Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren diverse locaties Haarlem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren diverse locaties Haarlem
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVaststellen van maatregelen om ongewenst parkeren tegen te gaan.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Haarlem/CVDR107375/CVDR107375_1.html
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Haarlem/CVDR392408/CVDR392408_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2016Nieuwe regeling

22-11-2016

gmb-2016-172403

2016-510732

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren diverse locaties Haarlem

Nr. 2016/510732

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

 

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2012 en artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2016.

 

Overwegende:

dat de wegen die benoemd worden in dit besluit in beheer zijn bij de gemeente Haarlem;

 

dat deze wegen allen gelegen zijn in een zonaal aangewezen vergunninghoudersgebied (belanghebbendengebied zone C);

 

dat de parkeerplaatsen in dit gebied dan ook bestemd zijn voor vergunninghouders;

 

dat echter in het vergunninghoudersgebied ook parkeerplaatsen aanwezig zijn die bestemd zijn voor parkeerders die kunnen parkeren door middel van het betalen van parkeerbelasting (betaald parkeren);

 

dat met de aanwezigheid van deze parkeerplaatsen wordt voorzien in het parkeerbelang van kortparkeerders/bezoekers zonder vergunning;

 

dat het betalen van de hiervoor genoemde parkeerbelasting onder andere mogelijk is door middel van het concept ‘belparkeren’;

 

dat in de huidige situatie onduidelijkheid heerst over de exacte locaties van deze specifieke parkeerplaatsen voor betaald parkeren in verband met het ontbreken van duidelijke verkeersborden;

 

dat door het ontbreken van deze verkeersborden tevens geparkeerd wordt door kortparkeerders/bezoekers zonder vergunning op parkeerplaatsen die in principe enkel bestemd zijn voor vergunninghouders;

 

dat deze parkeersituatie tot overlast leidt voor onder andere bewoners met een parkeervergunning;

 

dat het dan ook wenselijk is duidelijkheid te verschaffen in de exacte locaties van de parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor kortparkeerders (betaald parkeren);

 

dat deze duidelijkheid geboden kan worden door middel van het plaatsen van verkeersborden waaruit blijkt dat de vergunninghouderszone niet van toepassing is op de specifieke parkeerplaatsen (RVV bijlage 1 E9, begin/einde zone) en het plaatsen van verkeersborden waaruit blijkt dat betaald parkeren wel van toepassing is op de specifieke parkeerplaatsen;

 

dat de in dit besluit genoemde parkeerplaatsen dan ook worden aangewezen als parkeerplaatsen waarop een verplichting tot het betalen van belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening Parkeerbelastingen 2016 van kracht wordt;

 

dat de verplichting tot het betalen van parkeerbelasting op deze parkeerplaatsen van kracht wordt verklaard van maandag tot en met zaterdag, dagelijks van 9.00 tot 21.00 uur;

 

dat met deze verkeersmaatregel het (onbedoeld) ongewenst parkeren van kortparkeerders/bezoekers zonder vergunning op parkeerplaatsen bestemd voor vergunninghouders wordt voorkomen;

 

dat de verkeersmaatregel strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Het besluit:

 

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit door middel van het plaatsen van verkeersborden E9 van bijlage 1 van het RVV 1990 (begin/einde zone) en verkeersborden waaruit betaald parkeren blijkt een verplichting tot het betalen van belasting, als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2016 in te stellen op de volgende locaties:

 • twee parkeerplaatsen op de Zocherstraat aan de zuidzijde van de weg ter hoogte van de Zocherstraat 2;

 • vijf parkeerplaatsen op de Schoterweg aan de westzijde van de weg tussen de aansluitingen met de Kloppersingel en de Zochterstraat;

 • acht parkeerplaatsen op de Schoterweg aan de oostzijde van de weg tussen Schoterweg 12 en Schoterweg 28;

 • tien parkeerplaatsen op de Schoterweg aan de westzijde van de weg tussen Frans Halsplein 1 en Schoterweg 13;

 • drie parkeerplaatsen op het Frans Halsplein aan de westzijde van de weg tussen Frans Halsplein 6 en Frans Halsplein 10;

 • vijf parkeerplaatsen op het Frans Halsplein aan de noordzijde van de weg tussen Frans Halsplein 1 en Frans Halsplein 5;

 • drie parkeerplaatsen op de Frans Halsstraat aan de noordzijde van de weg ter hoogte van de Frans Halsstraat 31;

 • zes parkeerplaatsen op de Frans Halsstraat aan de zuidzijde van de weg tussen de Frans Halsstraat 2 en de Frans Halsstraat 14;

 • drie parkeerplaatsen op de Schotersingel aan de noordzijde van de weg tussen de Schotersingel 7 en de Schotersingel 9;

 • twee parkeerplaatsen op de Schotersingel aan de zuidzijde van de weg tussen de Schotersingel 21 en de Schotersingel 25;

 • drie parkeerplaatsen op Spaarne aan de westzijde van de weg tussen Spaarne 37 en Spaarne 41;

 • vier parkeerplaatsen op de Burgwal aan de westzijde van de weg tussen Burgwal 38 en Burgwal 46;

 • één parkeerplaats op de Antoniestraat aan de westzijde van de weg ter hoogte van Antoniestraat 32;

 • twee parkeerplaatsen op de Zijlweg aan de noordzijde van de weg tussen Zijlweg 1 en Zijlweg 7;

 • drie parkeerplaatsen op de Zijlweg aan de zuidzijde van de weg tussen Zijlweg 22 en Zijlweg 26;

 • drie parkeerplaatsen op de Zijlweg aan de zuidzijde van de weg tussen Zijlweg 30 en Zijlweg 34;

 • vijf parkeerplaatsen op de Eerste Hasselaerstraat aan de westzijde van de weg tussen de Eerste Hasselaerstraat 30 en de Eerste Hasselaerstraat 35;

 • vier parkeerplaatsen op de Prévinairestraat ter hoogte van Prévinairestraat 35;

 • twee parkeerplaatsen op de Brouwerskade aan de noordzijde van de weg tussen de Brouwerskade 77 en de Brouwerskade 79;

 • twee parkeerplaatsen op de Brouwersvaart aan de zuidzijde van de weg tussen de Brouwersvaart 136 en de Brouwersvaart 140;

 • vier parkeerplaatsen op het Leidseplein ter hoogte van Leidseplein 36;

 • twee parkeerplaatsen op de Leidsevaart aan de oostzijde van de weg tussen Leidsevaart 124 en Leidsevaart 126;

 • twee parkeerplaatsen op de Leidsevaart aan de oostzijde van de weg tussen Leidsevaart 102 en Leidsevaart 104;

 • twee parkeerplaatsen op de Leidsestraat aan de noordzijde van de weg tussen de aansluiting met Leidsevaart en de Leidsestraat 2;

 • twee parkeerplaatsen op de Leidsestraat aan de zuidzijde van de weg tussen de Leidestraat 20 en de aansluiting met Jan Nieuwenhuijzenstraat;

 • twee parkeerplaatsen op de Westergracht aan de zuidzijde van de parallelweg tussen de Westergracht 17 en Westergracht 19;

 • twee parkeerplaatsen op de Jan Nieuwenhuijzenstraat aan de westzijde van de weg ter hoogte van de Jan Nieuwenhuijzenstraat 32;

 • twee parkeerplaatsen op de Oranjeboomstraat aan de westzijde van de weg tussen de aansluiting Oranjestraat en de Oranjeboomstraat 122;

 • twee parkeerplaatsen op de Oranjeboomstraat aan de oostzijde van de weg tussen de Oranjeboomstraat 109 en de Oranjeboomstraat 111;

 • de hiervoor benoemde belasting van kracht te verklaren op maandag tot en met zaterdag, dagelijks van 9.00 tot 21.00 uur.

 

Aldus vastgesteld op 15 november 2016 te Haarlem (registratienummer 2016/510732)

Het college van burgmeester en wethouders,

De secretaris

J.Scholten

de burgemeester

drs. J.Wienen

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het gemeenteblad Haarlem. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.