikel 257ba, eerste lid, Sv;

 • b.

  BSBm: Bestuurlijke Strafbeschikking (milieu) als bedoeld in het eerste lid van artikel 257ba van het Wetboek van Strafvordering, die kan worden uitgevaardigd voor de in de Milieufeitenlijst opgenomen milieudelicten;

 • c.

  Combibon: formulier (bon) door de Boa uitgeschreven bij constatering van een strafbaar feit uit de Milieufeitenlijst die als Bijlage I is opgenomen bij de BSBm, zijnde een verkort proces-verbaal houdende een voorstel tot oplegging van een BSBm op basis van een of meer BM-feitencodes;

 • d.

  Gemeente: de gemeente Diemen;

 • e.

  Directeur: de Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

 • f.

  College van B&W: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Diemen;

 • g.

  Gemandateerden: de functionarissen aan wie de bevoegdheid tot uitoefenen van de BSBm is verleend;

 • h.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Directeur een besluit te nemen over het al dan niet uitvaardigen van een BSBm op grond van een ingediende Combibon;

 • i.

  Richtlijn BSBm: de op grond van art. 257ba, tweede lid Wetboek van Strafvordering op 27 april 2012 gepubliceerde (Staatscourant 2012, nr. 8342) Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten;

 • j.

  Samenwerkingsovereenkomst: de Samenwerkingsovereenkomst BSBm tussen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de gemeente Diemen van 9 november 2016.

 

Artikel 2 Mandaat

 • 1.

  De Directeur verleent voor de duur van de Samenwerkingsovereenkomst Mandaat tot het namens hem/haar uitoefenen van de BSBm inzake de in de bijlage bij dit besluit opgesomde milieufeiten incl. feitcodes aan de binnen de Gemeentelijke organisatie werkzame functionarissen of plaatsvervangers:

  • a.

   de Afdelingsmanager van de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente;

  • b.

   Coördinator Team Handhaving van de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente.

   • 2.

    Ondermandaat aan een andere functionaris is niet toegestaan.

   • 3.

    Op 15 februari 2016 heeft het College van B&W ingestemd met de mandaatverlening en de functionarissen aan wie het Mandaat wordt verleend, zoals deze is vereist op grond van art. 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

   • 4.

    De in lid 2 bedoelde instemming van de voorgedragen functionarissen blijkt uit hun akkoordverklaring gedurende het aanvullend overleg van 15 februari 2016.

 

Artikel 3 Vervanging gemandateerden

In geval van afwezigheid van de Gemandateerden gedurende een aaneengesloten periode van 2 weken, kan de in artikel 2 bedoelde bevoegdheid worden uitgeoefend door een vervanger, mits deze voldoet aan de door het OM in de Richtlijn BSBm opgesomde kwaliteitseisen.

 

Artikel 4 Uitvoering mandaat

Gemandateerden zullen zich steeds bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden houden aan de eisen die worden gesteld aan deze uitoefening in de Richtlijn BSBm en aan eventueel nader door de Directeur uit te vaardigen instructies, waaronder de voorwaarden die zijn opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst.

 

Artikel 5 Ondertekening

De namens de Directeur uitgeoefende bevoegdheid inzake BSBm wordt als volgt ondertekend:

 

De Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

namens deze de <functieomschrijving gemandateerde invullen>,

gevolgd door de handtekening en naam van de gemandateerde

 

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Mandaatbesluit BSBm directeur OD NZKG en gemeente Diemen 5 december 2016’.

 

Artikel 7 Slotbepaling

1. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en treedt in werking op de dag na bekendmaking;

2. Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Parket en korpschef van de politieregio Amsterdam-Amstelland en het College van B&W.

 

 

Zaanstad, 5 december 2016

 

 

Mevrouw Drs. E.M.J. Meijers

De Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE behorende bij ‘Mandaatbesluit BSBm directeur OD NZKG en gemeente Diemen 5 december 2016’

 

Het door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleende mandaat is beperkt tot de navolgende milieufeiten met bijbehorende feitcodes van Hoofdstuk 1 van Bijlage II van het Besluit OM-afdoening:

 • 1.

  De nummers BM 001a, BM 001b, BM 003, BM 004, BM 170, BM 171 betreffende de Wet milieubeheer (Wm);

 • 2.

  De nummers BM 084a en BM 084b betreffende de Wet bodembescherming (WBB);

 • 3.

  De nummers BM 657, BM 658, BM 174, BM 175, BM 178 t/m BM 181, BM 183 t/m BM 189, BM 191 t/m BM 197, BM 596 t/m BM 602, BM 604 t/m BM 611, BM 204 t/m BM 206, BM 219, BM 329, BM 330, BM 450, BM 451, BM 455, BM 456, BM 461 t/m BM 465 en BM 497 t/m 499 betreffende het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) en de Activiteitenregeling milieubeheer (Arm);

 • 4.

  De nummers BM 236, BM 238 en BM 239 betreffende het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah);

 • 5.

  De nummers BM 256, BM 256a, BM 333 en BM 544 betreffende het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi);

 • 6.

  Nummer BM 297 betreffende de Wet op de economische delicten (Wed);

 • 7.

  De nummers BM 510, BM 511a, BM 511b betreffende de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties;